Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiao Dong

M5Product: A Multi-modal Pretraining Benchmark for E-commercial Product Downstream Tasks


Sep 09, 2021
Xiao Dong, Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Yunchao Wei, Xiaoyong Wei, Minlong Lu, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

Product1M: Towards Weakly Supervised Instance-Level Product Retrieval via Cross-modal Pretraining


Aug 09, 2021
Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Xiao Dong, Yunchao Wei, Minlong Lu, Yichi Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

Pinpointing the Memory Behaviors of DNN Training


Apr 01, 2021
Jiansong Li, Xiao Dong, Guangli Li, Peng Zhao, Xueying Wang, Xiaobing Chen, Xianzhi Yu, Yongxin Yang, Zihan Jiang, Wei Cao, Lei Liu, Xiaobing Feng

* Submitted to ISPASS'21 poster 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Joint Maximum Mean Discrepancy for Domain Adaptation


Jan 25, 2021
Wei Wang, Baopu Li, Shuhui Yang, Jing Sun, Zhengming Ding, Junyang Chen, Xiao Dong, Zhihui Wang, Haojie Li


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Collaborative Similarity Learning for Unsupervised Multi-view Feature Selection


Apr 25, 2019
Xiao Dong, Lei Zhu, Xuemeng Song, Jingjing Li, Zhiyong Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Understanding over-parameterized deep networks by geometrization


Feb 11, 2019
Xiao Dong, Ling Zhou

* 6 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Background subtraction on depth videos with convolutional neural networks


Jan 17, 2019
Xueying Wang, Lei Liu, Guangli Li, Xiao Dong, Peng Zhao, Xiaobing Feng


  Access Paper or Ask Questions

Geometrization of deep networks for the interpretability of deep learning systems


Jan 13, 2019
Xiao Dong, Ling Zhou

* 9 pages, draft version 

  Access Paper or Ask Questions

Auto-tuning Neural Network Quantization Framework for Collaborative Inference Between the Cloud and Edge


Dec 16, 2018
Guangli Li, Lei Liu, Xueying Wang, Xiao Dong, Peng Zhao, Xiaobing Feng

* Published at ICANN 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Demystifying AlphaGo Zero as AlphaGo GAN


Nov 24, 2017
Xiao Dong, Jiasong Wu, Ling Zhou

* 3 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

How deep learning works --The geometry of deep learning


Oct 30, 2017
Xiao Dong, Jiasong Wu, Ling Zhou

* 16 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions