Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yaqing Wang

Property-aware Adaptive Relation Networks for Molecular Property Prediction


Jul 16, 2021
Yaqing Wang, Abulikemu Abuduweili, Dejing Dou

* molecular property prediction, few-shot learning, meta learning 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Emergent Fake News Detection via Meta Neural Process Networks


Jun 22, 2021
Yaqing Wang, Fenglong Ma, Haoyu Wang, Kishlay Jha, Jing Gao

* accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FedSemi: An Adaptive Federated Semi-Supervised Learning Framework


Dec 06, 2020
Zewei Long, Liwei Che, Yaqing Wang, Muchao Ye, Junyu Luo, Jinze Wu, Houping Xiao, Fenglong Ma


  Access Paper or Ask Questions

A Benchmark Dataset for Understandable Medical Language Translation


Dec 04, 2020
Junyu Luo, Zifei Zheng, Hanzhong Ye, Muchao Ye, Yaqing Wang, Quanzeng You, Cao Xiao, Fenglong Ma


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Self-training for Few-shot Neural Sequence Labeling


Oct 07, 2020
Yaqing Wang, Subhabrata Mukherjee, Haoda Chu, Yuancheng Tu, Ming Wu, Jing Gao, Ahmed Hassan Awadallah


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Low-Rank Matrix Learning by Factorizable Nonconvex Regularization


Aug 22, 2020
Yaqing Wang, Quanming Yao, James T. Kwok


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Knowledge Graph Validation via Cross-Graph Representation Learning


Aug 16, 2020
Yaqing Wang, Fenglong Ma, Jing Gao

* CIKM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AutoKnow: Self-Driving Knowledge Collection for Products of Thousands of Types


Jun 24, 2020
Xin Luna Dong, Xiang He, Andrey Kan, Xian Li, Yan Liang, Jun Ma, Yifan Ethan Xu, Chenwei Zhang, Tong Zhao, Gabriel Blanco Saldana, Saurabh Deshpande, Alexandre Michetti Manduca, Jay Ren, Surender Pal Singh, Fan Xiao, Haw-Shiuan Chang, Giannis Karamanolakis, Yuning Mao, Yaqing Wang, Christos Faloutsos, Andrew McCallum, Jiawei Han

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Validation of Textual Attribute Values in E-commerce Catalog by Learning with Limited Labeled Data


Jun 23, 2020
Yaqing Wang, Yifan Ethan Xu, Xian Li, Xin Luna Dong, Jing Gao

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Decomposed Adversarial Learned Inference


Apr 21, 2020
Alexander Hanbo Li, Yaqing Wang, Changyou Chen, Jing Gao


  Access Paper or Ask Questions

Weak Supervision for Fake News Detection via Reinforcement Learning


Jan 20, 2020
Yaqing Wang, Weifeng Yang, Fenglong Ma, Jin Xu, Bin Zhong, Qiang Deng, Jing Gao

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Generalizing from a Few Examples: A Survey on Few-Shot Learning


May 13, 2019
Yaqing Wang, Quanming Yao, James Kwok, Lionel M. Ni


  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Learning: A Survey


Apr 10, 2019
Yaqing Wang, Quanming Yao


  Access Paper or Ask Questions

General Convolutional Sparse Coding with Unknown Noise


Mar 08, 2019
Yaqing Wang, James T. Kwok, Lionel M. Ni


  Access Paper or Ask Questions

Online Convolutional Sparse Coding with Sample-Dependent Dictionary


Jun 07, 2018
Yaqing Wang, Quanming Yao, James T. Kwok, Lionel M. Ni

* Accepted by ICML-2018 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Online Convolutional Sparse Coding


Nov 02, 2017
Yaqing Wang, Quanming Yao, James T. Kwok, Lionel M. Ni


  Access Paper or Ask Questions