Alert button
Picture for Lingjuan Lyu

Lingjuan Lyu

Alert button

Privacy-preserving design of graph neural networks with applications to vertical federated learning

Oct 31, 2023
Ruofan Wu, Mingyang Zhang, Lingjuan Lyu, Xiaolong Xu, Xiuquan Hao, Xinyi Fu, Tengfei Liu, Tianyi Zhang, Weiqiang Wang

Figure 1 for Privacy-preserving design of graph neural networks with applications to vertical federated learning
Figure 2 for Privacy-preserving design of graph neural networks with applications to vertical federated learning
Figure 3 for Privacy-preserving design of graph neural networks with applications to vertical federated learning
Figure 4 for Privacy-preserving design of graph neural networks with applications to vertical federated learning
Viaarxiv icon

Privacy Assessment on Reconstructed Images: Are Existing Evaluation Metrics Faithful to Human Perception?

Sep 22, 2023
Xiaoxiao Sun, Nidham Gazagnadou, Vivek Sharma, Lingjuan Lyu, Hongdong Li, Liang Zheng

Figure 1 for Privacy Assessment on Reconstructed Images: Are Existing Evaluation Metrics Faithful to Human Perception?
Figure 2 for Privacy Assessment on Reconstructed Images: Are Existing Evaluation Metrics Faithful to Human Perception?
Figure 3 for Privacy Assessment on Reconstructed Images: Are Existing Evaluation Metrics Faithful to Human Perception?
Figure 4 for Privacy Assessment on Reconstructed Images: Are Existing Evaluation Metrics Faithful to Human Perception?
Viaarxiv icon

Towards Personalized Federated Learning via Heterogeneous Model Reassembly

Sep 06, 2023
Jiaqi Wang, Xingyi Yang, Suhan Cui, Liwei Che, Lingjuan Lyu, Dongkuan Xu, Fenglong Ma

Figure 1 for Towards Personalized Federated Learning via Heterogeneous Model Reassembly
Figure 2 for Towards Personalized Federated Learning via Heterogeneous Model Reassembly
Figure 3 for Towards Personalized Federated Learning via Heterogeneous Model Reassembly
Figure 4 for Towards Personalized Federated Learning via Heterogeneous Model Reassembly
Viaarxiv icon

MAS: Towards Resource-Efficient Federated Multiple-Task Learning

Jul 21, 2023
Weiming Zhuang, Yonggang Wen, Lingjuan Lyu, Shuai Zhang

Figure 1 for MAS: Towards Resource-Efficient Federated Multiple-Task Learning
Figure 2 for MAS: Towards Resource-Efficient Federated Multiple-Task Learning
Figure 3 for MAS: Towards Resource-Efficient Federated Multiple-Task Learning
Figure 4 for MAS: Towards Resource-Efficient Federated Multiple-Task Learning
Viaarxiv icon

Federated Learning over a Wireless Network: Distributed User Selection through Random Access

Jul 07, 2023
Chen Sun, Shiyao Ma, Ce Zheng, Songtao Wu, Tao Cui, Lingjuan Lyu

Figure 1 for Federated Learning over a Wireless Network: Distributed User Selection through Random Access
Figure 2 for Federated Learning over a Wireless Network: Distributed User Selection through Random Access
Figure 3 for Federated Learning over a Wireless Network: Distributed User Selection through Random Access
Figure 4 for Federated Learning over a Wireless Network: Distributed User Selection through Random Access
Viaarxiv icon

How to Detect Unauthorized Data Usages in Text-to-image Diffusion Models

Jul 06, 2023
Zhenting Wang, Chen Chen, Yuchen Liu, Lingjuan Lyu, Dimitris Metaxas, Shiqing Ma

Figure 1 for How to Detect Unauthorized Data Usages in Text-to-image Diffusion Models
Figure 2 for How to Detect Unauthorized Data Usages in Text-to-image Diffusion Models
Figure 3 for How to Detect Unauthorized Data Usages in Text-to-image Diffusion Models
Figure 4 for How to Detect Unauthorized Data Usages in Text-to-image Diffusion Models
Viaarxiv icon

When Foundation Model Meets Federated Learning: Motivations, Challenges, and Future Directions

Jun 27, 2023
Weiming Zhuang, Chen Chen, Lingjuan Lyu

Figure 1 for When Foundation Model Meets Federated Learning: Motivations, Challenges, and Future Directions
Figure 2 for When Foundation Model Meets Federated Learning: Motivations, Challenges, and Future Directions
Figure 3 for When Foundation Model Meets Federated Learning: Motivations, Challenges, and Future Directions
Figure 4 for When Foundation Model Meets Federated Learning: Motivations, Challenges, and Future Directions
Viaarxiv icon

FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning

Jun 25, 2023
Tao Qi, Fangzhao Wu, Lingjuan Lyu, Yongfeng Huang, Xing Xie

Figure 1 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Figure 2 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Figure 3 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Figure 4 for FedSampling: A Better Sampling Strategy for Federated Learning
Viaarxiv icon

Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks

Jun 16, 2023
Xiaofei Sun, Linfeng Dong, Xiaoya Li, Zhen Wan, Shuhe Wang, Tianwei Zhang, Jiwei Li, Fei Cheng, Lingjuan Lyu, Fei Wu, Guoyin Wang

Figure 1 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Figure 2 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Figure 3 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Figure 4 for Pushing the Limits of ChatGPT on NLP Tasks
Viaarxiv icon