Alert button
Picture for Xuan Li

Xuan Li

Alert button

VR-GS: A Physical Dynamics-Aware Interactive Gaussian Splatting System in Virtual Reality

Jan 30, 2024
Ying Jiang, Chang Yu, Tianyi Xie, Xuan Li, Yutao Feng, Huamin Wang, Minchen Li, Henry Lau, Feng Gao, Yin Yang, Chenfanfu Jiang

Viaarxiv icon

Improving Expressive Power of Spectral Graph Neural Networks with Eigenvalue Correction

Jan 28, 2024
Kangkang Lu, Yanhua Yu, Hao Fei, Xuan Li, Zixuan Yang, Zirui Guo, Meiyu Liang, Mengran Yin, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

Less or More From Teacher: Exploiting Trilateral Geometry For Knowledge Distillation

Jan 01, 2024
Chengming Hu, Haolun Wu, Xuan Li, Chen Ma, Xi Chen, Jun Yan, Boyu Wang, Xue Liu

Viaarxiv icon

PhysGaussian: Physics-Integrated 3D Gaussians for Generative Dynamics

Nov 22, 2023
Tianyi Xie, Zeshun Zong, Yuxing Qiu, Xuan Li, Yutao Feng, Yin Yang, Chenfanfu Jiang

Viaarxiv icon

PIE-NeRF: Physics-based Interactive Elastodynamics with NeRF

Nov 22, 2023
Yutao Feng, Yintong Shang, Xuan Li, Tianjia Shao, Chenfanfu Jiang, Yin Yang

Viaarxiv icon

DeepInception: Hypnotize Large Language Model to Be Jailbreaker

Nov 06, 2023
Xuan Li, Zhanke Zhou, Jianing Zhu, Jiangchao Yao, Tongliang Liu, Bo Han

Viaarxiv icon

Long-Range Neural Atom Learning for Molecular Graphs

Nov 02, 2023
Xuan Li, Zhanke Zhou, Jiangchao Yao, Yu Rong, Lu Zhang, Bo Han

Viaarxiv icon

Neural Stress Fields for Reduced-order Elastoplasticity and Fracture

Oct 26, 2023
Zeshun Zong, Xuan Li, Minchen Li, Maurizio M. Chiaramonte, Wojciech Matusik, Eitan Grinspun, Kevin Carlberg, Chenfanfu Jiang, Peter Yichen Chen

Viaarxiv icon