Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xuan Li

A Diversity-Enhanced and Constraints-Relaxed Augmentation for Low-Resource Classification


Sep 24, 2021
Guang Liu, Hailong Huang, Yuzhao Mao, Weiguo Gao, Xuan Li, Jianping Shen


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Mixing Policy for Relaxing Locally Linear Constraints in Mixup


Sep 15, 2021
Guang Liu, Yuzhao Mao, Hailong Huang, Weiguo Gao, Xuan Li

* This paper is accepted to appear in the main conference of EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

CE-Dedup: Cost-Effective Convolutional Neural Nets Training based on Image Deduplication


Aug 23, 2021
Xuan Li, Liqiong Chang, Xue Liu


  Access Paper or Ask Questions

Simpler, Faster, Stronger: Breaking The log-K Curse On Contrastive Learners With FlatNCE


Jul 02, 2021
Junya Chen, Zhe Gan, Xuan Li, Qing Guo, Liqun Chen, Shuyang Gao, Tagyoung Chung, Yi Xu, Belinda Zeng, Wenlian Lu, Fan Li, Lawrence Carin, Chenyang Tao


  Access Paper or Ask Questions

Monadic Pavlovian associative learning in a backpropagation-free photonic network


Nov 30, 2020
James Y. S. Tan, Zengguang Cheng, Xuan Li, Nathan Youngblood, Utku E. Ali, C. David Wright, Wolfram H. P. Pernice, Harish Bhaskaran

* 27 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Soft Hybrid Aerial Vehicle via Bistable Mechanism


Nov 01, 2020
Xuan Li, Jessica McWilliams, Minchen Li, Cynthia Sung, Chenfanfu Jiang

* 7 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DialogueTRM: Exploring the Intra- and Inter-Modal Emotional Behaviors in the Conversation


Oct 15, 2020
Yuzhao Mao, Qi Sun, Guang Liu, Xiaojie Wang, Weiguo Gao, Xuan Li, Jianping Shen


  Access Paper or Ask Questions

A General Framework for Charger Scheduling Optimization Problems


Sep 28, 2020
Xuan Li, Miao Jin

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1901.09129 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-ethnicity Face Anti-spoofing Recognition Challenge: A Review


Apr 23, 2020
Ajian Liu, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Hugo Jair Escalante, Meysam Madadi, Yi Jin, Zhuoyuan Wu, Xiaogang Yu, Zichang Tan, Qi Yuan, Ruikun Yang, Benjia Zhou, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 18 figures, 6 tables, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Accurate Scene Text Recognition with Semantic Reasoning Networks


Mar 27, 2020
Deli Yu, Xuan Li, Chengquan Zhang, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* Accepted to CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Out-of-Distribution Detection for Skin Lesion Images with Deep Isolation Forest


Mar 20, 2020
Xuan Li, Yuchen Lu, Christian Desrosiers, Xue Liu


  Access Paper or Ask Questions

CASIA-SURF CeFA: A Benchmark for Multi-modal Cross-ethnicity Face Anti-spoofing


Mar 11, 2020
Ajian Li, Zichang Tan, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 17 pages, 4 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1912.02340 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Context Enhanced Multi-Domain Dialogue System for Multi-domain Task Completion


Mar 03, 2020
Jingyuan Yang, Guang Liu, Yuzhao Mao, Zhiwei Zhao, Weiguo Gao, Xuan Li, Haiqin Yang, Jianping Shen

* Presented at DSTC workshop, AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Dialogue State Tracking System with Machine Reading Comprehension and Wide & Deep Classification


Feb 02, 2020
Yue Ma, Zengfeng Zeng, Dawei Zhu, Xuan Li, Yiying Yang, Xiaoyuan Yao, Kaijie Zhou, Jianping Shen

* The Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence DSTC 8 Workshop (AAAI-20, DSTC 8 Workshop) 

  Access Paper or Ask Questions

Static and Dynamic Fusion for Multi-modal Cross-ethnicity Face Anti-spoofing


Dec 16, 2019
Ajian Liu, Zichang Tan, Xuan Li, Jun Wan, Sergio Escalera, Guodong Guo, Stan Z. Li

* 10 pages, 9 figures, conference 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Image Recognition with Non-differentiable Constraints


Oct 02, 2019
Xuan Li, Yuchen Lu, Peng Xu, Jizong Peng, Christian Desrosiers, Xue Liu


  Access Paper or Ask Questions

An End-to-end Video Text Detector with Online Tracking


Aug 20, 2019
Hongyuan Yu, Chengquan Zhang, Xuan Li, Junyu Han, Errui Ding, Liang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Training and Testing Object Detectors with Virtual Images


Dec 22, 2017
Yonglin Tian, Xuan Li, Kunfeng Wang, Fei-Yue Wang

* To be published in IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 

  Access Paper or Ask Questions

The ParallelEye Dataset: Constructing Large-Scale Artificial Scenes for Traffic Vision Research


Dec 22, 2017
Xuan Li, Kunfeng Wang, Yonglin Tian, Lan Yan, Fei-Yue Wang

* To be published in IEEE ITSC 2017 

  Access Paper or Ask Questions