Alert button
Picture for Gang Zeng

Gang Zeng

Alert button

LGM: Large Multi-View Gaussian Model for High-Resolution 3D Content Creation

Feb 07, 2024
Jiaxiang Tang, Zhaoxi Chen, Xiaokang Chen, Tengfei Wang, Gang Zeng, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

DreamGaussian4D: Generative 4D Gaussian Splatting

Dec 29, 2023
Jiawei Ren, Liang Pan, Jiaxiang Tang, Chi Zhang, Ang Cao, Gang Zeng, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

HumanGaussian: Text-Driven 3D Human Generation with Gaussian Splatting

Nov 28, 2023
Xian Liu, Xiaohang Zhan, Jiaxiang Tang, Ying Shan, Gang Zeng, Dahua Lin, Xihui Liu, Ziwei Liu

Viaarxiv icon

DreamGaussian: Generative Gaussian Splatting for Efficient 3D Content Creation

Sep 28, 2023
Jiaxiang Tang, Jiawei Ren, Hang Zhou, Ziwei Liu, Gang Zeng

Figure 1 for DreamGaussian: Generative Gaussian Splatting for Efficient 3D Content Creation
Figure 2 for DreamGaussian: Generative Gaussian Splatting for Efficient 3D Content Creation
Figure 3 for DreamGaussian: Generative Gaussian Splatting for Efficient 3D Content Creation
Figure 4 for DreamGaussian: Generative Gaussian Splatting for Efficient 3D Content Creation
Viaarxiv icon

Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation

May 25, 2023
Xiaokang Chen, Jiaxiang Tang, Diwen Wan, Jingbo Wang, Gang Zeng

Figure 1 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Figure 2 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Figure 3 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Figure 4 for Interactive Segment Anything NeRF with Feature Imitation
Viaarxiv icon

VisionLLM: Large Language Model is also an Open-Ended Decoder for Vision-Centric Tasks

May 25, 2023
Wenhai Wang, Zhe Chen, Xiaokang Chen, Jiannan Wu, Xizhou Zhu, Gang Zeng, Ping Luo, Tong Lu, Jie Zhou, Yu Qiao, Jifeng Dai

Figure 1 for VisionLLM: Large Language Model is also an Open-Ended Decoder for Vision-Centric Tasks
Figure 2 for VisionLLM: Large Language Model is also an Open-Ended Decoder for Vision-Centric Tasks
Figure 3 for VisionLLM: Large Language Model is also an Open-Ended Decoder for Vision-Centric Tasks
Figure 4 for VisionLLM: Large Language Model is also an Open-Ended Decoder for Vision-Centric Tasks
Viaarxiv icon

Real-time 3D Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction

Mar 25, 2023
Xiaokang Chen, Yajie Xing, Gang Zeng

Figure 1 for Real-time 3D Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 2 for Real-time 3D Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 3 for Real-time 3D Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 4 for Real-time 3D Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Viaarxiv icon

Real-time Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction

Mar 20, 2023
Xiaokang Chen, Yajie Xing, Gang Zeng

Figure 1 for Real-time Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 2 for Real-time Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 3 for Real-time Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Figure 4 for Real-time Semantic Scene Completion Via Feature Aggregation and Conditioned Prediction
Viaarxiv icon

Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement

Mar 03, 2023
Jiaxiang Tang, Hang Zhou, Xiaokang Chen, Tianshu Hu, Errui Ding, Jingdong Wang, Gang Zeng

Figure 1 for Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement
Figure 2 for Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement
Figure 3 for Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement
Figure 4 for Delicate Textured Mesh Recovery from NeRF via Adaptive Surface Refinement
Viaarxiv icon