Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Peng Sun

Tsinghua University

An Autonomous Approach to Measure Social Distances and Hygienic Practices during COVID-19 Pandemic in Public Open Spaces

Nov 14, 2020
Peng Sun, Gabriel Draughon, Jerome Lynch

* 11 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Identification of splicing edges in tampered image based on Dichromatic Reflection Model

Apr 09, 2020
Zhe Shen, Peng Sun, Yubo Lang, Lei Liu, Silong Peng


  Access Paper or Ask Questions

Real-Time Semantic Segmentation via Auto Depth, Downsampling Joint Decision and Feature Aggregation

Mar 31, 2020
Peng Sun, Jiaxiang Wu, Songyuan Li, Peiwen Lin, Junzhou Huang, Xi Li

* submitted to IJCV 

  Access Paper or Ask Questions

Measuring the Utilization of Public Open Spaces by Deep Learning: a Benchmark Study at the Detroit Riverfront

Feb 04, 2020
Peng Sun, Rui Hou, Jerome Lynch


  Access Paper or Ask Questions

Graph-guided Architecture Search for Real-time Semantic Segmentation

Sep 15, 2019
Peiwen Lin, Peng Sun, Guangliang Cheng, Sirui Xie, Xi Li, Jianping Shi

* 10pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Composing Knowledge Graph Embeddings via Word Embeddings

Sep 09, 2019
Lianbo Ma, Peng Sun, Zhiwei Lin, Hui Wang


  Access Paper or Ask Questions

Arena: a toolkit for Multi-Agent Reinforcement Learning

Jul 20, 2019
Qing Wang, Jiechao Xiong, Lei Han, Meng Fang, Xinghai Sun, Zhuobin Zheng, Peng Sun, Zhengyou Zhang

* 21 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OVSNet : Towards One-Pass Real-Time Video Object Segmentation

May 24, 2019
Peng Sun, Peiwen Lin, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Jiawan Zhang, Xi Li

* 10 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TStarBots: Defeating the Cheating Level Builtin AI in StarCraft II in the Full Game

Nov 02, 2018
Peng Sun, Xinghai Sun, Lei Han, Jiechao Xiong, Qing Wang, Bo Li, Yang Zheng, Ji Liu, Yongsheng Liu, Han Liu, Tong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Salience Biased Loss for Object Detection in Aerial Images

Oct 18, 2018
Peng Sun, Guang Chen, Guerdan Luke, Yi Shang


  Access Paper or Ask Questions

Parametrized Deep Q-Networks Learning: Reinforcement Learning with Discrete-Continuous Hybrid Action Space

Oct 10, 2018
Jiechao Xiong, Qing Wang, Zhuoran Yang, Peng Sun, Lei Han, Yang Zheng, Haobo Fu, Tong Zhang, Ji Liu, Han Liu


  Access Paper or Ask Questions

Image Matters: Visually modeling user behaviors using Advanced Model Server

Sep 04, 2018
Tiezheng Ge, Liqin Zhao, Guorui Zhou, Keyu Chen, Shuying Liu, Huimin Yi, Zelin Hu, Bochao Liu, Peng Sun, Haoyu Liu, Pengtao Yi, Sui Huang, Zhiqiang Zhang, Xiaoqiang Zhu, Yu Zhang, Kun Gai

* CIKM 2018 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Active Object Tracking and Its Real-world Deployment via Reinforcement Learning

Aug 10, 2018
Wenhan Luo, Peng Sun, Fangwei Zhong, Wei Liu, Tong Zhang, Yizhou Wang

* An extended work of the preliminary conference paper arXiv:1705.10561 in ICML2018 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-end Active Object Tracking via Reinforcement Learning

Jun 01, 2018
Wenhan Luo, Peng Sun, Fangwei Zhong, Wei Liu, Tong Zhang, Yizhou Wang

* To appear in ICML2018 

  Access Paper or Ask Questions

Tagging like Humans: Diverse and Distinct Image Annotation

Mar 31, 2018
Baoyuan Wu, Weidong Chen, Peng Sun, Wei Liu, Bernard Ghanem, Siwei Lyu

* Accepted by CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Segmentation of Left Ventricle in CT Images by Explicit Shape Regression using Random Pixel Difference Features

Jul 28, 2015
Peng Sun, Haoyin Zhou, Devon Lundine, James K. Min, Guanglei Xiong

* 8 pages, link to a video demo 

  Access Paper or Ask Questions

Globally Tuned Cascade Pose Regression via Back Propagation with Application in 2D Face Pose Estimation and Heart Segmentation in 3D CT Images

Mar 30, 2015
Peng Sun, James K. Min, Guanglei Xiong


  Access Paper or Ask Questions

AOSO-LogitBoost: Adaptive One-Vs-One LogitBoost for Multi-Class Problem

Jul 04, 2012
Peng Sun, Mark D. Reid, Jie Zhou

* 8-pages camera ready version for ICML2012 

  Access Paper or Ask Questions

The Convexity and Design of Composite Multiclass Losses

Jun 18, 2012
Mark Reid, Robert Williamson, Peng Sun

* ICML2012 

  Access Paper or Ask Questions