Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xian-Sheng Hua

Improving 3D Object Detection with Channel-wise Transformer


Aug 23, 2021
Hualian Sheng, Sijia Cai, Yuan Liu, Bing Deng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Min-Jian Zhao

* Accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Transporting Causal Mechanisms for Unsupervised Domain Adaptation


Jul 28, 2021
Zhongqi Yue, Qianru Sun, Xian-Sheng Hua, Hanwang Zhang

* ICCV 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Aug3D-RPN: Improving Monocular 3D Object Detection by Synthetic Images with Virtual Depth


Jul 28, 2021
Chenhang He, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Lei Zhang

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Knowledge Distillation: An Inheritance and Exploration Framework


Jul 01, 2021
Zhen Huang, Xu Shen, Jun Xing, Tongliang Liu, Xinmei Tian, Houqiang Li, Bing Deng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Criterion-based Heterogeneous Collaborative Filtering for Multi-behavior Implicit Recommendation


May 28, 2021
Xiao Luo, Daqing Wu, Chong Chen, Jinwen Ma, Minghua Deng, Chen Shen, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua

* 25 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cloth-Changing Person Re-identification from A Single Image with Gait Prediction and Regularization


Apr 18, 2021
Xin Jin, Tianyu He, Kecheng Zheng, Zhiheng Yin, Xu Shen, Zhen Huang, Ruoyu Feng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Graph Contrastive Clustering


Apr 03, 2021
Huasong Zhong, Jianlong Wu, Chong Chen, Jianqiang Huang, Minghua Deng, Liqiang Nie, Zhouchen Lin, Xian-Sheng Hua

* 10 

  Access Paper or Ask Questions

Half-Real Half-Fake Distillation for Class-Incremental Semantic Segmentation


Apr 02, 2021
Zilong Huang, Wentian Hao, Xinggang Wang, Mingyuan Tao, Jianqiang Huang, Wenyu Liu, Xian-Sheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Dense Interaction Learning for Video-based Person Re-identification


Mar 18, 2021
Tianyu He, Xin Jin, Xu Shen, Jianqiang Huang, Zhibo Chen, Xian-Sheng Hua

* Technical report, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling Causal Effect of Data in Class-Incremental Learning


Mar 08, 2021
Xinting Hu, Kaihua Tang, Chunyan Miao, Xian-Sheng Hua, Hanwang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Zero-Shot and Open-Set Visual Recognition


Mar 01, 2021
Zhongqi Yue, Tan Wang, Hanwang Zhang, Qianru Sun, Xian-Sheng Hua

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Camera-aware Proxies for Unsupervised Person Re-Identification


Dec 19, 2020
Menglin Wang, Baisheng Lai, Jianqiang Huang, Xiaojin Gong, Xian-Sheng Hua

* Accepted to AAAI21 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Inception Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition


Nov 26, 2020
Zhen Huang, Xu Shen, Xinmei Tian, Houqiang Li, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua

* ACMMM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FGAGT: Flow-Guided Adaptive Graph Tracking


Nov 04, 2020
Chaobing Shan, Chunbo Wei, Bing Deng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Xiaoliang Cheng, Kewei Liang


  Access Paper or Ask Questions

Interventional Few-Shot Learning


Sep 28, 2020
Zhongqi Yue, Hanwang Zhang, Qianru Sun, Xian-Sheng Hua

* Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PCPL: Predicate-Correlation Perception Learning for Unbiased Scene Graph Generation


Sep 02, 2020
Shaotian Yan, Chen Shen, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Rongxin Jiang, Yaowu Chen, Xian-Sheng Hua

* To be appeared on ACMMM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Robust Clustering by Contrastive Learning


Aug 27, 2020
Huasong Zhong, Chong Chen, Zhongming Jin, Xian-Sheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Apparel-invariant Feature Learning for Apparel-changed Person Re-identification


Aug 17, 2020
Zhengxu Yu, Yilun Zhao, Bin Hong, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Deng Cai, Xiaofei He, Xian-Sheng Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Salvage Reusable Samples from Noisy Data for Robust Learning


Aug 06, 2020
Zeren Sun, Xian-Sheng Hua, Yazhou Yao, Xiu-Shen Wei, Guosheng Hu, Jian Zhang

* accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Stable Learning via Causality-based Feature Rectification


Jul 30, 2020
Zhengxu Yu, Pengfei Wang, Junkai Xu, Liang Xie, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Xiaofei He, Deng Cai, Xian-Sheng Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Mutual Information for Text Generation


Jun 30, 2020
Boyuan Pan, Yazheng Yang, Kaizhao Liang, Bhavya Kailkhura, Zhongming Jin, Xian-Sheng Hua, Deng Cai, Bo Li

* Published at ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual VQA: A Cause-Effect Look at Language Bias


Jun 15, 2020
Yulei Niu, Kaihua Tang, Hanwang Zhang, Zhiwu Lu, Xian-Sheng Hua, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

PyRetri: A PyTorch-based Library for Unsupervised Image Retrieval by Deep Convolutional Neural Networks


May 02, 2020
Benyi Hu, Ren-Jie Song, Xiu-Shen Wei, Yazhou Yao, Xian-Sheng Hua, Yuehu Liu

* PyRetri is open-source and available at https://github.com/PyRetri/PyRetri . X.-S. Wei is the corresponding author 

  Access Paper or Ask Questions