Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xian-Sheng Hua

Cloth-Changing Person Re-identification from A Single Image with Gait Prediction and Regularization


Apr 18, 2021
Xin Jin, Tianyu He, Kecheng Zheng, Zhiheng Yin, Xu Shen, Zhen Huang, Ruoyu Feng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Zhibo Chen


  Access Paper or Ask Questions

Graph Contrastive Clustering


Apr 03, 2021
Huasong Zhong, Jianlong Wu, Chong Chen, Jianqiang Huang, Minghua Deng, Liqiang Nie, Zhouchen Lin, Xian-Sheng Hua

* 10 

  Access Paper or Ask Questions

Half-Real Half-Fake Distillation for Class-Incremental Semantic Segmentation


Apr 02, 2021
Zilong Huang, Wentian Hao, Xinggang Wang, Mingyuan Tao, Jianqiang Huang, Wenyu Liu, Xian-Sheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Dense Interaction Learning for Video-based Person Re-identification


Mar 18, 2021
Tianyu He, Xin Jin, Xu Shen, Jianqiang Huang, Zhibo Chen, Xian-Sheng Hua

* Technical report, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling Causal Effect of Data in Class-Incremental Learning


Mar 08, 2021
Xinting Hu, Kaihua Tang, Chunyan Miao, Xian-Sheng Hua, Hanwang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Zero-Shot and Open-Set Visual Recognition


Mar 01, 2021
Zhongqi Yue, Tan Wang, Hanwang Zhang, Qianru Sun, Xian-Sheng Hua

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Camera-aware Proxies for Unsupervised Person Re-Identification


Dec 19, 2020
Menglin Wang, Baisheng Lai, Jianqiang Huang, Xiaojin Gong, Xian-Sheng Hua

* Accepted to AAAI21 

  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal Inception Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition


Nov 26, 2020
Zhen Huang, Xu Shen, Xinmei Tian, Houqiang Li, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua

* ACMMM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FGAGT: Flow-Guided Adaptive Graph Tracking


Nov 04, 2020
Chaobing Shan, Chunbo Wei, Bing Deng, Jianqiang Huang, Xian-Sheng Hua, Xiaoliang Cheng, Kewei Liang


  Access Paper or Ask Questions

Interventional Few-Shot Learning


Sep 28, 2020
Zhongqi Yue, Hanwang Zhang, Qianru Sun, Xian-Sheng Hua

* Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PCPL: Predicate-Correlation Perception Learning for Unbiased Scene Graph Generation


Sep 02, 2020
Shaotian Yan, Chen Shen, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Rongxin Jiang, Yaowu Chen, Xian-Sheng Hua

* To be appeared on ACMMM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Robust Clustering by Contrastive Learning


Aug 27, 2020
Huasong Zhong, Chong Chen, Zhongming Jin, Xian-Sheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Apparel-invariant Feature Learning for Apparel-changed Person Re-identification


Aug 17, 2020
Zhengxu Yu, Yilun Zhao, Bin Hong, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Deng Cai, Xiaofei He, Xian-Sheng Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Salvage Reusable Samples from Noisy Data for Robust Learning


Aug 06, 2020
Zeren Sun, Xian-Sheng Hua, Yazhou Yao, Xiu-Shen Wei, Guosheng Hu, Jian Zhang

* accepted by ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Stable Learning via Causality-based Feature Rectification


Jul 30, 2020
Zhengxu Yu, Pengfei Wang, Junkai Xu, Liang Xie, Zhongming Jin, Jianqiang Huang, Xiaofei He, Deng Cai, Xian-Sheng Hua

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Mutual Information for Text Generation


Jun 30, 2020
Boyuan Pan, Yazheng Yang, Kaizhao Liang, Bhavya Kailkhura, Zhongming Jin, Xian-Sheng Hua, Deng Cai, Bo Li

* Published at ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual VQA: A Cause-Effect Look at Language Bias


Jun 15, 2020
Yulei Niu, Kaihua Tang, Hanwang Zhang, Zhiwu Lu, Xian-Sheng Hua, Ji-Rong Wen


  Access Paper or Ask Questions

PyRetri: A PyTorch-based Library for Unsupervised Image Retrieval by Deep Convolutional Neural Networks


May 02, 2020
Benyi Hu, Ren-Jie Song, Xiu-Shen Wei, Yazhou Yao, Xian-Sheng Hua, Yuehu Liu

* PyRetri is open-source and available at https://github.com/PyRetri/PyRetri . X.-S. Wei is the corresponding author 

  Access Paper or Ask Questions

CPR-GCN: Conditional Partial-Residual Graph Convolutional Network in Automated Anatomical Labeling of Coronary Arteries


Apr 18, 2020
Han Yang, Xingjian Zhen, Ying Chi, Lei Zhang, Xian-Sheng Hua

* CVPR 2020 oral 
* This work is done by Xingjian Zhen during internship in Alibaba Damo Academy 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Precise Intra-camera Supervised Person Re-identification


Feb 12, 2020
Menglin Wang, Baisheng Lai, Haokun Chen, Jianqiang Huang, Xiaojin Gong, Xian-Sheng Hua


  Access Paper or Ask Questions

Towards a Fast Steady-State Visual Evoked Potentials (SSVEP) Brain-Computer Interface (BCI)


Feb 04, 2020
Aung Aung Phyo Wai, Yangsong Zhang, Heng Guo, Ying Chi, Lei Zhang, Xian-Sheng Hua, Seong Whan Lee, Cuntai Guan

* Extended research work of the manuscript titled 'Improving the Performance of SSVEP BCI with Short Response Time by Temporal Alignments Enhanced CCA' published in proceeding of the 2019 9th International IEEE/EMBS Conference on Neural Engineering (NER) 

  Access Paper or Ask Questions

HoMM: Higher-order Moment Matching for Unsupervised Domain Adaptation


Dec 27, 2019
Chao Chen, Zhihang Fu, Zhihong Chen, Sheng Jin, Zhaowei Cheng, Xinyu Jin, Xian-Sheng Hua

* Accept by AAAI-2020, codes are available at https://github.com/chenchao666/HoMM-Master 

  Access Paper or Ask Questions