Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wulong Liu

Neuro-Symbolic Hierarchical Rule Induction


Dec 26, 2021
Claire Glanois, Xuening Feng, Zhaohui Jiang, Paul Weng, Matthieu Zimmer, Dong Li, Wulong Liu

* 10 pages, Figures et references 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Interpretable Reinforcement Learning


Dec 24, 2021
Claire Glanois, Paul Weng, Matthieu Zimmer, Dong Li, Tianpei Yang, Jianye Hao, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Generalizable Cross-Graph Embedding for GNN-based Congestion Prediction


Nov 10, 2021
Amur Ghose, Vincent Zhang, Yingxue Zhang, Dong Li, Wulong Liu, Mark Coates

* Accepted and presented at ICCAD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning based Negotiation-aware Motion Planning of Autonomous Vehicles


Jul 08, 2021
Zhitao Wang, Yuzheng Zhuang, Qiang Gu, Dong Chen, Hongbo Zhang, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

$S^3$: Sign-Sparse-Shift Reparametrization for Effective Training of Low-bit Shift Networks


Jul 07, 2021
Xinlin Li, Bang Liu, Yaoliang Yu, Wulong Liu, Chunjing Xu, Vahid Partovi Nia


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Multi-Agent Transfer Learning with Level-Adaptive Credit Assignment


Jun 03, 2021
Tianze Zhou, Fubiao Zhang, Kun Shao, Kai Li, Wenhan Huang, Jun Luo, Weixun Wang, Yaodong Yang, Hangyu Mao, Bin Wang, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Symbolic Rules for Interpretable Deep Reinforcement Learning


Mar 16, 2021
Zhihao Ma, Yuzheng Zhuang, Paul Weng, Hankz Hankui Zhuo, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao


  Access Paper or Ask Questions

Addressing Action Oscillations through Learning Policy Inertia


Mar 03, 2021
Chen Chen, Hongyao Tang, Jianye Hao, Wulong Liu, Zhaopeng Meng

* Accepted paper on AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Foresee then Evaluate: Decomposing Value Estimation with Latent Future Prediction


Mar 03, 2021
Hongyao Tang, Jianye Hao, Guangyong Chen, Pengfei Chen, Chen Chen, Yaodong Yang, Luo Zhang, Wulong Liu, Zhaopeng Meng

* Accepted paper on AAAI 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1905.11100 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Logic Machines


Feb 23, 2021
Zimmer Matthieu, Feng Xuening, Glanois Claire, Jiang Zhaohui, Zhang Jianyi, Weng Paul, Jianye Hao, Dong Li, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

SMARTS: Scalable Multi-Agent Reinforcement Learning Training School for Autonomous Driving


Nov 01, 2020
Ming Zhou, Jun Luo, Julian Villella, Yaodong Yang, David Rusu, Jiayu Miao, Weinan Zhang, Montgomery Alban, Iman Fadakar, Zheng Chen, Aurora Chongxi Huang, Ying Wen, Kimia Hassanzadeh, Daniel Graves, Dong Chen, Zhengbang Zhu, Nhat Nguyen, Mohamed Elsayed, Kun Shao, Sanjeevan Ahilan, Baokuan Zhang, Jiannan Wu, Zhengang Fu, Kasra Rezaee, Peyman Yadmellat, Mohsen Rohani, Nicolas Perez Nieves, Yihan Ni, Seyedershad Banijamali, Alexander Cowen Rivers, Zheng Tian, Daniel Palenicek, Haitham bou Ammar, Hongbo Zhang, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Wang

* 20 pages, 11 figures. Paper accepted to CoRL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

What About Taking Policy as Input of Value Function: Policy-extended Value Function Approximator


Oct 19, 2020
Hongyao Tang, Zhaopeng Meng, Jianye HAO, Chen Chen, Daniel Graves, Dong Li, Wulong Liu, Yaodong Yang

* Preprint version 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Effective Context for Meta-Reinforcement Learning: an Approach based on Contrastive Learning


Oct 07, 2020
Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao, Chen Chen, Xidong Feng, Dong Li, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Triple-GAIL: A Multi-Modal Imitation Learning Framework with Generative Adversarial Nets


May 22, 2020
Cong Fei, Bin Wang, Yuzheng Zhuang, Zongzhang Zhang, Jianye Hao, Hongbo Zhang, Xuewu Ji, Wulong Liu

* 7 papges, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Interactions Modeling with Correlated Policies


Jan 20, 2020
Minghuan Liu, Ming Zhou, Weinan Zhang, Yuzheng Zhuang, Jun Wang, Wulong Liu, Yong Yu

* 20 pages (10 pages of supplementary), 5 figures, Accepted by The Eighth International Conference on Learning Representations (ICLR 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Neighborhood Cognition Consistent Multi-Agent Reinforcement Learning


Dec 03, 2019
Hangyu Mao, Wulong Liu, Jianye Hao, Jun Luo, Dong Li, Zhengchao Zhang, Jun Wang, Zhen Xiao

* accepted as a regular paper with oral presentation @ AAAI20 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Attention Memory for Visual Navigation


Jun 04, 2019
Dong Li, Qichao Zhang, Dongbin Zhao, Yuzheng Zhuang, Bin Wang, Wulong Liu, Rasul Tutunov, Jun Wang

* 13 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions