Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liang Zhang

Spatio-Temporal Interaction Graph Parsing Networks for Human-Object Interaction Recognition


Aug 19, 2021
Ning Wang, Guangming Zhu, Liang Zhang, Peiyi Shen, Hongsheng Li, Cong Hua

* ACM MM Oral paper 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Natural Language Processing for LinkedIn Search


Aug 16, 2021
Weiwei Guo, Xiaowei Liu, Sida Wang, Michaeel Kazi, Zhiwei Wang, Zhoutong Fu, Jun Jia, Liang Zhang, Huiji Gao, Bo Long

* 18 pages, 5 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2108.08252 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Natural Language Processing for LinkedIn Search Systems


Jul 30, 2021
Weiwei Guo, Xiaowei Liu, Sida Wang, Michaeel Kazi, Zhoutong Fu, Huiji Gao, Jun Jia, Liang Zhang, Bo Long


  Access Paper or Ask Questions

A Systematic Collection of Medical Image Datasets for Deep Learning


Jun 24, 2021
Johann Li, Guangming Zhu, Cong Hua, Mingtao Feng, BasheerBennamoun, Ping Li, Xiaoyuan Lu, Juan Song, Peiyi Shen, Xu Xu, Lin Mei, Liang Zhang, Syed Afaq Ali Shah, Mohammed Bennamoun

* This paper has been submitted to one journal 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

MeSIN: Multilevel Selective and Interactive Network for Medication Recommendation


Apr 22, 2021
Yang An, Liang Zhang, Mao You, Xueqing Tian, Bo Jin, Xiaopeng Wei

* 15 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Free-form Description Guided 3D Visual Graph Network for Object Grounding in Point Cloud


Mar 30, 2021
Mingtao Feng, Zhen Li, Qi Li, Liang Zhang, XiangDong Zhang, Guangming Zhu, Hui Zhang, Yaonan Wang, Ajmal Mian


  Access Paper or Ask Questions

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

Smoothed Gaussian Mixture Models for Video Classification and Recommendation


Dec 17, 2020
Sirjan Kafle, Aman Gupta, Xue Xia, Ananth Sankar, Xi Chen, Di Wen, Liang Zhang

* 11 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

More Industry-friendly: Federated Learning with High Efficient Design


Dec 16, 2020
Dingwei Li, Qinglong Chang, Lixue Pang, Yanfang Zhang, Xudong Sun, Jikun Ding, Liang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

HMFlow: Hybrid Matching Optical Flow Network for Small and Fast-Moving Objects


Nov 19, 2020
Suihanjin Yu, Youmin Zhang, Chen Wang, Xiao Bai, Liang Zhang, Edwin R. Hancock

* 8 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

How does Weight Correlation Affect the Generalisation Ability of Deep Neural Networks


Oct 17, 2020
Gaojie Jin, Xinping Yi, Liang Zhang, Lijun Zhang, Sven Schewe, Xiaowei Huang

* Accpeted by NeurIPS 2020 conference 

  Access Paper or Ask Questions

DeText: A Deep Text Ranking Framework with BERT


Aug 06, 2020
Weiwei Guo, Xiaowei Liu, Sida Wang, Huiji Gao, Ananth Sankar, Zimeng Yang, Qi Guo, Liang Zhang, Bo Long, Bee-Chung Chen, Deepak Agarwal

* Ranking, Deep Language Models, Natural Language Processing 

  Access Paper or Ask Questions

MeDaS: An open-source platform as service to help break the walls between medicine and informatics


Jul 14, 2020
Liang Zhang, Johann Li, Ping Li, Xiaoyuan Lu, Peiyi Shen, Guangming Zhu, Syed Afaq Shah, Mohammed Bennarmoun, Kun Qian, Björn W. Schuller

* layout error fixed 

  Access Paper or Ask Questions

On Vocabulary Reliance in Scene Text Recognition


May 08, 2020
Zhaoyi Wan, Jielei Zhang, Liang Zhang, Jiebo Luo, Cong Yao

* EEE/CVF Conferences on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, WA, June 2020 
* CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

COVID-19 Chest CT Image Segmentation -- A Deep Convolutional Neural Network Solution


Apr 26, 2020
Qingsen Yan, Bo Wang, Dong Gong, Chuan Luo, Wei Zhao, Jianhu Shen, Qinfeng Shi, Shuo Jin, Liang Zhang, Zheng You


  Access Paper or Ask Questions

Towards Label-Free 3D Segmentation of Optical Coherence Tomography Images of the Optic Nerve Head Using Deep Learning


Feb 22, 2020
Sripad Krishna Devalla, Tan Hung Pham, Satish Kumar Panda, Liang Zhang, Giridhar Subramanian, Anirudh Swaminathan, Chin Zhi Yun, Mohan Rajan, Sujatha Mohan, Ramaswami Krishnadas, Vijayalakshmi Senthil, John Mark S. de Leon, Tin A. Tun, Ching-Yu Cheng, Leopold Schmetterer, Shamira Perera, Tin Aung, Alexandre H. Thiery, Michael J. A. Girard


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Data Encryption


Feb 11, 2020
Yingdong Hu, Liang Zhang, Wei Shan, Xiaoxiao Qin, Jing Qi, Zhenzhou Wu, Yang Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Structure-Feature based Graph Self-adaptive Pooling


Jan 30, 2020
Liang Zhang, Xudong Wang, Hongsheng Li, Guangming Zhu, Peiyi Shen, Ping Li, Xiaoyuan Lu, Syed Afaq Ali Shah, Mohammed Bennamoun

* 7 pages, 4 figures, The Web Conference 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Scene Text Detection with Textual Attention Tower


Jan 30, 2020
Liang Zhang, Yufei Liu, Hang Xiao, Lu Yang, Guangming Zhu, Syed Afaq Shah, Mohammed Bennamoun, Peiyi Shen

* Accepted by ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Relation Graph Network for 3D Object Detection in Point Clouds


Nov 30, 2019
Mingtao Feng, Syed Zulqarnain Gilani, Yaonan Wang, Liang Zhang, Ajmal Mian

* Manuscript 

  Access Paper or Ask Questions

Regularized Adversarial Sampling and Deep Time-aware Attention for Click-Through Rate Prediction


Nov 03, 2019
Yikai Wang, Liang Zhang, Quanyu Dai, Fuchun Sun, Bo Zhang, Yang He, Weipeng Yan, Yongjun Bao

* CIKM 2019 Long Paper, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Point Attention Network for Semantic Segmentation of 3D Point Clouds


Sep 27, 2019
Mingtao Feng, Liang Zhang, Xuefei Lin, Syed Zulqarnain Gilani, Ajmal Mian

* Submitted to a journal 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training Methods for Network Embedding


Aug 30, 2019
Quanyu Dai, Xiao Shen, Liang Zhang, Qiang Li, Dan Wang

* The World Wide Web Conference 2019, WWW'19 

  Access Paper or Ask Questions