Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Liang Zhang

MeSIN: Multilevel Selective and Interactive Network for Medication Recommendation


Apr 22, 2021
Yang An, Liang Zhang, Mao You, Xueqing Tian, Bo Jin, Xiaopeng Wei

* 15 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Free-form Description Guided 3D Visual Graph Network for Object Grounding in Point Cloud


Mar 30, 2021
Mingtao Feng, Zhen Li, Qi Li, Liang Zhang, XiangDong Zhang, Guangming Zhu, Hui Zhang, Yaonan Wang, Ajmal Mian


  Access Paper or Ask Questions

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

Smoothed Gaussian Mixture Models for Video Classification and Recommendation


Dec 17, 2020
Sirjan Kafle, Aman Gupta, Xue Xia, Ananth Sankar, Xi Chen, Di Wen, Liang Zhang

* 11 pages, 3 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions

More Industry-friendly: Federated Learning with High Efficient Design


Dec 16, 2020
Dingwei Li, Qinglong Chang, Lixue Pang, Yanfang Zhang, Xudong Sun, Jikun Ding, Liang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

HMFlow: Hybrid Matching Optical Flow Network for Small and Fast-Moving Objects


Nov 19, 2020
Suihanjin Yu, Youmin Zhang, Chen Wang, Xiao Bai, Liang Zhang, Edwin R. Hancock

* 8 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

How does Weight Correlation Affect the Generalisation Ability of Deep Neural Networks


Oct 17, 2020
Gaojie Jin, Xinping Yi, Liang Zhang, Lijun Zhang, Sven Schewe, Xiaowei Huang

* Accpeted by NeurIPS 2020 conference 

  Access Paper or Ask Questions

DeText: A Deep Text Ranking Framework with BERT


Aug 06, 2020
Weiwei Guo, Xiaowei Liu, Sida Wang, Huiji Gao, Ananth Sankar, Zimeng Yang, Qi Guo, Liang Zhang, Bo Long, Bee-Chung Chen, Deepak Agarwal

* Ranking, Deep Language Models, Natural Language Processing 

  Access Paper or Ask Questions

MeDaS: An open-source platform as service to help break the walls between medicine and informatics


Jul 14, 2020
Liang Zhang, Johann Li, Ping Li, Xiaoyuan Lu, Peiyi Shen, Guangming Zhu, Syed Afaq Shah, Mohammed Bennarmoun, Kun Qian, Björn W. Schuller

* layout error fixed 

  Access Paper or Ask Questions

On Vocabulary Reliance in Scene Text Recognition


May 08, 2020
Zhaoyi Wan, Jielei Zhang, Liang Zhang, Jiebo Luo, Cong Yao

* EEE/CVF Conferences on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Seattle, WA, June 2020 
* CVPR'20 

  Access Paper or Ask Questions

COVID-19 Chest CT Image Segmentation -- A Deep Convolutional Neural Network Solution


Apr 26, 2020
Qingsen Yan, Bo Wang, Dong Gong, Chuan Luo, Wei Zhao, Jianhu Shen, Qinfeng Shi, Shuo Jin, Liang Zhang, Zheng You


  Access Paper or Ask Questions

Towards Label-Free 3D Segmentation of Optical Coherence Tomography Images of the Optic Nerve Head Using Deep Learning


Feb 22, 2020
Sripad Krishna Devalla, Tan Hung Pham, Satish Kumar Panda, Liang Zhang, Giridhar Subramanian, Anirudh Swaminathan, Chin Zhi Yun, Mohan Rajan, Sujatha Mohan, Ramaswami Krishnadas, Vijayalakshmi Senthil, John Mark S. de Leon, Tin A. Tun, Ching-Yu Cheng, Leopold Schmetterer, Shamira Perera, Tin Aung, Alexandre H. Thiery, Michael J. A. Girard


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Data Encryption


Feb 11, 2020
Yingdong Hu, Liang Zhang, Wei Shan, Xiaoxiao Qin, Jing Qi, Zhenzhou Wu, Yang Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Structure-Feature based Graph Self-adaptive Pooling


Jan 30, 2020
Liang Zhang, Xudong Wang, Hongsheng Li, Guangming Zhu, Peiyi Shen, Ping Li, Xiaoyuan Lu, Syed Afaq Ali Shah, Mohammed Bennamoun

* 7 pages, 4 figures, The Web Conference 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Scene Text Detection with Textual Attention Tower


Jan 30, 2020
Liang Zhang, Yufei Liu, Hang Xiao, Lu Yang, Guangming Zhu, Syed Afaq Shah, Mohammed Bennamoun, Peiyi Shen

* Accepted by ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Relation Graph Network for 3D Object Detection in Point Clouds


Nov 30, 2019
Mingtao Feng, Syed Zulqarnain Gilani, Yaonan Wang, Liang Zhang, Ajmal Mian

* Manuscript 

  Access Paper or Ask Questions

Regularized Adversarial Sampling and Deep Time-aware Attention for Click-Through Rate Prediction


Nov 03, 2019
Yikai Wang, Liang Zhang, Quanyu Dai, Fuchun Sun, Bo Zhang, Yang He, Weipeng Yan, Yongjun Bao

* CIKM 2019 Long Paper, 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Point Attention Network for Semantic Segmentation of 3D Point Clouds


Sep 27, 2019
Mingtao Feng, Liang Zhang, Xuefei Lin, Syed Zulqarnain Gilani, Ajmal Mian

* Submitted to a journal 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Training Methods for Network Embedding


Aug 30, 2019
Quanyu Dai, Xiao Shen, Liang Zhang, Qiang Li, Dan Wang

* The World Wide Web Conference 2019, WWW'19 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Hierarchical Reinforcement Learning Based Recommendations via Multi-goals Abstraction


Mar 22, 2019
Dongyang Zhao, Liang Zhang, Bo Zhang, Lizhou Zheng, Yongjun Bao, Weipeng Yan

* submitted to SIGKDD 2019 

  Access Paper or Ask Questions

GCN-LASE: Towards Adequately Incorporating Link Attributes in Graph Convolutional Networks


Feb 26, 2019
Ziyao Li, Liang Zhang, Guojie Song

* IJCAI2019 Submission 

  Access Paper or Ask Questions

Real-time Power System State Estimation and Forecasting via Deep Neural Networks


Nov 30, 2018
Liang Zhang, Gang Wang, Georgios B. Giannakis


  Access Paper or Ask Questions

SepNE: Bringing Separability to Network Embedding


Nov 14, 2018
Ziyao Li, Liang Zhang, Guojie Song

* 8 pages, 4 figures, accepted in the Proceedings of the 33rd AAAI's Conference on Artificial Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions

Recommendations with Negative Feedback via Pairwise Deep Reinforcement Learning


Aug 10, 2018
Xiangyu Zhao, Liang Zhang, Zhuoye Ding, Long Xia, Jiliang Tang, Dawei Yin

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1801.00209 

  Access Paper or Ask Questions