Alert button
Picture for Shengyu Huang

Shengyu Huang

Alert button

Living Scenes: Multi-object Relocalization and Reconstruction in Changing 3D Environments

Dec 14, 2023
Liyuan Zhu, Shengyu Huang, Konrad Schindler, Iro Armeni

Viaarxiv icon

Dynamic LiDAR Re-simulation using Compositional Neural Fields

Dec 08, 2023
Hanfeng Wu, Xingxing Zuo, Stefan Leutenegger, Or Litany, Konrad Schindler, Shengyu Huang

Viaarxiv icon

DGInStyle: Domain-Generalizable Semantic Segmentation with Image Diffusion Models and Stylized Semantic Control

Dec 05, 2023
Yuru Jia, Lukas Hoyer, Shengyu Huang, Tianfu Wang, Luc Van Gool, Konrad Schindler, Anton Obukhov

Viaarxiv icon

Repurposing Diffusion-Based Image Generators for Monocular Depth Estimation

Dec 04, 2023
Bingxin Ke, Anton Obukhov, Shengyu Huang, Nando Metzger, Rodrigo Caye Daudt, Konrad Schindler

Viaarxiv icon

Nothing Stands Still: A Spatiotemporal Benchmark on 3D Point Cloud Registration Under Large Geometric and Temporal Change

Nov 15, 2023
Tao Sun, Yan Hao, Shengyu Huang, Silvio Savarese, Konrad Schindler, Marc Pollefeys, Iro Armeni

Figure 1 for Nothing Stands Still: A Spatiotemporal Benchmark on 3D Point Cloud Registration Under Large Geometric and Temporal Change
Figure 2 for Nothing Stands Still: A Spatiotemporal Benchmark on 3D Point Cloud Registration Under Large Geometric and Temporal Change
Figure 3 for Nothing Stands Still: A Spatiotemporal Benchmark on 3D Point Cloud Registration Under Large Geometric and Temporal Change
Figure 4 for Nothing Stands Still: A Spatiotemporal Benchmark on 3D Point Cloud Registration Under Large Geometric and Temporal Change
Viaarxiv icon

Towards the Better Ranking Consistency: A Multi-task Learning Framework for Early Stage Ads Ranking

Jul 12, 2023
Xuewei Wang, Qiang Jin, Shengyu Huang, Min Zhang, Xi Liu, Zhengli Zhao, Yukun Chen, Zhengyu Zhang, Jiyan Yang, Ellie Wen, Sagar Chordia, Wenlin Chen, Qin Huang

Figure 1 for Towards the Better Ranking Consistency: A Multi-task Learning Framework for Early Stage Ads Ranking
Figure 2 for Towards the Better Ranking Consistency: A Multi-task Learning Framework for Early Stage Ads Ranking
Figure 3 for Towards the Better Ranking Consistency: A Multi-task Learning Framework for Early Stage Ads Ranking
Figure 4 for Towards the Better Ranking Consistency: A Multi-task Learning Framework for Early Stage Ads Ranking
Viaarxiv icon

Neural LiDAR Fields for Novel View Synthesis

May 02, 2023
Shengyu Huang, Zan Gojcic, Zian Wang, Francis Williams, Yoni Kasten, Sanja Fidler, Konrad Schindler, Or Litany

Figure 1 for Neural LiDAR Fields for Novel View Synthesis
Figure 2 for Neural LiDAR Fields for Novel View Synthesis
Figure 3 for Neural LiDAR Fields for Novel View Synthesis
Figure 4 for Neural LiDAR Fields for Novel View Synthesis
Viaarxiv icon

Neural Fields meet Explicit Geometric Representation for Inverse Rendering of Urban Scenes

Apr 06, 2023
Zian Wang, Tianchang Shen, Jun Gao, Shengyu Huang, Jacob Munkberg, Jon Hasselgren, Zan Gojcic, Wenzheng Chen, Sanja Fidler

Figure 1 for Neural Fields meet Explicit Geometric Representation for Inverse Rendering of Urban Scenes
Figure 2 for Neural Fields meet Explicit Geometric Representation for Inverse Rendering of Urban Scenes
Figure 3 for Neural Fields meet Explicit Geometric Representation for Inverse Rendering of Urban Scenes
Figure 4 for Neural Fields meet Explicit Geometric Representation for Inverse Rendering of Urban Scenes
Viaarxiv icon

DEFLOW: Self-supervised 3D Motion Estimation of Debris Flow

Apr 05, 2023
Liyuan Zhu, Yuru Jia, Shengyu Huang, Nicholas Meyer, Andreas Wieser, Konrad Schindler, Jordan Aaron

Figure 1 for DEFLOW: Self-supervised 3D Motion Estimation of Debris Flow
Figure 2 for DEFLOW: Self-supervised 3D Motion Estimation of Debris Flow
Figure 3 for DEFLOW: Self-supervised 3D Motion Estimation of Debris Flow
Figure 4 for DEFLOW: Self-supervised 3D Motion Estimation of Debris Flow
Viaarxiv icon

Dynamic 3D Scene Analysis by Point Cloud Accumulation

Jul 25, 2022
Shengyu Huang, Zan Gojcic, Jiahui Huang, Andreas Wieser, Konrad Schindler

Figure 1 for Dynamic 3D Scene Analysis by Point Cloud Accumulation
Figure 2 for Dynamic 3D Scene Analysis by Point Cloud Accumulation
Figure 3 for Dynamic 3D Scene Analysis by Point Cloud Accumulation
Figure 4 for Dynamic 3D Scene Analysis by Point Cloud Accumulation
Viaarxiv icon