Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kun Xu

GraphGallery: A Platform for Fast Benchmarking and Easy Development of Graph Neural Networks Based Intelligent Software


Feb 16, 2021
Jintang Li, Kun Xu, Liang Chen, Zibin Zheng, Xiao Liu

* 4 pages Demonstrations track paper accepted at ICSE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structural Information Preserving for Graph-to-Text Generation


Feb 12, 2021
Linfeng Song, Ante Wang, Jinsong Su, Yue Zhang, Kun Xu, Yubin Ge, Dong Yu

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Coreference Resolution and Character Linking for Multiparty Conversation


Jan 28, 2021
Jiaxin Bai, Hongming Zhang, Yangqiu Song, Kun Xu

* EACL-2021 

  Access Paper or Ask Questions

TexSmart: A Text Understanding System for Fine-Grained NER and Enhanced Semantic Analysis


Dec 31, 2020
Haisong Zhang, Lemao Liu, Haiyun Jiang, Yangming Li, Enbo Zhao, Kun Xu, Linfeng Song, Suncong Zheng, Botong Zhou, Jianchen Zhu, Xiao Feng, Tao Chen, Tao Yang, Dong Yu, Feng Zhang, Zhanhui Kang, Shuming Shi


  Access Paper or Ask Questions

Robust Dialogue Utterance Rewriting as Sequence Tagging


Dec 29, 2020
Jie Hao, Linfeng Song, Liwei Wang, Kun Xu, Zhaopeng Tu, Dong Yu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Variational (Gradient) Estimate of the Score Function in Energy-based Latent Variable Models


Nov 07, 2020
Fan Bao, Kun Xu, Chongxuan Li, Lanqing Hong, Jun Zhu, Bo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Bi-level Score Matching for Learning Energy-based Latent Variable Models


Oct 16, 2020
Fan Bao, Chongxuan Li, Kun Xu, Hang Su, Jun Zhu, Bo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Role Labeling Guided Multi-turn Dialogue ReWriter


Oct 03, 2020
Kun Xu, Haochen Tan, Linfeng Song, Han Wu, Haisong Zhang, Linqi Song, Dong Yu

* To appear in EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Learning of Generative Models via Finite-Difference Score Matching


Jul 07, 2020
Tianyu Pang, Kun Xu, Chongxuan Li, Yang Song, Stefano Ermon, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Weakly Supervised Visual Grounding by Contrastive Knowledge Distillation


Jul 03, 2020
Liwei Wang, Jing Huang, Yin Li, Kun Xu, Zhengyuan Yang, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

On the Role of Conceptualization in Commonsense Knowledge Graph Construction


Apr 07, 2020
Mutian He, Yangqiu Song, Kun Xu, Dong Yu

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Adversarial Learning on Graphs


Mar 10, 2020
Liang Chen, Jintang Li, Jiaying Peng, Tao Xie, Zengxu Cao, Kun Xu, Xiangnan He, Zibin Zheng

* 19 pages, 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Adversarial Training with Hypersphere Embedding


Feb 20, 2020
Tianyu Pang, Xiao Yang, Yinpeng Dong, Kun Xu, Hang Su, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Coordinated Reasoning for Cross-Lingual Knowledge Graph Alignment


Jan 23, 2020
Kun Xu, Linfeng Song, Yansong Feng, Yan Song, Dong Yu

* in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multiplex Word Embeddings for Selectional Preference Acquisition


Jan 09, 2020
Hongming Zhang, Jiaxin Bai, Yan Song, Kun Xu, Changlong Yu, Yangqiu Song, Wilfred Ng, Dong Yu

* emnlp-ijcnlp 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Triple Generative Adversarial Networks


Dec 20, 2019
Chongxuan Li, Kun Xu, Jiashuo Liu, Jun Zhu, Bo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Global String Kernel with Random Features: Beyond Counting Substructures


Nov 25, 2019
Lingfei Wu, Ian En-Hsu Yen, Siyu Huo, Liang Zhao, Kun Xu, Liang Ma, Shouling Ji, Charu Aggarwal

* KDD'19 Oral Paper, Data and Code link available in the paper 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Global Alignment Graph Kernel Using Random Features: From Node Embedding to Graph Embedding


Nov 25, 2019
Lingfei Wu, Ian En-Hsu Yen, Zhen Zhang, Kun Xu, Liang Zhao, Xi Peng, Yinglong Xia, Charu Aggarwal

* KDD'19, Oral Paper, Data and Code link available in the paper 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding and Stabilizing GANs' Training Dynamics with Control Theory


Sep 29, 2019
Kun Xu, Chongxuan Li, Huanshu Wei, Jun Zhu, Bo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Mixup Inference: Better Exploiting Mixup to Defend Adversarial Attacks


Sep 25, 2019
Tianyu Pang, Kun Xu, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

DurIAN: Duration Informed Attention Network For Multimodal Synthesis


Sep 05, 2019
Chengzhu Yu, Heng Lu, Na Hu, Meng Yu, Chao Weng, Kun Xu, Peng Liu, Deyi Tuo, Shiyin Kang, Guangzhi Lei, Dan Su, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Efficient training and design of photonic neural network through neuroevolution


Aug 04, 2019
Tian Zhang, Jia Wang, Yihang Dan, Yuxiang Lanqiu, Jian Dai, Xu Han, Xiaojuan Sun, Kun Xu

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Granular Text Encoding for Self-Explaining Categorization


Jul 19, 2019
Zhiguo Wang, Yue Zhang, Mo Yu, Wei Zhang, Lin Pan, Linfeng Song, Kun Xu, Yousef El-Kurdi

* Accepted by BlackboxNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-objects Generation with Amortized Structural Regularization


Jun 10, 2019
Kun Xu, Chongxuan Li, Jun Zhu, Bo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Cross-lingual Knowledge Graph Alignment via Graph Matching Neural Network


May 28, 2019
Kun Xu, Liwei Wang, Mo Yu, Yansong Feng, Yan Song, Zhiguo Wang, Dong Yu

* ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Softmax Cross-Entropy Loss for Adversarial Robustness


May 25, 2019
Tianyu Pang, Kun Xu, Yinpeng Dong, Chao Du, Ning Chen, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Lattice CNNs for Matching Based Chinese Question Answering


Feb 25, 2019
Yuxuan Lai, Yansong Feng, Xiaohan Yu, Zheng Wang, Kun Xu, Dongyan Zhao

* AAAI 2019, code: https://github.com/Erutan-pku/LCN-for-Chinese-QA 

  Access Paper or Ask Questions