Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jingjing Chen

WildDeepfake: A Challenging Real-World Dataset for Deepfake Detection


Jan 05, 2021
Bojia Zi, Minghao Chang, Jingjing Chen, Xingjun Ma, Yu-Gang Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Colonoscopy Polyp Detection: Domain Adaptation From Medical Report Images to Real-time Videos


Dec 31, 2020
Zhi-Qin Zhan, Huazhu Fu, Yan-Yao Yang, Jingjing Chen, Jie Liu, Yu-Gang Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-modal Cooking Workflow Construction for Food Recipes


Aug 20, 2020
Liangming Pan, Jingjing Chen, Jianlong Wu, Shaoteng Liu, Chong-Wah Ngo, Min-Yen Kan, Yu-Gang Jiang, Tat-Seng Chua

* This manuscript has been accepted at ACM MM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dual In-painting Model for Unsupervised Gaze Correction and Animation in the Wild


Aug 09, 2020
Jichao Zhang, Jingjing Chen, Hao Tang, Wei Wang, Yan Yan, Enver Sangineto, Nicu Sebe

* Accepted By ACMMM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

MGGR: MultiModal-Guided Gaze Redirection with Coarse-to-Fine Learning


Apr 13, 2020
Jingjing Chen, Jichao Zhang, Jiayuan Fan, Tao Chen, Enver Sangineto, Nicu Sebe


  Access Paper or Ask Questions

Clean-Label Backdoor Attacks on Video Recognition Models


Mar 06, 2020
Shihao Zhao, Xingjun Ma, Xiang Zheng, James Bailey, Jingjing Chen, Yu-Gang Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Heuristic Black-box Adversarial Attacks on Video Recognition Models


Nov 21, 2019
Zhipeng Wei, Jingjing Chen, Xingxing Wei, Linxi Jiang, Tat-Seng Chua, Fengfeng Zhou, Yu-Gang Jiang

* AAAI-2020 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

GazeCorrection:Self-Guided Eye Manipulation in the wild using Self-Supervised Generative Adversarial Networks


Jun 03, 2019
Jichao Zhang, Meng Sun, Jingjing Chen, Hao Tang, Yan Yan, Xueying Qin, Nicu Sebe


  Access Paper or Ask Questions