Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi She

Background-aware Classification Activation Map for Weakly Supervised Object Localization


Dec 29, 2021
Lei Zhu, Qi She, Qian Chen, Xiangxi Meng, Mufeng Geng, Lujia Jin, Zhe Jiang, Bin Qiu, Yunfei You, Yibao Zhang, Qiushi Ren, Yanye Lu


  Access Paper or Ask Questions

Learning from Temporal Gradient for Semi-supervised Action Recognition


Dec 06, 2021
Junfei Xiao, Longlong Jing, Lin Zhang, Ju He, Qi She, Zongwei Zhou, Alan Yuille, Yingwei Li


  Access Paper or Ask Questions

TEAM-Net: Multi-modal Learning for Video Action Recognition with Partial Decoding


Oct 17, 2021
Zhengwei Wang, Qi She, Aljosa Smolic

* To appear in BMVC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

3rd Place Solution to Google Landmark Recognition Competition 2021


Oct 07, 2021
Cheng Xu, Weimin Wang, Shuai Liu, Yong Wang, Yuxiang Tang, Tianling Bian, Yanyu Yan, Qi She, Cheng Yang

* Corrected typos 

  Access Paper or Ask Questions

MT-ORL: Multi-Task Occlusion Relationship Learning


Aug 18, 2021
Panhe Feng, Qi She, Lei Zhu, Jiaxin Li, Lin Zhang, Zijian Feng, Changhu Wang, Chunpeng Li, Xuejing Kang, Anlong Ming

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unifying Nonlocal Blocks for Neural Networks


Aug 17, 2021
Lei Zhu, Qi She, Duo Li, Yanye Lu, Xuejing Kang, Jie Hu, Changhu Wang

* Accept by ICCV 2021 Conference 

  Access Paper or Ask Questions

Generative adversarial networks in time series: A survey and taxonomy


Jul 23, 2021
Eoin Brophy, Zhengwei Wang, Qi She, Tomas Ward


  Access Paper or Ask Questions

How Incomplete is Contrastive Learning? An Inter-intra Variant Dual Representation Method for Self-supervised Video Recognition


Jul 05, 2021
Lin Zhang, Qi She, Zhengyang Shen, Changhu Wang

* 10 pages with appendix 

  Access Paper or Ask Questions

NeMI: Unifying Neural Radiance Fields with Multiplane Images for Novel View Synthesis


Apr 08, 2021
Jiaxin Li, Zijian Feng, Qi She, Henghui Ding, Changhu Wang, Gim Hee Lee

* Main paper and supplementary materials 

  Access Paper or Ask Questions

Avalanche: an End-to-End Library for Continual Learning


Apr 01, 2021
Vincenzo Lomonaco, Lorenzo Pellegrini, Andrea Cossu, Antonio Carta, Gabriele Graffieti, Tyler L. Hayes, Matthias De Lange, Marc Masana, Jary Pomponi, Gido van de Ven, Martin Mundt, Qi She, Keiland Cooper, Jeremy Forest, Eden Belouadah, Simone Calderara, German I. Parisi, Fabio Cuzzolin, Andreas Tolias, Simone Scardapane, Luca Antiga, Subutai Amhad, Adrian Popescu, Christopher Kanan, Joost van de Weijer, Tinne Tuytelaars, Davide Bacciu, Davide Maltoni

* Official Website: https://avalanche.continualai.org 

  Access Paper or Ask Questions

Learning the Superpixel in a Non-iterative and Lifelong Manner


Mar 19, 2021
Lei Zhu, Qi She, Bin Zhang, Yanye Lu, Zhilin Lu, Duo Li, Jie Hu

* Accept by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

ACTION-Net: Multipath Excitation for Action Recognition


Mar 11, 2021
Zhengwei Wang, Qi She, Aljosa Smolic

* To appear in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Involution: Inverting the Inherence of Convolution for Visual Recognition


Mar 10, 2021
Duo Li, Jie Hu, Changhu Wang, Xiangtai Li, Qi She, Lei Zhu, Tong Zhang, Qifeng Chen

* Accepted to CVPR 2021. Code and models are available at https://github.com/d-li14/involution 

  Access Paper or Ask Questions

CVPR 2020 Continual Learning in Computer Vision Competition: Approaches, Results, Current Challenges and Future Directions


Sep 14, 2020
Vincenzo Lomonaco, Lorenzo Pellegrini, Pau Rodriguez, Massimo Caccia, Qi She, Yu Chen, Quentin Jodelet, Ruiping Wang, Zheda Mai, David Vazquez, German I. Parisi, Nikhil Churamani, Marc Pickett, Issam Laradji, Davide Maltoni

* Pre-print v1: 12 pages, 3 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report


Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions

CatNet: Class Incremental 3D ConvNets for Lifelong Egocentric Gesture Recognition


Apr 20, 2020
Zhengwei Wang, Qi She, Tejo Chalasani, Aljosa Smolic

* CVPR 2020 Workshop at Continual Learning (CLVISION) 

  Access Paper or Ask Questions

A Neuro-AI Interface for Evaluating Generative Adversarial Networks


Apr 06, 2020
Zhengwei Wang, Qi She, Alan F. Smeaton, Tomas E. Ward, Graham Healy

* Accepted by ICLR 2020 Workshop Bridging AI and Cognitive Science (BAICS). arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1905.04243 

  Access Paper or Ask Questions

A Spectral Nonlocal Block for Neural Networks


Nov 27, 2019
Lei Zhu, Qi She, Lidan Zhang, Ping Guo


  Access Paper or Ask Questions

OpenLORIS-Object: A Dataset and Benchmark towards Lifelong Object Recognition


Nov 15, 2019
Qi She, Fan Feng, Xinyue Hao, Qihan Yang, Chuanlin Lan, Vincenzo Lomonaco, Xuesong Shi, Zhengwei Wang, Yao Guo, Yimin Zhang, Fei Qiao, Rosa H. M. Chan

* 8 pages, 5 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Are We Ready for Service Robots? The OpenLORIS-Scene Datasets for Lifelong SLAM


Nov 13, 2019
Xuesong Shi, Dongjiang Li, Pengpeng Zhao, Qinbin Tian, Yuxin Tian, Qiwei Long, Chunhao Zhu, Jingwei Song, Fei Qiao, Le Song, Yangquan Guo, Zhigang Wang, Yimin Zhang, Baoxing Qin, Wei Yang, Fangshi Wang, Rosa H. M. Chan, Qi She


  Access Paper or Ask Questions

Stochastic trajectory prediction with social graph network


Jul 24, 2019
Lidan Zhang, Qi She, Ping Guo

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Dynamics Discovery via Gaussian Process Recurrent Neural Networks


Jul 01, 2019
Qi She, Anqi Wu

* 11 pages, 3 figures, 7 Tables, accepted to The Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI), 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Adversarial Networks: A Survey and Taxonomy


Jun 14, 2019
Zhengwei Wang, Qi She, Tomas E. Ward

* Submitted to IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence 

  Access Paper or Ask Questions