Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhouchen Lin

Is Attention Better Than Matrix Decomposition?


Sep 09, 2021
Zhengyang Geng, Meng-Hao Guo, Hongxu Chen, Xia Li, Ke Wei, Zhouchen Lin

* ICLR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Under-bagging Nearest Neighbors for Imbalanced Classification


Sep 01, 2021
Hanyuan Hang, Yuchao Cai, Hanfang Yang, Zhouchen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Reparameterized Sampling for Generative Adversarial Networks


Jul 01, 2021
Yifei Wang, Yisen Wang, Jiansheng Yang, Zhouchen Lin

* ECML PKDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Quantized Neural Networks via {-1, +1} Encoding Decomposition and Acceleration


Jun 18, 2021
Qigong Sun, Xiufang Li, Fanhua Shang, Hongying Liu, Kang Yang, Licheng Jiao, Zhouchen Lin

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1905.13389 

  Access Paper or Ask Questions

GBHT: Gradient Boosting Histogram Transform for Density Estimation


Jun 10, 2021
Jingyi Cui, Hanyuan Hang, Yisen Wang, Zhouchen Lin

* Accepted to ICML2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2106.01986 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraged Weighted Loss for Partial Label Learning


Jun 10, 2021
Hongwei Wen, Jingyi Cui, Hanyuan Hang, Jiabin Liu, Yisen Wang, Zhouchen Lin

* Accepted to ICML2021 as long talk 

  Access Paper or Ask Questions

Optimization Induced Equilibrium Networks


Jun 07, 2021
Xingyu Xie, Qiuhao Wang, Zenan Ling, Xia Li, Yisen Wang, Guangcan Liu, Zhouchen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Gradient Boosted Binary Histogram Ensemble for Large-scale Regression


Jun 03, 2021
Hanyuan Hang, Tao Huang, Yuchao Cai, Hanfang Yang, Zhouchen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Accelerated Gradient Tracking over Time-varying Graphs for Decentralized Optimization


May 05, 2021
Huan Li, Zhouchen Lin


  Access Paper or Ask Questions

PDO-e$\text{S}^\text{2}$CNNs: Partial Differential Operator Based Equivariant Spherical CNNs


Apr 08, 2021
Zhengyang Shen, Tiancheng Shen, Zhouchen Lin, Jinwen Ma

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Contrastive Clustering


Apr 03, 2021
Huasong Zhong, Jianlong Wu, Chong Chen, Jianqiang Huang, Minghua Deng, Liqiang Nie, Zhouchen Lin, Xian-Sheng Hua

* 10 

  Access Paper or Ask Questions

PointFlow: Flowing Semantics Through Points for Aerial Image Segmentation


Mar 11, 2021
Xiangtai Li, Hao He, Xia Li, Duo Li, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Lubin Weng, Yunhai Tong, Zhouchen Lin

* accepted by CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dissecting the Diffusion Process in Linear Graph Convolutional Networks


Feb 22, 2021
Yifei Wang, Yisen Wang, Jiansheng Yang, Zhouchen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Investigating Bi-Level Optimization for Learning and Vision from a Unified Perspective: A Survey and Beyond


Jan 27, 2021
Risheng Liu, Jiaxin Gao, Jin Zhang, Deyu Meng, Zhouchen Lin

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Improving the Consistency, Efficiency, and Flexibility of Differentiable Neural Architecture Search


Jan 27, 2021
Yibo Yang, Shan You, Hongyang Li, Fei Wang, Chen Qian, Zhouchen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Learning Optimization-inspired Image Propagation with Control Mechanisms and Architecture Augmentations for Low-level Vision


Dec 10, 2020
Risheng Liu, Zhu Liu, Pan Mu, Zhouchen Lin, Xin Fan, Zhongxuan Luo

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Efficient Scene Understanding via Squeeze Reasoning


Nov 06, 2020
Xiangtai Li, Xia Li, Ansheng You, Li Zhang, Guangliang Cheng, Kuiyuan Yang, Yunhai Tong, Zhouchen Lin


  Access Paper or Ask Questions

ISTA-NAS: Efficient and Consistent Neural Architecture Search by Sparse Coding


Oct 13, 2020
Yibo Yang, Hongyang Li, Shan You, Fei Wang, Chen Qian, Zhouchen Lin

* NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Variance Reduced EXTRA and DIGing and Their Optimal Acceleration for Strongly Convex Decentralized Optimization


Oct 10, 2020
Huan Li, Zhouchen Lin, Yongchun Fang


  Access Paper or Ask Questions

Optimal Accelerated Variance Reduced EXTRA and DIGing for Strongly Convex and Smooth Decentralized Optimization


Sep 09, 2020
Huan Li, Zhouchen Lin, Yongchun Fang


  Access Paper or Ask Questions

Improving Semantic Segmentation via Decoupled Body and Edge Supervision


Aug 18, 2020
Xiangtai Li, Xia Li, Li Zhang, Guangliang Cheng, Jianping Shi, Zhouchen Lin, Shaohua Tan, Yunhai Tong

* accepted by ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PDO-eConvs: Partial Differential Operator Based Equivariant Convolutions


Aug 11, 2020
Zhengyang Shen, Lingshen He, Zhouchen Lin, Jinwen Ma

* Accepted by ICML2020 

  Access Paper or Ask Questions

Maximum-and-Concatenation Networks


Jul 09, 2020
Xingyu Xie, Hao Kong, Jianlong Wu, Wayne Zhang, Guangcan Liu, Zhouchen Lin

* Accepted by ICML2020 

  Access Paper or Ask Questions

Classify and Generate Reciprocally: Simultaneous Positive-Unlabelled Learning and Conditional Generation with Extra Data


Jun 14, 2020
Bing Yu, Ke Sun, He Wang, Zhouchen Lin, Zhanxing Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Invertible Image Rescaling


May 12, 2020
Mingqing Xiao, Shuxin Zheng, Chang Liu, Yaolong Wang, Di He, Guolin Ke, Jiang Bian, Zhouchen Lin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Spatial Pyramid Based Graph Reasoning for Semantic Segmentation


Mar 23, 2020
Xia Li, Yibo Yang, Qijie Zhao, Tiancheng Shen, Zhouchen Lin, Hong Liu

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions