Alert button
Picture for Lin Yang

Lin Yang

Alert button

PathMMU: A Massive Multimodal Expert-Level Benchmark for Understanding and Reasoning in Pathology

Feb 05, 2024
Yuxuan Sun, Hao Wu, Chenglu Zhu, Sunyi Zheng, Qizi Chen, Kai Zhang, Yunlong Zhang, Xiaoxiao Lan, Mengyue Zheng, Jingxiong Li, Xinheng Lyu, Tao Lin, Lin Yang

Viaarxiv icon

Benchmarking PathCLIP for Pathology Image Analysis

Jan 05, 2024
Sunyi Zheng, Xiaonan Cui, Yuxuan Sun, Jingxiong Li, Honglin Li, Yunlong Zhang, Pingyi Chen, Xueping Jing, Zhaoxiang Ye, Lin Yang

Viaarxiv icon

Multi-modal Learning with Missing Modality in Predicting Axillary Lymph Node Metastasis

Jan 03, 2024
Shichuan Zhang, Sunyi Zheng, Zhongyi Shui, Honglin Li, Lin Yang

Viaarxiv icon

Unleashing the Power of Prompt-driven Nucleus Instance Segmentation

Nov 27, 2023
Zhongyi Shui, Yunlong Zhang, Kai Yao, Chenglu Zhu, Yuxuan Sun, Lin Yang

Viaarxiv icon

MI-Gen: Multiple Instance Generation of Pathology Reports for Gigapixel Whole-Slide Images

Nov 27, 2023
Pingyi Chen, Honglin Li, Chenglu Zhu, Sunyi Zheng, Lin Yang

Viaarxiv icon

Long-MIL: Scaling Long Contextual Multiple Instance Learning for Histopathology Whole Slide Image Analysis

Nov 21, 2023
Honglin Li, Yunlong Zhang, Chenglu Zhu, Jiatong Cai, Sunyi Zheng, Lin Yang

Viaarxiv icon

Test-Time Training for Semantic Segmentation with Output Contrastive Loss

Nov 14, 2023
Yunlong Zhang, Yuxuan Sun, Sunyi Zheng, Zhongyi Shui, Chenglu Zhu, Lin Yang

Viaarxiv icon

Attention-Challenging Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classification

Nov 13, 2023
Yunlong Zhang, Honglin Li, Yuxuan Sun, Sunyi Zheng, Chenglu Zhu, Lin Yang

Viaarxiv icon

Efficient Robust Bayesian Optimization for Arbitrary Uncertain Inputs

Nov 03, 2023
Lin Yang, Junlong Lyu, Wenlong Lyu, Zhitang Chen

Viaarxiv icon