Alert button
Picture for Zhen Xing

Zhen Xing

Alert button

FDGaussian: Fast Gaussian Splatting from Single Image via Geometric-aware Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 15, 2024
Qijun Feng, Zhen Xing, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Figure 1 for FDGaussian: Fast Gaussian Splatting from Single Image via Geometric-aware Diffusion Model
Figure 2 for FDGaussian: Fast Gaussian Splatting from Single Image via Geometric-aware Diffusion Model
Figure 3 for FDGaussian: Fast Gaussian Splatting from Single Image via Geometric-aware Diffusion Model
Figure 4 for FDGaussian: Fast Gaussian Splatting from Single Image via Geometric-aware Diffusion Model
Viaarxiv icon

VIDiff: Translating Videos via Multi-Modal Instructions with Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 30, 2023
Zhen Xing, Qi Dai, Zihao Zhang, Hui Zhang, Han Hu, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

AdaDiff: Adaptive Step Selection for Fast Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 24, 2023
Hui Zhang, Zuxuan Wu, Zhen Xing, Jie Shao, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

A Survey on Video Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 16, 2023
Zhen Xing, Qijun Feng, Haoran Chen, Qi Dai, Han Hu, Hang Xu, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

Unsupervised Disentangling of Facial Representations with 3D-aware Latent Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 15, 2023
Ruian He, Zhen Xing, Weimin Tan, Bo Yan

Figure 1 for Unsupervised Disentangling of Facial Representations with 3D-aware Latent Diffusion Models
Figure 2 for Unsupervised Disentangling of Facial Representations with 3D-aware Latent Diffusion Models
Figure 3 for Unsupervised Disentangling of Facial Representations with 3D-aware Latent Diffusion Models
Figure 4 for Unsupervised Disentangling of Facial Representations with 3D-aware Latent Diffusion Models
Viaarxiv icon

PanoSwin: a Pano-style Swin Transformer for Panorama Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 28, 2023
Zhixin Ling, Zhen Xing, Xiangdong Zhou, Manliang Cao, Guichun Zhou

Figure 1 for PanoSwin: a Pano-style Swin Transformer for Panorama Understanding
Figure 2 for PanoSwin: a Pano-style Swin Transformer for Panorama Understanding
Figure 3 for PanoSwin: a Pano-style Swin Transformer for Panorama Understanding
Figure 4 for PanoSwin: a Pano-style Swin Transformer for Panorama Understanding
Viaarxiv icon

SimDA: Simple Diffusion Adapter for Efficient Video Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 18, 2023
Zhen Xing, Qi Dai, Han Hu, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Figure 1 for SimDA: Simple Diffusion Adapter for Efficient Video Generation
Figure 2 for SimDA: Simple Diffusion Adapter for Efficient Video Generation
Figure 3 for SimDA: Simple Diffusion Adapter for Efficient Video Generation
Figure 4 for SimDA: Simple Diffusion Adapter for Efficient Video Generation
Viaarxiv icon

TranSFormer: Slow-Fast Transformer for Machine Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 26, 2023
Bei Li, Yi Jing, Xu Tan, Zhen Xing, Tong Xiao, Jingbo Zhu

Figure 1 for TranSFormer: Slow-Fast Transformer for Machine Translation
Figure 2 for TranSFormer: Slow-Fast Transformer for Machine Translation
Figure 3 for TranSFormer: Slow-Fast Transformer for Machine Translation
Figure 4 for TranSFormer: Slow-Fast Transformer for Machine Translation
Viaarxiv icon

SVFormer: Semi-supervised Video Transformer for Action Recognition

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 23, 2022
Zhen Xing, Qi Dai, Han Hu, Jingjing Chen, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Figure 1 for SVFormer: Semi-supervised Video Transformer for Action Recognition
Figure 2 for SVFormer: Semi-supervised Video Transformer for Action Recognition
Figure 3 for SVFormer: Semi-supervised Video Transformer for Action Recognition
Figure 4 for SVFormer: Semi-supervised Video Transformer for Action Recognition
Viaarxiv icon

Semi-Supervised Single-View 3D Reconstruction via Prototype Shape Priors

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2022
Zhen Xing, Hengduo Li, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Figure 1 for Semi-Supervised Single-View 3D Reconstruction via Prototype Shape Priors
Figure 2 for Semi-Supervised Single-View 3D Reconstruction via Prototype Shape Priors
Figure 3 for Semi-Supervised Single-View 3D Reconstruction via Prototype Shape Priors
Figure 4 for Semi-Supervised Single-View 3D Reconstruction via Prototype Shape Priors
Viaarxiv icon