Alert button
Picture for Zuxuan Wu

Zuxuan Wu

Alert button

MouSi: Poly-Visual-Expert Vision-Language Models

Jan 30, 2024
Xiaoran Fan, Tao Ji, Changhao Jiang, Shuo Li, Senjie Jin, Sirui Song, Junke Wang, Boyang Hong, Lu Chen, Guodong Zheng, Ming Zhang, Caishuang Huang, Rui Zheng, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Junjie Ye, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

Secrets of RLHF in Large Language Models Part II: Reward Modeling

Jan 12, 2024
Binghai Wang, Rui Zheng, Lu Chen, Yan Liu, Shihan Dou, Caishuang Huang, Wei Shen, Senjie Jin, Enyu Zhou, Chenyu Shi, Songyang Gao, Nuo Xu, Yuhao Zhou, Xiaoran Fan, Zhiheng Xi, Jun Zhao, Xiao Wang, Tao Ji, Hang Yan, Lixing Shen, Zhan Chen, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

BEVNeXt: Reviving Dense BEV Frameworks for 3D Object Detection

Dec 04, 2023
Zhenxin Li, Shiyi Lan, Jose M. Alvarez, Zuxuan Wu

Viaarxiv icon

VideoAssembler: Identity-Consistent Video Generation with Reference Entities using Diffusion Model

Dec 01, 2023
Haoyu Zhao, Tianyi Lu, Jiaxi Gu, Xing Zhang, Zuxuan Wu, Hang Xu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

VIDiff: Translating Videos via Multi-Modal Instructions with Diffusion Models

Nov 30, 2023
Zhen Xing, Qi Dai, Zihao Zhang, Hui Zhang, Han Hu, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

MotionEditor: Editing Video Motion via Content-Aware Diffusion

Nov 30, 2023
Shuyuan Tu, Qi Dai, Zhi-Qi Cheng, Han Hu, Xintong Han, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

Synthesize, Diagnose, and Optimize: Towards Fine-Grained Vision-Language Understanding

Nov 30, 2023
Wujian Peng, Sicheng Xie, Zuyao You, Shiyi Lan, Zuxuan Wu

Viaarxiv icon

To See is to Believe: Prompting GPT-4V for Better Visual Instruction Tuning

Nov 29, 2023
Junke Wang, Lingchen Meng, Zejia Weng, Bo He, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

SEGIC: Unleashing the Emergent Correspondence for In-Context Segmentation

Nov 24, 2023
Lingchen Meng, Shiyi Lan, Hengduo Li, Jose M. Alvarez, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon