Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Bolei Zhou

Bolei Zhou

Chinese University of Hong Kong

Safe Driving via Expert Guided Policy Optimization


Oct 13, 2021
Zhenghao Peng, Quanyi Li, Chunxiao Liu, Bolei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

MetaDrive: Composing Diverse Driving Scenarios for Generalizable Reinforcement Learning


Sep 26, 2021
Quanyi Li, Zhenghao Peng, Zhenghai Xue, Qihang Zhang, Bolei Zhou

* MetaDrive: https://github.com/decisionforce/metadrive 

  Access Paper or Ask Questions

PlaTe: Visually-Grounded Planning with Transformers in Procedural Tasks


Sep 10, 2021
Jiankai Sun, De-An Huang, Bo Lu, Yun-Hui Liu, Bolei Zhou, Animesh Garg


  Access Paper or Ask Questions

Interpreting Generative Adversarial Networks for Interactive Image Generation


Aug 10, 2021
Bolei Zhou

* An invited book chapter on explainable machine learning 

  Access Paper or Ask Questions

Safe Exploration by Solving Early Terminated MDP


Jul 09, 2021
Hao Sun, Ziping Xu, Meng Fang, Zhenghao Peng, Jiadong Guo, Bo Dai, Bolei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Data-Efficient Instance Generation from Instance Discrimination


Jun 08, 2021
Ceyuan Yang, Yujun Shen, Yinghao Xu, Bolei Zhou

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

TS-CAM: Token Semantic Coupled Attention Map for Weakly Supervised Object Localization


Mar 27, 2021
Wei Gao, Fang Wan, Xingjia Pan, Zhiliang Peng, Qi Tian, Zhenjun Han, Bolei Zhou, Qixiang Ye

* 10 pages, 9 figures. For appendix, 6 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Motion Prediction with Stacked Transformers


Mar 24, 2021
Yicheng Liu, Jinghuai Zhang, Liangji Fang, Qinhong Jiang, Bolei Zhou

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Image Transformation Learning via Generative Adversarial Networks


Mar 13, 2021
Kaiwen Zha, Yujun Shen, Bolei Zhou

* 14 pages, 15 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Scene Classification: A Survey


Feb 20, 2021
Delu Zeng, Minyu Liao, Mohammad Tavakolian, Yulan Guo, Bolei Zhou, Dewen Hu, Matti Pietikäinen, Li Liu


  Access Paper or Ask Questions

Instance Localization for Self-supervised Detection Pretraining


Feb 16, 2021
Ceyuan Yang, Zhirong Wu, Bolei Zhou, Stephen Lin

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

GAN Inversion: A Survey


Jan 14, 2021
Weihao Xia, Yulun Zhang, Yujiu Yang, Jing-Hao Xue, Bolei Zhou, Ming-Hsuan Yang

* papers on generative modeling: https://github.com/zhoubolei/awesome-generative-modeling awesome gan-inversion papers: https://github.com/weihaox/awesome-image-translation/blob/master/awesome-gan-inversion.md 

  Access Paper or Ask Questions

Improving the Generalization of End-to-End Driving through Procedural Generation


Dec 26, 2020
Quanyi Li, Zhenghao Peng, Qihang Zhang, Cong Qiu, Chunxiao Liu, Bolei Zhou

* Website: https://decisionforce.github.io/pgdrive 

  Access Paper or Ask Questions

Positional Encoding as Spatial Inductive Bias in GANs


Dec 09, 2020
Rui Xu, Xintao Wang, Kai Chen, Bolei Zhou, Chen Change Loy

* paper with appendix, project page: https://nbei.github.io/gan-pos-encoding.html 

  Access Paper or Ask Questions

Improving the Fairness of Deep Generative Models without Retraining


Dec 09, 2020
Shuhan Tan, Yujun Shen, Bolei Zhou

* 19 pages, 18 figures. Project page: https://genforce.github.io/fairgen/ 

  Access Paper or Ask Questions

Texture Memory-Augmented Deep Patch-Based Image Inpainting


Sep 28, 2020
Rui Xu, Minghao Guo, Jiaqi Wang, Xiaoxiao Li, Bolei Zhou, Chen Change Loy

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding the Role of Individual Units in a Deep Neural Network


Sep 12, 2020
David Bau, Jun-Yan Zhu, Hendrik Strobelt, Agata Lapedriza, Bolei Zhou, Antonio Torralba

* Proceedings of the National Academy of Sciences 2020. Code at https://github.com/davidbau/dissect/ and website at https://dissect.csail.mit.edu/ 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework for Shot Type Classification Based on Subject Centric Lens


Aug 08, 2020
Anyi Rao, Jiaze Wang, Linning Xu, Xuekun Jiang, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin

* ECCV2020. Project page: https://anyirao.com/projects/ShotType.html 

  Access Paper or Ask Questions

Generative Hierarchical Features from Synthesizing Images


Jul 20, 2020
Yinghao Xu, Yujun Shen, Jiapeng Zhu, Ceyuan Yang, Bolei Zhou

* 15 pages, 13 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Closed-Form Factorization of Latent Semantics in GANs


Jul 15, 2020
Yujun Shen, Bolei Zhou

* 11 pages, 8 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Landmark Learning from Unpaired Data


Jun 29, 2020
Yinghao Xu, Ceyuan Yang, Ziwei Liu, Bo Dai, Bolei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Video Representation Learning with Visual Tempo Consistency


Jun 28, 2020
Ceyuan Yang, Yinghao Xu, Bo Dai, Bolei Zhou

* Technical report. Models are available at https://github.com/decisionforce/VTHCL 

  Access Paper or Ask Questions

Non-local Policy Optimization via Diversity-regularized Collaborative Exploration


Jun 14, 2020
Zhenghao Peng, Hao Sun, Bolei Zhou

* https://decisionforce.github.io/DiCE/ 

  Access Paper or Ask Questions

Zeroth-Order Supervised Policy Improvement


Jun 11, 2020
Hao Sun, Ziping Xu, Yuhang Song, Meng Fang, Jiechao Xiong, Bo Dai, Zhengyou Zhang, Bolei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Novel Policy Seeking with Constrained Optimization


May 21, 2020
Hao Sun, Zhenghao Peng, Bo Dai, Jian Guo, Dahua Lin, Bolei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

InterFaceGAN: Interpreting the Disentangled Face Representation Learned by GANs


May 18, 2020
Yujun Shen, Ceyuan Yang, Xiaoou Tang, Bolei Zhou

* 18 pages, 18 figures, 5 tables. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1907.10786 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Photo Manipulation with a Generative Image Prior


May 15, 2020
David Bau, Hendrik Strobelt, William Peebles, Jonas, Bolei Zhou, Jun-Yan Zhu, Antonio Torralba

* Bau, David, et al. "Semantic photo manipulation with a generative image prior." ACM Transactions on Graphics (TOG) 38.4 (2019) 
* SIGGRAPH 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Evolutionary Stochastic Policy Distillation


Apr 30, 2020
Hao Sun, Xinyu Pan, Bo Dai, Dahua Lin, Bolei Zhou


  Access Paper or Ask Questions

A Local-to-Global Approach to Multi-modal Movie Scene Segmentation


Apr 28, 2020
Anyi Rao, Linning Xu, Yu Xiong, Guodong Xu, Qingqiu Huang, Bolei Zhou, Dahua Lin

* CVPR2020. Project page: https://anyirao.com/projects/SceneSeg.html 

  Access Paper or Ask Questions