Alert button
Picture for Ling Shao

Ling Shao

Alert button

Delving into Multi-modal Multi-task Foundation Models for Road Scene Understanding: From Learning Paradigm Perspectives

Feb 05, 2024
Sheng Luo, Wei Chen, Wanxin Tian, Rui Liu, Luanxuan Hou, Xiubao Zhang, Haifeng Shen, Ruiqi Wu, Shuyi Geng, Yi Zhou, Ling Shao, Yi Yang, Bojun Gao, Qun Li, Guobin Wu

Viaarxiv icon

Graph Transformer GANs with Graph Masked Modeling for Architectural Layout Generation

Jan 15, 2024
Hao Tang, Ling Shao, Nicu Sebe, Luc Van Gool

Viaarxiv icon

DA-BEV: Unsupervised Domain Adaptation for Bird's Eye View Perception

Jan 13, 2024
Kai Jiang, Jiaxing Huang, Weiying Xie, Yunsong Li, Ling Shao, Shijian Lu

Viaarxiv icon

Domain Adaptation for Large-Vocabulary Object Detectors

Jan 13, 2024
Kai Jiang, Jiaxing Huang, Weiying Xie, Yunsong Li, Ling Shao, Shijian Lu

Viaarxiv icon

ECEA: Extensible Co-Existing Attention for Few-Shot Object Detection

Sep 15, 2023
Zhimeng Xin, Tianxu Wu, Shiming Chen, Yixiong Zou, Ling Shao, Xinge You

Figure 1 for ECEA: Extensible Co-Existing Attention for Few-Shot Object Detection
Figure 2 for ECEA: Extensible Co-Existing Attention for Few-Shot Object Detection
Figure 3 for ECEA: Extensible Co-Existing Attention for Few-Shot Object Detection
Figure 4 for ECEA: Extensible Co-Existing Attention for Few-Shot Object Detection
Viaarxiv icon

Pose-Free Neural Radiance Fields via Implicit Pose Regularization

Aug 29, 2023
Jiahui Zhang, Fangneng Zhan, Yingchen Yu, Kunhao Liu, Rongliang Wu, Xiaoqin Zhang, Ling Shao, Shijian Lu

Figure 1 for Pose-Free Neural Radiance Fields via Implicit Pose Regularization
Figure 2 for Pose-Free Neural Radiance Fields via Implicit Pose Regularization
Figure 3 for Pose-Free Neural Radiance Fields via Implicit Pose Regularization
Figure 4 for Pose-Free Neural Radiance Fields via Implicit Pose Regularization
Viaarxiv icon

COCA: Classifier-Oriented Calibration for Source-Free Universal Domain Adaptation via Textual Prototype

Aug 21, 2023
Xinghong Liu, Yi Zhou, Tao Zhou, Chun-Mei Feng, Ling Shao

Figure 1 for COCA: Classifier-Oriented Calibration for Source-Free Universal Domain Adaptation via Textual Prototype
Figure 2 for COCA: Classifier-Oriented Calibration for Source-Free Universal Domain Adaptation via Textual Prototype
Figure 3 for COCA: Classifier-Oriented Calibration for Source-Free Universal Domain Adaptation via Textual Prototype
Figure 4 for COCA: Classifier-Oriented Calibration for Source-Free Universal Domain Adaptation via Textual Prototype
Viaarxiv icon

WaveNeRF: Wavelet-based Generalizable Neural Radiance Fields

Aug 09, 2023
Muyu Xu, Fangneng Zhan, Jiahui Zhang, Yingchen Yu, Xiaoqin Zhang, Christian Theobalt, Ling Shao, Shijian Lu

Figure 1 for WaveNeRF: Wavelet-based Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 2 for WaveNeRF: Wavelet-based Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 3 for WaveNeRF: Wavelet-based Generalizable Neural Radiance Fields
Figure 4 for WaveNeRF: Wavelet-based Generalizable Neural Radiance Fields
Viaarxiv icon

A Survey of Label-Efficient Deep Learning for 3D Point Clouds

May 31, 2023
Aoran Xiao, Xiaoqin Zhang, Ling Shao, Shijian Lu

Figure 1 for A Survey of Label-Efficient Deep Learning for 3D Point Clouds
Figure 2 for A Survey of Label-Efficient Deep Learning for 3D Point Clouds
Figure 3 for A Survey of Label-Efficient Deep Learning for 3D Point Clouds
Figure 4 for A Survey of Label-Efficient Deep Learning for 3D Point Clouds
Viaarxiv icon

Graph Transformer GANs for Graph-Constrained House Generation

Mar 14, 2023
Hao Tang, Zhenyu Zhang, Humphrey Shi, Bo Li, Ling Shao, Nicu Sebe, Radu Timofte, Luc Van Gool

Figure 1 for Graph Transformer GANs for Graph-Constrained House Generation
Figure 2 for Graph Transformer GANs for Graph-Constrained House Generation
Figure 3 for Graph Transformer GANs for Graph-Constrained House Generation
Figure 4 for Graph Transformer GANs for Graph-Constrained House Generation
Viaarxiv icon