Feature Transformation Ensemble Model with Batch Spectral Regularization for Cross-Domain Few-Shot Classification

May 19, 2020
Bingyu Liu, Zhen Zhao, Zhenpeng Li, Jianan Jiang, Yuhong Guo, Haifeng Shen, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Mutual Learning Network for Multi-Source Domain Adaptation

Mar 29, 2020
Zhenpeng Li, Zhen Zhao, Yuhong Guo, Haifeng Shen, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Adaptive Object Detection with Dual Multi-Label Prediction

Mar 29, 2020
Zhen Zhao, Yuhong Guo, Haifeng Shen, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Augmented Parallel-Pyramid Net for Attention Guided Pose-Estimation

Mar 17, 2020
Luanxuan Hou, Jie Cao, Yuan Zhao, Haifeng Shen, Yiping Meng, Ran He, Jieping Ye


  Access Model/Code and Paper
Metric Classification Network in Actual Face Recognition Scene

Oct 25, 2019
Jian Li, Yan Wang, Xiubao Zhang, Weihong Deng, Haifeng Shen

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1504.03641 by other authors 

  Access Model/Code and Paper
Multiple receptive fields and small-object-focusing weakly-supervised segmentation network for fast object detection

May 22, 2019
Siyang Sun, Yingjie Yin, Xingang Wang, De Xu, Yuan Zhao, Haifeng Shen


  Access Model/Code and Paper
Bi-Skip: A Motion Deblurring Network Using Self-paced Learning

Feb 24, 2019
Yiwei Zhang, Chunbiao Zhu, Ge Li, Yuan Zhao, Haifeng Shen


  Access Model/Code and Paper
Virtual Class Enhanced Discriminative Embedding Learning

Nov 30, 2018
Binghui Chen, Weihong Deng, Haifeng Shen

* NeurIPS 2018 

  Access Model/Code and Paper
Learning Better Features for Face Detection with Feature Fusion and Segmentation Supervision

Nov 20, 2018
Wanxin Tian, Zixuan Wang, Haifeng Shen, Weihong Deng, Binghui Chen, Xiubao Zhang

* 9 pages, 4 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1711.07246, arXiv:1712.00721 by other authors 

  Access Model/Code and Paper