Alert button
Picture for Enyu Zhou

Enyu Zhou

Alert button

StepCoder: Improve Code Generation with Reinforcement Learning from Compiler Feedback

Feb 05, 2024
Shihan Dou, Yan Liu, Haoxiang Jia, Limao Xiong, Enyu Zhou, Wei Shen, Junjie Shan, Caishuang Huang, Xiao Wang, Xiaoran Fan, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Tao Ji, Rui Zheng, Qi Zhang, Xuanjing Huang, Tao Gui

Viaarxiv icon

Secrets of RLHF in Large Language Models Part II: Reward Modeling

Jan 12, 2024
Binghai Wang, Rui Zheng, Lu Chen, Yan Liu, Shihan Dou, Caishuang Huang, Wei Shen, Senjie Jin, Enyu Zhou, Chenyu Shi, Songyang Gao, Nuo Xu, Yuhao Zhou, Xiaoran Fan, Zhiheng Xi, Jun Zhao, Xiao Wang, Tao Ji, Hang Yan, Lixing Shen, Zhan Chen, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

LoRAMoE: Revolutionizing Mixture of Experts for Maintaining World Knowledge in Language Model Alignment

Dec 18, 2023
Shihan Dou, Enyu Zhou, Yan Liu, Songyang Gao, Jun Zhao, Wei Shen, Yuhao Zhou, Zhiheng Xi, Xiao Wang, Xiaoran Fan, Shiliang Pu, Jiang Zhu, Rui Zheng, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

RealBehavior: A Framework for Faithfully Characterizing Foundation Models' Human-like Behavior Mechanisms

Oct 17, 2023
Enyu Zhou, Rui Zheng, Zhiheng Xi, Songyang Gao, Xiaoran Fan, Zichu Fei, Jingting Ye, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Figure 1 for RealBehavior: A Framework for Faithfully Characterizing Foundation Models' Human-like Behavior Mechanisms
Figure 2 for RealBehavior: A Framework for Faithfully Characterizing Foundation Models' Human-like Behavior Mechanisms
Figure 3 for RealBehavior: A Framework for Faithfully Characterizing Foundation Models' Human-like Behavior Mechanisms
Figure 4 for RealBehavior: A Framework for Faithfully Characterizing Foundation Models' Human-like Behavior Mechanisms
Viaarxiv icon

The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey

Sep 19, 2023
Zhiheng Xi, Wenxiang Chen, Xin Guo, Wei He, Yiwen Ding, Boyang Hong, Ming Zhang, Junzhe Wang, Senjie Jin, Enyu Zhou, Rui Zheng, Xiaoran Fan, Xiao Wang, Limao Xiong, Yuhao Zhou, Weiran Wang, Changhao Jiang, Yicheng Zou, Xiangyang Liu, Zhangyue Yin, Shihan Dou, Rongxiang Weng, Wensen Cheng, Qi Zhang, Wenjuan Qin, Yongyan Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Tao Gui

Figure 1 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 2 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 3 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Figure 4 for The Rise and Potential of Large Language Model Based Agents: A Survey
Viaarxiv icon

Global Matching with Overlapping Attention for Optical Flow Estimation

Mar 21, 2022
Shiyu Zhao, Long Zhao, Zhixing Zhang, Enyu Zhou, Dimitris Metaxas

Figure 1 for Global Matching with Overlapping Attention for Optical Flow Estimation
Figure 2 for Global Matching with Overlapping Attention for Optical Flow Estimation
Figure 3 for Global Matching with Overlapping Attention for Optical Flow Estimation
Figure 4 for Global Matching with Overlapping Attention for Optical Flow Estimation
Viaarxiv icon

Semi-synthesis: A fast way to produce effective datasets for stereo matching

Jan 26, 2021
Ju He, Enyu Zhou, Liusheng Sun, Fei Lei, Chenyang Liu, Wenxiu Sun

Figure 1 for Semi-synthesis: A fast way to produce effective datasets for stereo matching
Figure 2 for Semi-synthesis: A fast way to produce effective datasets for stereo matching
Figure 3 for Semi-synthesis: A fast way to produce effective datasets for stereo matching
Figure 4 for Semi-synthesis: A fast way to produce effective datasets for stereo matching
Viaarxiv icon