Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Deng-Ping Fan

Camouflaged Object Segmentation with Distraction Mining


Apr 21, 2021
Haiyang Mei, Ge-Peng Ji, Ziqi Wei, Xin Yang, Xiaopeng Wei, Deng-Ping Fan

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Transformer Transforms Salient Object Detection and Camouflaged Object Detection


Apr 20, 2021
Yuxin Mao, Jing Zhang, Zhexiong Wan, Yuchao Dai, Aixuan Li, Yunqiu Lv, Xinyu Tian, Deng-Ping Fan, Nick Barnes

* Technical report, 15 pages, 18 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Kaleido-BERT: Vision-Language Pre-training on Fashion Domain


Apr 15, 2021
Mingchen Zhuge, Dehong Gao, Deng-Ping Fan, Linbo Jin, Ben Chen, Haoming Zhou, Minghui Qiu, Ling Shao

* CVPR2021 Accepted. Code: https://github.com/mczhuge/Kaleido-BERT 

  Access Paper or Ask Questions

Mutual Graph Learning for Camouflaged Object Detection


Apr 03, 2021
Qiang Zhai, Xin Li, Fan Yang, Chenglizhao Chen, Hong Cheng, Deng-Ping Fan


  Access Paper or Ask Questions

Group Collaborative Learning for Co-Salient Object Detection


Mar 15, 2021
Qi Fan, Deng-Ping Fan, Huazhu Fu, Chi Keung Tang, Ling Shao, Yu-Wing Tai

* Accepted to CVPR 2021. Project page: https://github.com/fanq15/GCoNet 

  Access Paper or Ask Questions

Simultaneously Localize, Segment and Rank the Camouflaged Objects


Mar 06, 2021
Yunqiu Lyu, Jing Zhang, Yuchao Dai, Aixuan Li, Bowen Liu, Nick Barnes, Deng-Ping Fan

* Accepted by IEEE/CVF CVPR 2021. Our code and dataset are publicly available at https://github.com/JingZhang617/COD-Rank-Localize-and-Segment 

  Access Paper or Ask Questions

Pyramid Vision Transformer: A Versatile Backbone for Dense Prediction without Convolutions


Feb 24, 2021
Wenhai Wang, Enze Xie, Xiang Li, Deng-Ping Fan, Kaitao Song, Ding Liang, Tong Lu, Ping Luo, Ling Shao

* 13 pages, 6 figures, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Salient Object Detection via Integrity Learning


Feb 21, 2021
Mingchen Zhuge, Deng-Ping Fan, Nian Liu, Dingwen Zhang, Dong Xu, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Concealed Object Detection


Feb 20, 2021
Deng-Ping Fan, Ge-Peng Ji, Ming-Ming Cheng, Ling Shao

* 17 pages, 27 figures, Code: https://github.com/GewelsJI/SINet-V2 

  Access Paper or Ask Questions

Boundary-Aware Segmentation Network for Mobile and Web Applications


Jan 12, 2021
Xuebin Qin, Deng-Ping Fan, Chenyang Huang, Cyril Diagne, Zichen Zhang, Adrià Cabeza Sant'Anna, Albert Suàrez, Martin Jagersand, Ling Shao

* 18 pages, 16 figures, submitted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Light Field Salient Object Detection: A Review and Benchmark


Oct 18, 2020
Yao Jiang, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Keren Fu, Qijun Zhao, Deng-Ping Fan


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty Inspired RGB-D Saliency Detection


Sep 07, 2020
Jing Zhang, Deng-Ping Fan, Yuchao Dai, Saeed Anwar, Fatemeh Saleh, Sadegh Aliakbarian, Nick Barnes


  Access Paper or Ask Questions

Siamese Network for RGB-D Salient Object Detection and Beyond


Aug 26, 2020
Keren Fu, Deng-Ping Fan, Ge-Peng Ji, Qijun Zhao, Jianbing Shen, Ce Zhu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2004.08515 

  Access Paper or Ask Questions

RGB-D Salient Object Detection: A Survey


Aug 01, 2020
Tao Zhou, Deng-Ping Fan, Ming-Ming Cheng, Jianbing Shen, Ling Shao

* 24 pages, 12 figures. Code: https://github.com/taozh2017/RGBD-SODsurvey 

  Access Paper or Ask Questions

Re-thinking Co-Salient Object Detection


Jul 11, 2020
Deng-Ping Fan, Tengpeng Li, Zheng Lin, Ge-Peng Ji, Dingwen Zhang, Ming-Ming Cheng, Huazhu Fu, Jianbing Shen

* 22pages, 18 figures. CVPR2020-CoSOD3K extension. Code: https://dpfan.net/CoSOD3K 

  Access Paper or Ask Questions

PraNet: Parallel Reverse Attention Network for Polyp Segmentation


Jul 03, 2020
Deng-Ping Fan, Ge-Peng Ji, Tao Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* Accepted to MICCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Images


May 21, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* To appear in IEEE TMI. The code is released in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation from CT Scans


May 01, 2020
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao

* The project page can be found in: https://github.com/DengPingFan/Inf-Net 

  Access Paper or Ask Questions

Bilateral Attention Network for RGB-D Salient Object Detection


Apr 30, 2020
Zhao Zhang, Zheng Lin, Jun Xu, Wenda Jin, Shao-Ping Lu, Deng-Ping Fan


  Access Paper or Ask Questions

JL-DCF: Joint Learning and Densely-Cooperative Fusion Framework for RGB-D Salient Object Detection


Apr 18, 2020
Keren Fu, Deng-Ping Fan, Ge-Peng Ji, Qijun Zhao


  Access Paper or Ask Questions

JCS: An Explainable COVID-19 Diagnosis System by Joint Classification and Segmentation


Apr 15, 2020
Yu-Huan Wu, Shang-Hua Gao, Jie Mei, Jun Xu, Deng-Ping Fan, Chao-Wei Zhao, Ming-Ming Cheng

* 11 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions