Alert button
Picture for Yao Feng

Yao Feng

Alert button

PoseGPT: Chatting about 3D Human Pose

Nov 30, 2023
Yao Feng, Jing Lin, Sai Kumar Dwivedi, Yu Sun, Priyanka Patel, Michael J. Black

Viaarxiv icon

Parameter-Efficient Orthogonal Finetuning via Butterfly Factorization

Nov 10, 2023
Weiyang Liu, Zeju Qiu, Yao Feng, Yuliang Xiu, Yuxuan Xue, Longhui Yu, Haiwen Feng, Zhen Liu, Juyeon Heo, Songyou Peng, Yandong Wen, Michael J. Black, Adrian Weller, Bernhard Schölkopf

Figure 1 for Parameter-Efficient Orthogonal Finetuning via Butterfly Factorization
Figure 2 for Parameter-Efficient Orthogonal Finetuning via Butterfly Factorization
Figure 3 for Parameter-Efficient Orthogonal Finetuning via Butterfly Factorization
Figure 4 for Parameter-Efficient Orthogonal Finetuning via Butterfly Factorization
Viaarxiv icon

Ghost on the Shell: An Expressive Representation of General 3D Shapes

Oct 24, 2023
Zhen Liu, Yao Feng, Yuliang Xiu, Weiyang Liu, Liam Paull, Michael J. Black, Bernhard Schölkopf

Viaarxiv icon

Pairwise Similarity Learning is SimPLE

Oct 13, 2023
Yandong Wen, Weiyang Liu, Yao Feng, Bhiksha Raj, Rita Singh, Adrian Weller, Michael J. Black, Bernhard Schölkopf

Figure 1 for Pairwise Similarity Learning is SimPLE
Figure 2 for Pairwise Similarity Learning is SimPLE
Figure 3 for Pairwise Similarity Learning is SimPLE
Figure 4 for Pairwise Similarity Learning is SimPLE
Viaarxiv icon

Text-Guided Generation and Editing of Compositional 3D Avatars

Sep 13, 2023
Hao Zhang, Yao Feng, Peter Kulits, Yandong Wen, Justus Thies, Michael J. Black

Figure 1 for Text-Guided Generation and Editing of Compositional 3D Avatars
Figure 2 for Text-Guided Generation and Editing of Compositional 3D Avatars
Figure 3 for Text-Guided Generation and Editing of Compositional 3D Avatars
Figure 4 for Text-Guided Generation and Editing of Compositional 3D Avatars
Viaarxiv icon

Learning Disentangled Avatars with Hybrid 3D Representations

Sep 12, 2023
Yao Feng, Weiyang Liu, Timo Bolkart, Jinlong Yang, Marc Pollefeys, Michael J. Black

Figure 1 for Learning Disentangled Avatars with Hybrid 3D Representations
Figure 2 for Learning Disentangled Avatars with Hybrid 3D Representations
Figure 3 for Learning Disentangled Avatars with Hybrid 3D Representations
Figure 4 for Learning Disentangled Avatars with Hybrid 3D Representations
Viaarxiv icon

Controlling Text-to-Image Diffusion by Orthogonal Finetuning

Jun 12, 2023
Zeju Qiu, Weiyang Liu, Haiwen Feng, Yuxuan Xue, Yao Feng, Zhen Liu, Dan Zhang, Adrian Weller, Bernhard Schölkopf

Figure 1 for Controlling Text-to-Image Diffusion by Orthogonal Finetuning
Figure 2 for Controlling Text-to-Image Diffusion by Orthogonal Finetuning
Figure 3 for Controlling Text-to-Image Diffusion by Orthogonal Finetuning
Figure 4 for Controlling Text-to-Image Diffusion by Orthogonal Finetuning
Viaarxiv icon

The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation

Jun 12, 2023
Peng Hao, Wang Xiaozhi, Yao Feng, Zeng Kaisheng, Hou Lei, Li Juanzi, Liu Zhiyuan, Shen Weixing

Figure 1 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Figure 2 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Figure 3 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Figure 4 for The Devil is in the Details: On the Pitfalls of Event Extraction Evaluation
Viaarxiv icon

MeshDiffusion: Score-based Generative 3D Mesh Modeling

Mar 14, 2023
Zhen Liu, Yao Feng, Michael J. Black, Derek Nowrouzezahrai, Liam Paull, Weiyang Liu

Figure 1 for MeshDiffusion: Score-based Generative 3D Mesh Modeling
Figure 2 for MeshDiffusion: Score-based Generative 3D Mesh Modeling
Figure 3 for MeshDiffusion: Score-based Generative 3D Mesh Modeling
Figure 4 for MeshDiffusion: Score-based Generative 3D Mesh Modeling
Viaarxiv icon