RL-Duet: Online Music Accompaniment Generation Using Deep Reinforcement Learning

Feb 08, 2020
Nan Jiang, Sheng Jin, Zhiyao Duan, Changshui Zhang


  Access Model/Code and Paper
HoMM: Higher-order Moment Matching for Unsupervised Domain Adaptation

Dec 27, 2019
Chao Chen, Zhihang Fu, Zhihong Chen, Sheng Jin, Zhaowei Cheng, Xinyu Jin, Xian-Sheng Hua

* Accept by AAAI-2020, codes are available at https://github.com/chenchao666/HoMM-Master 

  Access Model/Code and Paper
SSAH: Semi-supervised Adversarial Deep Hashing with Self-paced Hard Sample Generation

Nov 20, 2019
Sheng Jin, Shangchen Zhou, Yao Liu, Chao Chen, Xiaoshuai Sun, Hongxun Yao, Xiansheng Hua


  Access Model/Code and Paper
TRB: A Novel Triplet Representation for Understanding 2D Human Body

Oct 25, 2019
Haodong Duan, KwanYee Lin, Sheng Jin, Wentao Liu, Chen Qian, Wanli Ouyang

* Accepted by ICCV2019 

  Access Model/Code and Paper
Multi-person Articulated Tracking with Spatial and Temporal Embeddings

Mar 21, 2019
Sheng Jin, Wentao Liu, Wanli Ouyang, Chen Qian

* CVPR2019 

  Access Model/Code and Paper
Deep Saliency Hashing

Jul 04, 2018
Sheng Jin


  Access Model/Code and Paper
Unsupervised Semantic Deep Hashing

Mar 19, 2018
Sheng Jin


  Access Model/Code and Paper