Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yong Xu

Task Transformer Network for Joint MRI Reconstruction and Super-Resolution


Jul 05, 2021
Chun-Mei Feng, Yunlu Yan, Huazhu Fu, Li Chen, Yong Xu

* International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerated Multi-Modal MR Imaging with Transformers


Jun 29, 2021
Chun-Mei Feng, Yunlu Yan, Geng Chen, Huazhu Fu, Yong Xu, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Stream Reciprocal Disentanglement Learning for Domain Adaption Person Re-Identification


Jun 26, 2021
Huafeng Li, Kaixiong Xu, Jinxing Li, Guangming Lu, Yong Xu, Zhengtao Yu, David Zhang

* 12 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Contrast MRI Super-Resolution via a Multi-Stage Integration Network


May 19, 2021
Chun-Mei Feng, Huazhu Fu, Shuhao Yuan, Yong Xu

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DONet: Dual-Octave Network for Fast MR Image Reconstruction


May 12, 2021
Chun-Mei Feng, Zhanyuan Yang, Huazhu Fu, Yong Xu, Jian Yang, Ling Shao

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2104.05345 

  Access Paper or Ask Questions

MIMO Self-attentive RNN Beamformer for Multi-speaker Speech Separation


Apr 26, 2021
Xiyun Li, Yong Xu, Meng Yu, Shi-Xiong Zhang, Jiaming Xu, Bo Xu, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Dual-Octave Convolution for Accelerated Parallel MR Image Reconstruction


Apr 12, 2021
Chun-Mei Feng, Zhanyuan Yang, Geng Chen, Yong Xu, Ling Shao

* Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2021 
* Proceedings of the 35th AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

MetricNet: Towards Improved Modeling For Non-Intrusive Speech Quality Assessment


Apr 02, 2021
Meng Yu, Chunlei Zhang, Yong Xu, Shixiong Zhang, Dong Yu

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TeCANet: Temporal-Contextual Attention Network for Environment-Aware Speech Dereverberation


Mar 31, 2021
Helin Wang, Bo Wu, Lianwu Chen, Meng Yu, Jianwei Yu, Yong Xu, Shi-Xiong Zhang, Chao Weng, Dan Su, Dong Yu

* Submitted to Interspeech 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Asymmetric CNN for image super-resolution


Mar 30, 2021
Chunwei Tian, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chia-Wen Lin, David Zhang

* Blind Super-resolution; Blind Super-resolution with unknown noise 

  Access Paper or Ask Questions

FWB-Net:Front White Balance Network for Color Shift Correction in Single Image Dehazing via Atmospheric Light Estimation


Jan 21, 2021
Cong Wang, Yan Huang, Yuexian Zou, Yong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Symmetry-adapted graph neural networks for constructing molecular dynamics force fields


Jan 08, 2021
Zun Wang, Chong Wang, Sibo Zhao, Shiqiao Du, Yong Xu, Bing-Lin Gu, Wenhui Duan


  Access Paper or Ask Questions

Generalized RNN beamformer for target speech separation


Jan 04, 2021
Yong Xu, Zhuohuang Zhang, Meng Yu, Shi-Xiong Zhang, Lianwu Chen, Dong Yu

* 4 pages 2 figures, demo: https://yongxuustc.github.io/grnnbf/ 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-channel Multi-frame ADL-MVDR for Target Speech Separation


Dec 24, 2020
Zhuohuang Zhang, Yong Xu, Meng Yu, Shi-Xiong Zhang, Lianwu Chen, Donald S. Williamson, Dong Yu

* 12 pages, 6 figures. Demos available at https://zzhang68.github.io/mcmf-adl-mvdr/ 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Re-identification Based on Dual Distance Center Loss


Dec 23, 2020
Zhijun Hu, Yong Xu, Jie Wen, Lilei Sun, Raja S P

* 30 pages 13figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Directional ASR: A New Paradigm for E2E Multi-Speaker Speech Recognition with Source Localization


Oct 30, 2020
Aswin Shanmugam Subramanian, Chao Weng, Shinji Watanabe, Meng Yu, Yong Xu, Shi-Xiong Zhang, Dong Yu

* submitted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LaSOT: A High-quality Large-scale Single Object Tracking Benchmark


Sep 12, 2020
Heng Fan, Hexin Bai, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Harshit, Mingzhen Huang, Juehuan Liu, Yong Xu, Chunyuan Liao, Lin Yuan, Haibin Ling

* Tech Report. Update project website 

  Access Paper or Ask Questions

An Overview of Deep-Learning-Based Audio-Visual Speech Enhancement and Separation


Aug 21, 2020
Daniel Michelsanti, Zheng-Hua Tan, Shi-Xiong Zhang, Yong Xu, Meng Yu, Dong Yu, Jesper Jensen


  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Exposure Generation for Low-Light Face Detection


Jul 21, 2020
Jinxiu Liang, Jingwen Wang, Yuhui Quan, Tianyi Chen, Jiaying Liu, Haibin Ling, Yong Xu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Image Super-Resolution with Enhanced CNN


Jul 11, 2020
Chunwei Tian, Ruibin Zhuge, Zhihao Wu, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chen Chen, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Designing and Training of A Dual CNN for Image Denoising


Jul 08, 2020
Chunwei Tian, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Bo Du, Chia-Wen Lin, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Bilateral Retinex for Low-Light Image Enhancement


Jul 04, 2020
Jinxiu Liang, Yong Xu, Yuhui Quan, Jingwen Wang, Haibin Ling, Hui Ji

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised learning for audio-visual speaker diarization


Feb 13, 2020
Yifan Ding, Yong Xu, Shi-Xiong Zhang, Yahuan Cong, Liqiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning on Image Denoising: An overview


Jan 16, 2020
Chunwei Tian, Lunke Fei, Wenxian Zheng, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework for Speech Separation


Dec 17, 2019
Fahimeh Bahmaninezhad, Shi-Xiong Zhang, Yong Xu, Meng Yu, John H. L. Hansen, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Coupled-Projection Residual Network for MRI Super-Resolution


Jul 12, 2019
Chun-Mei Feng, Kai Wang, Shijian Lu, Yong Xu, Heng Kong, Ling Shao

* Our source code will be publicly available at http://www.yongxu.org/lunwen.html 

  Access Paper or Ask Questions