Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Symmetry-adapted graph neural networks for constructing molecular dynamics force fields

Jan 08, 2021
Zun Wang, Chong Wang, Sibo Zhao, Shiqiao Du, Yong Xu, Bing-Lin Gu, Wenhui Duan


  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Re-identification Based on Dual Distance Center Loss

Dec 23, 2020
Zhijun Hu, Yong Xu, Jie Wen, Lilei Sun, Raja S P

* 30 pages 13figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Directional ASR: A New Paradigm for E2E Multi-Speaker Speech Recognition with Source Localization

Oct 30, 2020
Aswin Shanmugam Subramanian, Chao Weng, Shinji Watanabe, Meng Yu, Yong Xu, Shi-Xiong Zhang, Dong Yu

* submitted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

LaSOT: A High-quality Large-scale Single Object Tracking Benchmark

Sep 12, 2020
Heng Fan, Hexin Bai, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Harshit, Mingzhen Huang, Juehuan Liu, Yong Xu, Chunyuan Liao, Lin Yuan, Haibin Ling

* Tech Report. Update project website 

  Access Paper or Ask Questions

An Overview of Deep-Learning-Based Audio-Visual Speech Enhancement and Separation

Aug 21, 2020
Daniel Michelsanti, Zheng-Hua Tan, Shi-Xiong Zhang, Yong Xu, Meng Yu, Dong Yu, Jesper Jensen


  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Exposure Generation for Low-Light Face Detection

Jul 21, 2020
Jinxiu Liang, Jingwen Wang, Yuhui Quan, Tianyi Chen, Jiaying Liu, Haibin Ling, Yong Xu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Image Super-Resolution with Enhanced CNN

Jul 11, 2020
Chunwei Tian, Ruibin Zhuge, Zhihao Wu, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chen Chen, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Designing and Training of A Dual CNN for Image Denoising

Jul 08, 2020
Chunwei Tian, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Bo Du, Chia-Wen Lin, David Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Bilateral Retinex for Low-Light Image Enhancement

Jul 04, 2020
Jinxiu Liang, Yong Xu, Yuhui Quan, Jingwen Wang, Haibin Ling, Hui Ji

* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised learning for audio-visual speaker diarization

Feb 13, 2020
Yifan Ding, Yong Xu, Shi-Xiong Zhang, Yahuan Cong, Liqiang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning on Image Denoising: An overview

Jan 16, 2020
Chunwei Tian, Lunke Fei, Wenxian Zheng, Yong Xu, Wangmeng Zuo, Chia-Wen Lin


  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework for Speech Separation

Dec 17, 2019
Fahimeh Bahmaninezhad, Shi-Xiong Zhang, Yong Xu, Meng Yu, John H. L. Hansen, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Coupled-Projection Residual Network for MRI Super-Resolution

Jul 12, 2019
Chun-Mei Feng, Kai Wang, Shijian Lu, Yong Xu, Heng Kong, Ling Shao

* Our source code will be publicly available at http://www.yongxu.org/lunwen.html 

  Access Paper or Ask Questions

Single-Channel Signal Separation and Deconvolution with Generative Adversarial Networks

Jun 14, 2019
Qiuqiang Kong, Yong Xu, Wenwu Wang, Philip J. B. Jackson, Mark D. Plumbley

* 7 pages. Accepted by IJCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Classification with Sparse Representation Fusion on Diverse Data Subsets

Jun 10, 2019
Chun-Mei Feng, Yong Xu, Zuoyong Li, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Discriminative Sparse PCA for Com-Characteristic Gene Selection and Tumor Classification on Multiview Biological Data

May 28, 2019
Chun-Mei Feng, Yong Xu, Jin-Xing Liu, Ying-Lian Gao, Chun-Hou Zheng

* This paper has been published on TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Multi-Channel Speech Separation

May 28, 2019
Rongzhi Gu, Jian Wu, Shi-Xiong Zhang, Lianwu Chen, Yong Xu, Meng Yu, Dan Su, Yuexian Zou, Dong Yu

* submitted to interspeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A comprehensive study of speech separation: spectrogram vs waveform separation

May 17, 2019
Fahimeh Bahmaninezhad, Jian Wu, Rongzhi Gu, Shi-Xiong Zhang, Yong Xu, Meng Yu, Dong Yu

* Submitted to INTERSPEECH 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Image Cartoon-Texture Decomposition Using Isotropic Patch Recurrence

Nov 10, 2018
Ruotao Xu, Yuhui Quan, Yong Xu

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Enhanced CNN for image denoising

Nov 05, 2018
Chunwei Tian, Yong Xu, Lunke Fei, Junqian Wang, Jie Wen, Nan Luo


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning for Image Denoising: A Survey

Oct 11, 2018
Chunwei Tian, Yong Xu, Lunke Fei, Ke Yan


  Access Paper or Ask Questions

LaSOT: A High-quality Benchmark for Large-scale Single Object Tracking

Sep 20, 2018
Heng Fan, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Hexin Bai, Yong Xu, Chunyuan Liao, Haibin Ling

* 17 pages, including supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

Incomplete Multi-view Clustering via Graph Regularized Matrix Factorization

Sep 17, 2018
Jie Wen, Zheng Zhang, Yong Xu, Zuofeng Zhong

* ECCV 2018 International Workshop on Compact and Efficient Feature Representation and Learning in Computer Vision (CEFRL) 

  Access Paper or Ask Questions

Highly-Economized Multi-View Binary Compression for Scalable Image Clustering

Sep 17, 2018
Zheng Zhang, Li Liu, Jie Qin, Fan Zhu, Fumin Shen, Yong Xu, Ling Shao, Heng Tao Shen

* European Conference on Computer Vision (ECCV) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Bidirectional Attentive Fusion with Context Gating for Dense Video Captioning

Apr 03, 2018
Jingwen Wang, Wenhao Jiang, Lin Ma, Wei Liu, Yong Xu

* CVPR2018 spotlight paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Inverse Mapping by Autoencoder based Generative Adversarial Nets

Sep 12, 2017
Junyu Luo, Yong Xu, Chenwei Tang, Jiancheng Lv

* 10 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Block-Diagonal Representation Learning for Image Recognition

Jul 12, 2017
Zheng Zhang, Yong Xu, Ling Shao, Jian Yang

* Accepted by TNNLS, and the matlab codes are available at https://sites.google.com/site/darrenzz219/Home/publication 

  Access Paper or Ask Questions