Explicit Pairwise Word Interaction Modeling Improves Pretrained Transformers for English Semantic Similarity Tasks

Nov 07, 2019
Yinan Zhang, Raphael Tang, Jimmy Lin

* 6 pages, 1 figure 

  Access Model/Code and Paper
PuzzleFlex: kinematic motion of chains with loose joints

Jun 20, 2019
Samuel Lensgraf, Karim Itani, Yinan Zhang, Zezhou Sun, Yijia Wu, Alberto Quattrini Li, Bo Zhu, Emily Whiting, Weifu Wang, Devin Balkcom


  Access Model/Code and Paper
Diversity-Promoting Deep Reinforcement Learning for Interactive Recommendation

Mar 19, 2019
Yong Liu, Yinan Zhang, Qiong Wu, Chunyan Miao, Lizhen Cui, Binqiang Zhao, Yin Zhao, Lu Guan


  Access Model/Code and Paper
Towards Physically Safe Reinforcement Learning under Supervision

Jan 19, 2019
Yinan Zhang, Devin Balkcom, Haoxiang Li


  Access Model/Code and Paper
Sampling Clustering

Jun 21, 2018
Ching Tarn, Yinan Zhang, Ye Feng


  Access Model/Code and Paper