Alert button
Picture for Yi Liang

Yi Liang

Alert button

Making Pre-trained Language Models Better Continual Few-Shot Relation Extractors

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Shengkun Ma, Jiale Han, Yi Liang, Bo Cheng

Viaarxiv icon

Non-Intrusive Adaptation: Input-Centric Parameter-efficient Fine-Tuning for Versatile Multimodal Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2023
Yaqing Wang, Jialin Wu, Tanmaya Dabral, Jiageng Zhang, Geoff Brown, Chun-Ta Lu, Frederick Liu, Yi Liang, Bo Pang, Michael Bendersky, Radu Soricut

Viaarxiv icon

Automated Evaluation of Personalized Text Generation using Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 17, 2023
Yaqing Wang, Jiepu Jiang, Mingyang Zhang, Cheng Li, Yi Liang, Qiaozhu Mei, Michael Bendersky

Viaarxiv icon

Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Lu Yin, You Wu, Zhenyu Zhang, Cheng-Yu Hsieh, Yaqing Wang, Yiling Jia, Mykola Pechenizkiy, Yi Liang, Zhangyang Wang, Shiwei Liu

Figure 1 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Figure 2 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Figure 3 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Figure 4 for Outlier Weighed Layerwise Sparsity (OWL): A Missing Secret Sauce for Pruning LLMs to High Sparsity
Viaarxiv icon

DeeDiff: Dynamic Uncertainty-Aware Early Exiting for Accelerating Diffusion Model Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 29, 2023
Shengkun Tang, Yaqing Wang, Caiwen Ding, Yi Liang, Yao Li, Dongkuan Xu

Figure 1 for DeeDiff: Dynamic Uncertainty-Aware Early Exiting for Accelerating Diffusion Model Generation
Figure 2 for DeeDiff: Dynamic Uncertainty-Aware Early Exiting for Accelerating Diffusion Model Generation
Figure 3 for DeeDiff: Dynamic Uncertainty-Aware Early Exiting for Accelerating Diffusion Model Generation
Figure 4 for DeeDiff: Dynamic Uncertainty-Aware Early Exiting for Accelerating Diffusion Model Generation
Viaarxiv icon

Teach LLMs to Personalize -- An Approach inspired by Writing Education

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 15, 2023
Cheng Li, Mingyang Zhang, Qiaozhu Mei, Yaqing Wang, Spurthi Amba Hombaiah, Yi Liang, Michael Bendersky

Figure 1 for Teach LLMs to Personalize -- An Approach inspired by Writing Education
Figure 2 for Teach LLMs to Personalize -- An Approach inspired by Writing Education
Figure 3 for Teach LLMs to Personalize -- An Approach inspired by Writing Education
Figure 4 for Teach LLMs to Personalize -- An Approach inspired by Writing Education
Viaarxiv icon

You Need Multiple Exiting: Dynamic Early Exiting for Accelerating Unified Vision Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2022
Shengkun Tang, Yaqing Wang, Zhenglun Kong, Tianchi Zhang, Yao Li, Caiwen Ding, Yanzhi Wang, Yi Liang, Dongkuan Xu

Figure 1 for You Need Multiple Exiting: Dynamic Early Exiting for Accelerating Unified Vision Language Model
Figure 2 for You Need Multiple Exiting: Dynamic Early Exiting for Accelerating Unified Vision Language Model
Figure 3 for You Need Multiple Exiting: Dynamic Early Exiting for Accelerating Unified Vision Language Model
Figure 4 for You Need Multiple Exiting: Dynamic Early Exiting for Accelerating Unified Vision Language Model
Viaarxiv icon

Scaling Multimodal Pre-Training via Cross-Modality Gradient Harmonization

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 03, 2022
Junru Wu, Yi Liang, Feng Han, Hassan Akbari, Zhangyang Wang, Cong Yu

Figure 1 for Scaling Multimodal Pre-Training via Cross-Modality Gradient Harmonization
Figure 2 for Scaling Multimodal Pre-Training via Cross-Modality Gradient Harmonization
Figure 3 for Scaling Multimodal Pre-Training via Cross-Modality Gradient Harmonization
Figure 4 for Scaling Multimodal Pre-Training via Cross-Modality Gradient Harmonization
Viaarxiv icon

Self-supervised Domain Adaptation in Crowd Counting

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2022
Pha Nguyen, Thanh-Dat Truong, Miaoqing Huang, Yi Liang, Ngan Le, Khoa Luu

Figure 1 for Self-supervised Domain Adaptation in Crowd Counting
Figure 2 for Self-supervised Domain Adaptation in Crowd Counting
Figure 3 for Self-supervised Domain Adaptation in Crowd Counting
Figure 4 for Self-supervised Domain Adaptation in Crowd Counting
Viaarxiv icon

Optimal Function Approximation with Relu Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 10, 2019
Bo Liu, Yi Liang

Figure 1 for Optimal Function Approximation with Relu Neural Networks
Figure 2 for Optimal Function Approximation with Relu Neural Networks
Figure 3 for Optimal Function Approximation with Relu Neural Networks
Viaarxiv icon