Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yebin Liu

HVTR: Hybrid Volumetric-Textural Rendering for Human Avatars


Dec 19, 2021
Tao Hu, Tao Yu, Zerong Zheng, He Zhang, Yebin Liu, Matthias Zwicker

* Project page: https://www.cs.umd.edu/~taohu/hvtr/ 

  Access Paper or Ask Questions

FENeRF: Face Editing in Neural Radiance Fields


Nov 30, 2021
Jingxiang Sun, Xuan Wang, Yong Zhang, Xiaoyu Li, Qi Zhang, Yebin Liu, Jue Wang


  Access Paper or Ask Questions

Lightweight Multi-person Total Motion Capture Using Sparse Multi-view Cameras


Aug 23, 2021
Yuxiang Zhang, Zhe Li, Liang An, Mengcheng Li, Tao Yu, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

LocalTrans: A Multiscale Local Transformer Network for Cross-Resolution Homography Estimation


Jun 13, 2021
Ruizhi Shao, Gaochang Wu, Yuemei Zhou, Ying Fu, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

DoubleField: Bridging the Neural Surface and Radiance Fields for High-fidelity Human Rendering


Jun 08, 2021
Ruizhi Shao, Hongwen Zhang, He Zhang, Yanpei Cao, Tao Yu, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Function4D: Real-time Human Volumetric Capture from Very Sparse Consumer RGBD Sensors


May 06, 2021
Tao Yu, Zerong Zheng, Kaiwen Guo, Pengpeng Liu, Qionghai Dai, Yebin Liu

* CVPR 2021 Oral Paper, Project Page: http://www.liuyebin.com/Function4D/Function4D.html, THuman2.0 dataset available. Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-rWUn4fEQNU&t=126s 

  Access Paper or Ask Questions

DeepMultiCap: Performance Capture of Multiple Characters Using Sparse Multiview Cameras


May 01, 2021
Yang Zheng, Ruizhi Shao, Yuxiang Zhang, Tao Yu, Zerong Zheng, Qionghai Dai, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Light Field Rendering with Deep Anti-Aliasing Neural Network


Apr 28, 2021
Gaochang Wu, Yebin Liu, Lu Fang, Tianyou Chai

* IEEE TPAMI, 2021 
* 15 pages, 12 figures. Accepted by IEEE TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

3D Human Pose and Shape Regression with Pyramidal Mesh Alignment Feedback Loop


Apr 01, 2021
Hongwen Zhang, Yating Tian, Xinchi Zhou, Wanli Ouyang, Yebin Liu, Limin Wang, Zhenan Sun

* Technical report. Code and model available at https://hongwenzhang.github.io/pymaf 

  Access Paper or Ask Questions

POSEFusion: Pose-guided Selective Fusion for Single-view Human Volumetric Capture


Mar 29, 2021
Zhe Li, Tao Yu, Zerong Zheng, Kaiwen Guo, Yebin Liu

* CVPR 2021 (Oral presentation), for more information, please refer to the projectpage http://www.liuyebin.com/posefusion/posefusion.html 

  Access Paper or Ask Questions

Light Field Reconstruction Using Convolutional Network on EPI and Extended Applications


Mar 24, 2021
Gaochang Wu, Yebin Liu, Lu Fang, Qionghai Dai, Tianyou Chai

* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019 
* Published in IEEE TPAMI, 2019 

  Access Paper or Ask Questions

PoNA: Pose-guided Non-local Attention for Human Pose Transfer


Dec 13, 2020
Kun Li, Jinsong Zhang, Yebin Liu, Yu-Kun Lai, Qionghai Dai

* IEEE Transactions on Image Processing (2020), Volume 29 
* 16 pages, 14 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Vehicle Reconstruction and Texture Estimation Using Deep Implicit Semantic Template Mapping


Nov 30, 2020
Xiaochen Zhao, Zerong Zheng, Chaonan Ji, Zhenyi Liu, Yirui Luo, Tao Yu, Jinli Suo, Qionghai Dai, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Cross-MPI: Cross-scale Stereo for Image Super-Resolution using Multiplane Images


Nov 30, 2020
Yuemei Zhou, Gaochang Wu, Ying Fu, Kun Li, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

DeepCloth: Neural Garment Representation for Shape and Style Editing


Nov 30, 2020
Zhaoqi Su, Tao Yu, Yangang Wang, Yipeng Li, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Deep Implicit Templates for 3D Shape Representation


Nov 30, 2020
Zerong Zheng, Tao Yu, Qionghai Dai, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

NormalGAN: Learning Detailed 3D Human from a Single RGB-D Image


Jul 30, 2020
Lizhen Wang, Xiaochen Zhao, Tao Yu, Songtao Wang, Yebin Liu

* 10 pages, 11 figures, ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

PaMIR: Parametric Model-Conditioned Implicit Representation for Image-based Human Reconstruction


Jul 08, 2020
Zerong Zheng, Tao Yu, Yebin Liu, Qionghai Dai


  Access Paper or Ask Questions

Spatial-Angular Attention Network for Light Field Reconstruction


Jul 05, 2020
Gaochang Wu, Yebin Liu, Lu Fang, Tianyou Chai

* 12 pages, 10 figures and 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MulayCap: Multi-layer Human Performance Capture Using A Monocular Video Camera


Apr 19, 2020
Zhaoqi Su, Weilin Wan, Tao Yu, Lingjie Liu, Lu Fang, Wenping Wang, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Event-Based Motion Deblurring


Apr 13, 2020
Zhe Jiang, Yu Zhang, Dongqing Zou, Jimmy Ren, Jiancheng Lv, Yebin Liu

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Robust 3D Self-portraits in Seconds


Apr 06, 2020
Zhe Li, Tao Yu, Chuanyu Pan, Zerong Zheng, Yebin Liu

* CVPR 2020, oral 

  Access Paper or Ask Questions

4D Association Graph for Realtime Multi-person Motion Capture Using Multiple Video Cameras


Feb 28, 2020
Yuxiang Zhang, Liang An, Tao Yu, Xiu Li, Kun Li, Yebin Liu

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Reconstruct and Understand Indoor Scenes from Sparse Views


Jun 19, 2019
Jingyu Yang, Ji Xu, Kun Li, Yu-Kun Lai, Huanjing Yue, Jianzhi Lu, Hao Wu, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

DeepHuman: 3D Human Reconstruction from a Single Image


Mar 28, 2019
Zerong Zheng, Tao Yu, Yixuan Wei, Qionghai Dai, Yebin Liu


  Access Paper or Ask Questions

SimulCap : Single-View Human Performance Capture with Cloth Simulation


Mar 18, 2019
Tao Yu, Zerong Zheng, Yuan Zhong, Jianhui Zhao, Qionghai Dai, Gerard Pons-Moll, Yebin Liu

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions