Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yantao Jia

YES SIR!Optimizing Semantic Space of Negatives with Self-Involvement Ranker


Sep 14, 2021
Ruizhi Pu, Xinyu Zhang, Ruofei Lai, Zikai Guo, Yinxia Zhang, Hao Jiang, Yongkang Wu, Yantao Jia, Zhicheng Dou, Zhao Cao


  Access Paper or Ask Questions

Emotion Eliciting Machine: Emotion Eliciting Conversation Generation based on Dual Generator


May 18, 2021
Hao Jiang, Yutao Zhu, Xinyu Zhang, Zhicheng Dou, Pan Du, Te Pi, Yantao Jia


  Access Paper or Ask Questions

OntoZSL: Ontology-enhanced Zero-shot Learning


Feb 15, 2021
Yuxia Geng, Jiaoyan Chen, Zhuo Chen, Jeff Z. Pan, Zhiquan Ye, Zonggang Yuan, Yantao Jia, Huajun Chen

* Accepted to The Web Conference (WWW) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FedE: Embedding Knowledge Graphs in Federated Setting


Oct 24, 2020
Mingyang Chen, Wen Zhang, Zonggang Yuan, Yantao Jia, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

The Devil is the Classifier: Investigating Long Tail Relation Classification with Decoupling Analysis


Sep 15, 2020
Haiyang Yu, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Zonggang Yuan, Yantao Jia, Huajun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Generative Adversarial Zero-shot Learning via Knowledge Graphs


Apr 07, 2020
Yuxia Geng, Jiaoyan Chen, Zhuo Chen, Zhiquan Ye, Zonggang Yuan, Yantao Jia, Huajun Chen

* under review 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Extraction of Entities and Relations with a Hierarchical Multi-task Tagging Model


Aug 23, 2019
Zhepei Wei, Yantao Jia, Yuan Tian, Mohammad Javad Hosseini, Mark Steedman, Yi Chang

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Path-Based Attention Neural Model for Fine-Grained Entity Typing


Jan 09, 2018
Denghui Zhang, Pengshan Cai, Yantao Jia, Manling Li, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng

* AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Parallel Translating Embedding For Knowledge Graphs


Jan 09, 2018
Denghui Zhang, Manling Li, Yantao Jia, Yuanzhuo Wang, Xueqi Cheng

* WI 2017: 460-468 

  Access Paper or Ask Questions

Locally Adaptive Translation for Knowledge Graph Embedding


Dec 04, 2015
Yantao Jia, Yuanzhuo Wang, Hailun Lin, Xiaolong Jin, Xueqi Cheng


  Access Paper or Ask Questions