Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xu Li

Xu Li

Britton Chance Center for Biomedical Photonics, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics-Huazhong University of Science and Technology, China

S$^2$-MLPv2: Improved Spatial-Shift MLP Architecture for Vision


Aug 02, 2021
Tan Yu, Xu Li, Yunfeng Cai, Mingming Sun, Ping Li


  Access Paper or Ask Questions

Channel-wise Gated Res2Net: Towards Robust Detection of Synthetic Speech Attacks


Jul 19, 2021
Xu Li, Xixin Wu, Hui Lu, Xunying Liu, Helen Meng

* Accepted to INTERSPEECH 2021 

  Access Paper or Ask Questions

VAENAR-TTS: Variational Auto-Encoder based Non-AutoRegressive Text-to-Speech Synthesis


Jul 07, 2021
Hui Lu, Zhiyong Wu, Xixin Wu, Xu Li, Shiyin Kang, Xunying Liu, Helen Meng


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Token-Mixing MLP for MLP-based Vision Backbone


Jun 28, 2021
Tan Yu, Xu Li, Yunfeng Cai, Mingming Sun, Ping Li


  Access Paper or Ask Questions

S$^2$-MLP: Spatial-Shift MLP Architecture for Vision


Jun 23, 2021
Tan Yu, Xu Li, Yunfeng Cai, Mingming Sun, Ping Li


  Access Paper or Ask Questions

A Scalable 256-Elements E-Band Phased-Array Transceiver for Broadband Communication


Jun 20, 2021
Xu Li, Wenyao Zhai, Morris Repeta, Hua Cai, Tyler Ross, Kimia Ansari, Sam Tiller, Hari Krishna Pothula, Dong Liang, Fan Yang, Yibo Lyu, Songlin Shuai, Guangjian Wang, Wen Tong


  Access Paper or Ask Questions

Improving the Adversarial Robustness for Speaker Verification by Self-Supervised Learning


Jun 14, 2021
Haibin Wu, Xu Li, Andy T. Liu, Zhiyong Wu, Helen Meng, Hung-yi Lee

* Submitted to TASLP on 19 April 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Defense for Automatic Speaker Verification by Self-Supervised Learning


Jun 01, 2021
Haibin Wu, Xu Li, Andy T. Liu, Zhiyong Wu, Helen Meng, Hung-yi Lee

* Submitted to TASLP on 03 May 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial defense for automatic speaker verification by cascaded self-supervised learning models


Feb 14, 2021
Haibin Wu, Xu Li, Andy T. Liu, Zhiyong Wu, Helen Meng, Hung-yi Lee

* Accepted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic RAN Slicing for Service-Oriented Vehicular Networks via Constrained Learning


Dec 03, 2020
Wen Wu, Nan Chen, Conghao Zhou, Mushu Li, Xuemin Shen, Weihua Zhuang, Xu Li

* JSAC, to appear 

  Access Paper or Ask Questions

Replay and Synthetic Speech Detection with Res2net Architecture


Oct 28, 2020
Xu Li, Na Li, Chao Weng, Xunying Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

* Submitted to ICASSP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Scalable Adversarial Attack on Graph Neural Networks with Alternating Direction Method of Multipliers


Sep 22, 2020
Boyuan Feng, Yuke Wang, Xu Li, Yufei Ding


  Access Paper or Ask Questions

Learned Proximal Networks for Quantitative Susceptibility Mapping


Aug 11, 2020
Kuo-Wei Lai, Manisha Aggarwal, Peter van Zijl, Xu Li, Jeremias Sulam

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SGQuant: Squeezing the Last Bit on Graph Neural Networks with Specialized Quantization


Jul 09, 2020
Boyuan Feng, Yuke Wang, Xu Li, Shu Yang, Xueqiao Peng, Yufei Ding


  Access Paper or Ask Questions

Investigating Robustness of Adversarial Samples Detection for Automatic Speaker Verification


Jun 11, 2020
Xu Li, Na Li, Jinghua Zhong, Xixin Wu, Xunying Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

* Submitted to Interspeech2020 

  Access Paper or Ask Questions

Bayesian x-vector: Bayesian Neural Network based x-vector System for Speaker Verification


Apr 08, 2020
Xu Li, Jinghua Zhong, Jianwei Yu, Shoukang Hu, Xixin Wu, Xunying Liu, Helen Meng

* Accepted by Speaker Odyssey 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Detection and skeletonization of single neurons and tracer injections using topological methods


Mar 20, 2020
Dingkang Wang, Lucas Magee, Bing-Xing Huo, Samik Banerjee, Xu Li, Jaikishan Jayakumar, Meng Kuan Lin, Keerthi Ram, Suyi Wang, Yusu Wang, Partha P. Mitra

* 20 pages (14 pages main-text and 6 pages supplementary information). 5 main-text figures. 5 supplementary figures. 2 supplementary tables 

  Access Paper or Ask Questions

STH: Spatio-Temporal Hybrid Convolution for Efficient Action Recognition


Mar 18, 2020
Xu Li, Jingwen Wang, Lin Ma, Kaihao Zhang, Fengzong Lian, Zhanhui Kang, Jinjun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Meta-CoTGAN: A Meta Cooperative Training Paradigm for Improving Adversarial Text Generation


Mar 12, 2020
Haiyan Yin, Dingcheng Li, Xu Li, Ping Li


  Access Paper or Ask Questions

Deep segmental phonetic posterior-grams based discovery of non-categories in L2 English speech


Feb 01, 2020
Xu Li, Xixin Wu, Xunying Liu, Helen Meng


  Access Paper or Ask Questions

FFusionCGAN: An end-to-end fusion method for few-focus images using conditional GAN in cytopathological digital slides


Jan 03, 2020
Xiebo Geng, Sibo Liua, Wei Han, Xu Li, Jiabo Ma, Jingya Yu, Xiuli Liu, Sahoqun Zeng, Li Chen, Shenghua Cheng


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on GMM i-vector based Speaker Verification Systems


Nov 08, 2019
Xu Li, Jinghua Zhong, Xixin Wu, Jianwei Yu, Xunying Liu, Helen Meng

* Submitted to ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Logician: A Unified End-to-End Neural Approach for Open-Domain Information Extraction


Apr 29, 2019
Mingming Sun, Xu Li, Xin Wang, Miao Fan, Yue Feng, Ping Li


  Access Paper or Ask Questions

Segmentation of Levator Hiatus Using Multi-Scale Local Region Active contours and Boundary Shape Similarity Constraint


Jan 11, 2019
Xinling Zhang, Xu Li, Ying Chen, Yixin Gan, Dexing Kong, Rongqin Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Global optimization of expensive black-box models based on asynchronous hybrid-criterion with interval reduction


Nov 29, 2018
Chunlin Gong, Xu Li, Hua Su, Jinlei Guo, Liangxian Gu


  Access Paper or Ask Questions

Noise Robust IOA/CAS Speech Separation and Recognition System For The Third 'CHIME' Challenge


Sep 21, 2015
Xiaofei Wang, Chao Wu, Pengyuan Zhang, Ziteng Wang, Yong Liu, Xu Li, Qiang Fu, Yonghong Yan

* 5 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions