Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Xu Li

Britton Chance Center for Biomedical Photonics, Wuhan National Laboratory for Optoelectronics-Huazhong University of Science and Technology, China

SGQuant: Squeezing the Last Bit on Graph Neural Networks with Specialized Quantization

Jul 09, 2020
Boyuan Feng, Yuke Wang, Xu Li, Shu Yang, Xueqiao Peng, Yufei Ding


  Access Model/Code and Paper
Investigating Robustness of Adversarial Samples Detection for Automatic Speaker Verification

Jun 11, 2020
Xu Li, Na Li, Jinghua Zhong, Xixin Wu, Xunying Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

* Submitted to Interspeech2020 

  Access Model/Code and Paper
Bayesian x-vector: Bayesian Neural Network based x-vector System for Speaker Verification

Apr 08, 2020
Xu Li, Jinghua Zhong, Jianwei Yu, Shoukang Hu, Xixin Wu, Xunying Liu, Helen Meng

* Accepted by Speaker Odyssey 2020 

  Access Model/Code and Paper
Detection and skeletonization of single neurons and tracer injections using topological methods

Mar 20, 2020
Dingkang Wang, Lucas Magee, Bing-Xing Huo, Samik Banerjee, Xu Li, Jaikishan Jayakumar, Meng Kuan Lin, Keerthi Ram, Suyi Wang, Yusu Wang, Partha P. Mitra

* 20 pages (14 pages main-text and 6 pages supplementary information). 5 main-text figures. 5 supplementary figures. 2 supplementary tables 

  Access Model/Code and Paper
STH: Spatio-Temporal Hybrid Convolution for Efficient Action Recognition

Mar 18, 2020
Xu Li, Jingwen Wang, Lin Ma, Kaihao Zhang, Fengzong Lian, Zhanhui Kang, Jinjun Wang


  Access Model/Code and Paper
Meta-CoTGAN: A Meta Cooperative Training Paradigm for Improving Adversarial Text Generation

Mar 12, 2020
Haiyan Yin, Dingcheng Li, Xu Li, Ping Li


  Access Model/Code and Paper
Deep segmental phonetic posterior-grams based discovery of non-categories in L2 English speech

Feb 01, 2020
Xu Li, Xixin Wu, Xunying Liu, Helen Meng


  Access Model/Code and Paper
FFusionCGAN: An end-to-end fusion method for few-focus images using conditional GAN in cytopathological digital slides

Jan 03, 2020
Xiebo Geng, Sibo Liua, Wei Han, Xu Li, Jiabo Ma, Jingya Yu, Xiuli Liu, Sahoqun Zeng, Li Chen, Shenghua Cheng


  Access Model/Code and Paper
Adversarial Attacks on GMM i-vector based Speaker Verification Systems

Nov 08, 2019
Xu Li, Jinghua Zhong, Xixin Wu, Jianwei Yu, Xunying Liu, Helen Meng

* Submitted to ICASSP 2020 

  Access Model/Code and Paper
Logician: A Unified End-to-End Neural Approach for Open-Domain Information Extraction

Apr 29, 2019
Mingming Sun, Xu Li, Xin Wang, Miao Fan, Yue Feng, Ping Li


  Access Model/Code and Paper
Segmentation of Levator Hiatus Using Multi-Scale Local Region Active contours and Boundary Shape Similarity Constraint

Jan 11, 2019
Xinling Zhang, Xu Li, Ying Chen, Yixin Gan, Dexing Kong, Rongqin Zheng


  Access Model/Code and Paper
Global optimization of expensive black-box models based on asynchronous hybrid-criterion with interval reduction

Nov 29, 2018
Chunlin Gong, Xu Li, Hua Su, Jinlei Guo, Liangxian Gu


  Access Model/Code and Paper
Noise Robust IOA/CAS Speech Separation and Recognition System For The Third 'CHIME' Challenge

Sep 21, 2015
Xiaofei Wang, Chao Wu, Pengyuan Zhang, Ziteng Wang, Yong Liu, Xu Li, Qiang Fu, Yonghong Yan

* 5 pages, 1 figure 

  Access Model/Code and Paper