Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qi Zheng

FAVER: Blind Quality Prediction of Variable Frame Rate Videos


Jan 05, 2022
Qi Zheng, Zhengzhong Tu, Pavan C. Madhusudana, Xiaoyang Zeng, Alan C. Bovik, Yibo Fan

* 12 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Decoupling Visual-Semantic Feature Learning for Robust Scene Text Recognition


Nov 24, 2021
Changxu Cheng, Bohan Li, Qi Zheng, Yongpan Wang, Wenyu Liu


  Access Paper or Ask Questions

SentiPrompt: Sentiment Knowledge Enhanced Prompt-Tuning for Aspect-Based Sentiment Analysis


Sep 17, 2021
Chengxi Li, Feiyu Gao, Jiajun Bu, Lu Xu, Xiang Chen, Yu Gu, Zirui Shao, Qi Zheng, Ningyu Zhang, Yongpan Wang, Zhi Yu

* 7pages, under blind review 

  Access Paper or Ask Questions

Inference for High Dimensional Censored Quantile Regression


Jul 22, 2021
Zhe Fei, Qi Zheng, Hyokyoung G. Hong, Yi Li


  Access Paper or Ask Questions

Pouring Dynamics Estimation Using Gated Recurrent Units


May 08, 2021
Qi Zheng

* 7 pages, 8 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Classifying States of Cooking Objects Using Convolutional Neural Network


Apr 30, 2021
Qi Zheng

* 6 pages,9 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Localization Networks for Language-based Moment Localization


Feb 02, 2021
Qi Zheng, Jianfeng Dong, Xiaoye Qu, Xun Yang, Shouling Ji, Xun Wang

* 12pages 

  Access Paper or Ask Questions

Coarse-to-Fine Salient Object Detection with Low-Rank Matrix Recovery


Oct 02, 2018
Qi Zheng, Shujian Yu, Xinge You, Qinmu Peng, Wei Yuan

* 32 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Bilinear Pooling for Fine-Grained Visual Recognition


Jul 26, 2018
Chaojian Yu, Xinyi Zhao, Qi Zheng, Peng Zhang, Xinge You

* 16 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions