Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yichi Zhang

Product1M: Towards Weakly Supervised Instance-Level Product Retrieval via Cross-modal Pretraining


Jul 30, 2021
Xunlin Zhan, Yangxin Wu, Xiao Dong, Yunchao Wei, Minlong Lu, Yichi Zhang, Hang Xu, Xiaodan Liang


  Access Paper or Ask Questions

Interpretable and Low-Resource Entity Matching via Decoupling Feature Learning from Decision Making


Jun 08, 2021
Zijun Yao, Chengjiang Li, Tiansi Dong, Xin Lv, Jifan Yu, Lei Hou, Juanzi Li, Yichi Zhang, Zelin Dai


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Task Learning from Language Instructions with Unified Transformers and Self-Monitoring


Jun 07, 2021
Yichi Zhang, Joyce Chai

* Accepted by ACL 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Conversational Recommendation System by Pretraining on Billions Scale of Knowledge Graph


Apr 30, 2021
Chi-Man Wong, Fan Feng, Wen Zhang, Chi-Man Vong, Hui Chen, Yichi Zhang, Peng He, Huan Chen, Kun Zhao, Huajun Chen

* Paper is accepted by ICDE2021 industry track 

  Access Paper or Ask Questions

Is Multi-Hop Reasoning Really Explainable? Towards Benchmarking Reasoning Interpretability


Apr 14, 2021
Xin Lv, Yixin Cao, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Yichi Zhang, Zelin Dai


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial and Contrastive Variational Autoencoder for Sequential Recommendation


Mar 19, 2021
Zhe Xie, Chengxuan Liu, Yichi Zhang, Hongtao Lu, Dong Wang, Yue Ding

* 11 pages, WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-Task Mutual Learning for Semi-Supervised Medical Image Segmentation


Mar 08, 2021
Yichi Zhang, Jicong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Consistency of random-walk based network embedding algorithms


Jan 18, 2021
Yichi Zhang, Minh Tang


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Shared Knowledge from Non-COVID Lesions for Annotation-Efficient COVID-19 CT Lung Infection Segmentation


Dec 31, 2020
Yichi Zhang, Qingcheng Liao, Lin Yuan, He Zhu, Jiezhen Xing, Jicong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Cascaded Convolutional Neural Network for Automatic Myocardial Infarction Segmentation from Delayed-Enhancement Cardiac MRI


Dec 28, 2020
Yichi Zhang

* MICCAI 2020 STACOM Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

FracBNN: Accurate and FPGA-Efficient Binary Neural Networks with Fractional Activations


Dec 22, 2020
Yichi Zhang, Junhao Pan, Xinheng Liu, Hongzheng Chen, Deming Chen, Zhiru Zhang

* Published at the 29th ACM/SIGDA International Symposium on Field-Programmable Gate Arrays (FPGA 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Logic Synthesis Meets Machine Learning: Trading Exactness for Generalization


Dec 15, 2020
Shubham Rai, Walter Lau Neto, Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi Masahiro Fujita, Guilherme B. Manske, Matheus F. Pontes, Leomar S. da Rosa Junior, Marilton S. de Aguiar, Paulo F. Butzen, Po-Chun Chien, Yu-Shan Huang, Hoa-Ren Wang, Jie-Hong R. Jiang, Jiaqi Gu, Zheng Zhao, Zixuan Jiang, David Z. Pan, Brunno A. de Abreu, Isac de Souza Campos, Augusto Berndt, Cristina Meinhardt, Jonata T. Carvalho, Mateus Grellert, Sergio Bampi, Aditya Lohana, Akash Kumar, Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Rasit O. Topaloglu, Yuan Zhou, Jordan Dotzel, Yichi Zhang, Hanyu Wang, Zhiru Zhang, Valerio Tenace, Pierre-Emmanuel Gaillardon, Alan Mishchenko, Satrajit Chatterjee

* In this 23 page manuscript, we explore the connection between machine learning and logic synthesis which was the main goal for International Workshop on logic synthesis. It includes approaches applied by ten teams spanning 6 countries across the world 

  Access Paper or Ask Questions

Logic Synthesis Meets Machine Learning:Trading Exactness for Generalization


Dec 04, 2020
Shubham Rai, Walter Lau Neto, Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi Masahiro Fujita, Guilherme B. Manske, Matheus F. Pontes, Leomar S. da Rosa Junior, Marilton S. de Aguiar, Paulo F. Butzen, Po-Chun Chien, Yu-Shan Huang, Hoa-Ren Wang, Jie-Hong R. Jiang, Jiaqi Gu, Zheng Zhao, Zixuan Jiang, David Z. Pan, Brunno A. de Abreu, Isac de Souza Campos, Augusto Berndt, Cristina Meinhardt, Jonata T. Carvalho, Mateus Grellert, Sergio Bampi, Aditya Lohana, Akash Kumar, Wei Zeng, Azadeh Davoodi, Rasit O. Topaloglu, Yuan Zhou, Jordan Dotzel, Yichi Zhang, Hanyu Wang, Zhiru Zhang, Valerio Tenace, Pierre-Emmanuel Gaillardon, Alan Mishchenko, Satrajit Chatterjee

* In this 23 page manuscript, we explore the connection between machine learning and logic synthesis which was the main goal for International Workshop on logic synthesis. It includes approaches applied by ten teams spanning 6 countries across the world 

  Access Paper or Ask Questions

AbdomenCT-1K: Is Abdominal Organ Segmentation A Solved Problem?


Oct 28, 2020
Jun Ma, Yao Zhang, Song Gu, Yichi Zhang, Cheng Zhu, Qiyuan Wang, Xin Liu, Xingle An, Cheng Ge, Shucheng Cao, Qi Zhang, Shangqing Liu, Yunpeng Wang, Yuhui Li, Congcong Wang, Jian He, Xiaoping Yang

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Probabilistic End-To-End Task-Oriented Dialog Model with Latent Belief States towards Semi-Supervised Learning


Oct 13, 2020
Yichi Zhang, Zhijian Ou, Huixin Wang, Junlan Feng

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploring Efficient Volumetric Medical Image Segmentation Using 2.5D Method: An Empirical Study


Oct 13, 2020
Yichi Zhang, Qingcheng Liao, Jicong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Anticipation and Completion for Multi-Hop Reasoning over Sparse Knowledge Graph


Oct 05, 2020
Xin Lv, Xu Han, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Wei Zhang, Yichi Zhang, Hao Kong, Suhui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Paraphrase Augmented Task-Oriented Dialog Generation


May 02, 2020
Silin Gao, Yichi Zhang, Zhijian Ou, Zhou Yu

* Accepted to ACL 2020, 10 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Covariance Estimation for Matrix-valued Data


Apr 11, 2020
Yichi Zhang, Weining Shen, Dehan Kong


  Access Paper or Ask Questions

Precision Gating: Improving Neural Network Efficiency with Dynamic Dual-Precision Activations


Feb 17, 2020
Yichi Zhang, Ritchie Zhao, Weizhe Hua, Nayun Xu, G. Edward Suh, Zhiru Zhang

* Published as a conference paper at ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Task-Oriented Dialog Systems that Consider Multiple Appropriate Responses under the Same Context


Dec 02, 2019
Yichi Zhang, Zhijian Ou, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Meta-Learning with Dynamic-Memory-Based Prototypical Network for Few-Shot Event Detection


Nov 13, 2019
Shumin Deng, Ningyu Zhang, Jiaojian Kang, Yichi Zhang, Wei Zhang, Huajun Chen

* Accepted by WSDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Alternating Roles Dialog Model with Large-scale Pre-trained Language Models


Nov 10, 2019
Qingyang Wu, Yichi Zhang, Yu Li, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Alternating Recurrent Dialog Model with Large-scale Pre-trained Language Models


Oct 09, 2019
Qingyang Wu, Yichi Zhang, Yu Li, Zhou Yu


  Access Paper or Ask Questions

Bayesian Optimization for Materials Design with Mixed Quantitative and Qualitative Variables


Oct 03, 2019
Yichi Zhang, Daniel Apley, Wei Chen

* 29 pages, 9 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Data-Centric Mixed-Variable Bayesian Optimization For Materials Design


Jul 04, 2019
Akshay Iyer, Yichi Zhang, Aditya Prasad, Siyu Tao, Yixing Wang, Linda Schadler, L Catherine Brinson, Wei Chen


  Access Paper or Ask Questions