Layer Pruning for Accelerating Very Deep Neural Networks

Oct 28, 2019
Weiwei Zhang, Changsheng chen, Xuechun Wu, Jialin Gao, Di Bao, Jiwei Li, Xi Zhou

* v2 

  Access Model/Code and Paper
Recurrent Aggregation Learning for Multi-View Echocardiographic Sequences Segmentation

Jul 24, 2019
Ming Li, Weiwei Zhang, Guang Yang, Chengjia Wang, Heye Zhang, Huafeng Liu, Wei Zheng, Shuo Li

* MICCAI 2019 

  Access Model/Code and Paper
FD-FCN: 3D Fully Dense and Fully Convolutional Network for Semantic Segmentation of Brain Anatomy

Jul 22, 2019
Binbin Yang, Weiwei Zhang


  Access Model/Code and Paper