Alert button
Picture for Lin Sun

Lin Sun

Alert button

UMIE: Unified Multimodal Information Extraction with Instruction Tuning

Jan 05, 2024
Lin Sun, Kai Zhang, Qingyuan Li, Renze Lou

Viaarxiv icon

BiSwift: Bandwidth Orchestrator for Multi-Stream Video Analytics on Edge

Dec 25, 2023
Lin Sun, Weijun Wang, Tingting Yuan, Liang Mi, Haipeng Dai, Yunxin Liu, Xiaoming Fu

Viaarxiv icon

Indeterminate Probability Neural Network

Mar 21, 2023
Tao Yang, Chuang Liu, Xiaofeng Ma, Weijia Lu, Ning Wu, Bingyang Li, Zhifei Yang, Peng Liu, Lin Sun, Xiaodong Zhang, Can Zhang

Figure 1 for Indeterminate Probability Neural Network
Figure 2 for Indeterminate Probability Neural Network
Figure 3 for Indeterminate Probability Neural Network
Figure 4 for Indeterminate Probability Neural Network
Viaarxiv icon

PAGE: A Position-Aware Graph-Based Model for Emotion Cause Entailment in Conversation

Mar 03, 2023
Xiaojie Gu, Renze Lou, Lin Sun, Shangxin Li

Figure 1 for PAGE: A Position-Aware Graph-Based Model for Emotion Cause Entailment in Conversation
Figure 2 for PAGE: A Position-Aware Graph-Based Model for Emotion Cause Entailment in Conversation
Figure 3 for PAGE: A Position-Aware Graph-Based Model for Emotion Cause Entailment in Conversation
Figure 4 for PAGE: A Position-Aware Graph-Based Model for Emotion Cause Entailment in Conversation
Viaarxiv icon

Using EBGAN for Anomaly Intrusion Detection

Jun 21, 2022
Yi Cui, Wenfeng Shen, Jian Zhang, Weijia Lu, Chuang Liu, Lin Sun, Si Chen

Figure 1 for Using EBGAN for Anomaly Intrusion Detection
Figure 2 for Using EBGAN for Anomaly Intrusion Detection
Figure 3 for Using EBGAN for Anomaly Intrusion Detection
Figure 4 for Using EBGAN for Anomaly Intrusion Detection
Viaarxiv icon

VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention

Mar 18, 2022
Shengheng Deng, Zhihao Liang, Lin Sun, Kui Jia

Figure 1 for VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
Figure 2 for VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
Figure 3 for VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
Figure 4 for VISTA: Boosting 3D Object Detection via Dual Cross-VIew SpaTial Attention
Viaarxiv icon

RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER

Feb 05, 2021
Lin Sun, Jiquan Wang, Kai Zhang, Yindu Su, Fangsheng Weng

Figure 1 for RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER
Figure 2 for RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER
Figure 3 for RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER
Figure 4 for RpBERT: A Text-image Relation Propagation-based BERT Model for Multimodal NER
Viaarxiv icon

Learning Category-level Shape Saliency via Deep Implicit Surface Networks

Dec 14, 2020
Chaozheng Wu, Lin Sun, Xun Xu, Kui Jia

Figure 1 for Learning Category-level Shape Saliency via Deep Implicit Surface Networks
Figure 2 for Learning Category-level Shape Saliency via Deep Implicit Surface Networks
Figure 3 for Learning Category-level Shape Saliency via Deep Implicit Surface Networks
Figure 4 for Learning Category-level Shape Saliency via Deep Implicit Surface Networks
Viaarxiv icon

Grasp Proposal Networks: An End-to-End Solution for Visual Learning of Robotic Grasps

Sep 26, 2020
Chaozheng Wu, Jian Chen, Qiaoyu Cao, Jianchi Zhang, Yunxin Tai, Lin Sun, Kui Jia

Figure 1 for Grasp Proposal Networks: An End-to-End Solution for Visual Learning of Robotic Grasps
Figure 2 for Grasp Proposal Networks: An End-to-End Solution for Visual Learning of Robotic Grasps
Figure 3 for Grasp Proposal Networks: An End-to-End Solution for Visual Learning of Robotic Grasps
Figure 4 for Grasp Proposal Networks: An End-to-End Solution for Visual Learning of Robotic Grasps
Viaarxiv icon

Learning the Distribution: A Unified Distillation Paradigm for Fast Uncertainty Estimation in Computer Vision

Jul 31, 2020
Yichen Shen, Zhilu Zhang, Mert R. Sabuncu, Lin Sun

Figure 1 for Learning the Distribution: A Unified Distillation Paradigm for Fast Uncertainty Estimation in Computer Vision
Figure 2 for Learning the Distribution: A Unified Distillation Paradigm for Fast Uncertainty Estimation in Computer Vision
Figure 3 for Learning the Distribution: A Unified Distillation Paradigm for Fast Uncertainty Estimation in Computer Vision
Figure 4 for Learning the Distribution: A Unified Distillation Paradigm for Fast Uncertainty Estimation in Computer Vision
Viaarxiv icon