Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhifeng Chen

BigSSL: Exploring the Frontier of Large-Scale Semi-Supervised Learning for Automatic Speech Recognition


Oct 01, 2021
Yu Zhang, Daniel S. Park, Wei Han, James Qin, Anmol Gulati, Joel Shor, Aren Jansen, Yuanzhong Xu, Yanping Huang, Shibo Wang, Zongwei Zhou, Bo Li, Min Ma, William Chan, Jiahui Yu, Yongqiang Wang, Liangliang Cao, Khe Chai Sim, Bhuvana Ramabhadran, Tara N. Sainath, Françoise Beaufays, Zhifeng Chen, Quoc V. Le, Chung-Cheng Chiu, Ruoming Pang, Yonghui Wu

* 14 pages, 7 figures, 13 tables; v2: minor corrections, reference baselines and bibliography updated 

  Access Paper or Ask Questions

Scene Transformer: A unified multi-task model for behavior prediction and planning


Jun 15, 2021
Jiquan Ngiam, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Zhengdong Zhang, Hao-Tien Lewis Chiang, Jeffrey Ling, Rebecca Roelofs, Alex Bewley, Chenxi Liu, Ashish Venugopal, David Weiss, Ben Sapp, Zhifeng Chen, Jonathon Shlens


  Access Paper or Ask Questions

GSPMD: General and Scalable Parallelization for ML Computation Graphs


May 10, 2021
Yuanzhong Xu, HyoukJoong Lee, Dehao Chen, Blake Hechtman, Yanping Huang, Rahul Joshi, Maxim Krikun, Dmitry Lepikhin, Andy Ly, Marcello Maggioni, Ruoming Pang, Noam Shazeer, Shibo Wang, Tao Wang, Yonghui Wu, Zhifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

3D-MAN: 3D Multi-frame Attention Network for Object Detection


Mar 30, 2021
Zetong Yang, Yin Zhou, Zhifeng Chen, Jiquan Ngiam


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Scene Flow from Point Clouds in the Real World


Mar 15, 2021
Philipp Jund, Chris Sweeney, Nichola Abdo, Zhifeng Chen, Jonathon Shlens


  Access Paper or Ask Questions

Pseudo-labeling for Scalable 3D Object Detection


Mar 02, 2021
Benjamin Caine, Rebecca Roelofs, Vijay Vasudevan, Jiquan Ngiam, Yuning Chai, Zhifeng Chen, Jonathon Shlens


  Access Paper or Ask Questions

Computing Cliques and Cavities in Networks


Jan 03, 2021
Dinghua Shi, Zhifeng Chen, Xiang Sun, Qinghua Chen, Yang Lou, Guanrong Chen

* 17 pages, 5 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

GShard: Scaling Giant Models with Conditional Computation and Automatic Sharding


Jun 30, 2020
Dmitry Lepikhin, HyoukJoong Lee, Yuanzhong Xu, Dehao Chen, Orhan Firat, Yanping Huang, Maxim Krikun, Noam Shazeer, Zhifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

Streaming Object Detection for 3-D Point Clouds


May 04, 2020
Wei Han, Zhengdong Zhang, Benjamin Caine, Brandon Yang, Christoph Sprunk, Ouais Alsharif, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

A Streaming On-Device End-to-End Model Surpassing Server-Side Conventional Model Quality and Latency


Mar 28, 2020
Tara N. Sainath, Yanzhang He, Bo Li, Arun Narayanan, Ruoming Pang, Antoine Bruguier, Shuo-yiin Chang, Wei Li, Raziel Alvarez, Zhifeng Chen, Chung-Cheng Chiu, David Garcia, Alex Gruenstein, Ke Hu, Minho Jin, Anjuli Kannan, Qiao Liang, Ian McGraw, Cal Peyser, Rohit Prabhavalkar, Golan Pundak, David Rybach, Yuan Shangguan, Yash Sheth, Trevor Strohman, Mirko Visontai, Yonghui Wu, Yu Zhang, Ding Zhao

* In Proceedings of IEEE ICASSP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset


Dec 18, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: An Open Dataset Benchmark


Dec 11, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

A comparison of end-to-end models for long-form speech recognition


Nov 06, 2019
Chung-Cheng Chiu, Wei Han, Yu Zhang, Ruoming Pang, Sergey Kishchenko, Patrick Nguyen, Arun Narayanan, Hank Liao, Shuyuan Zhang, Anjuli Kannan, Rohit Prabhavalkar, Zhifeng Chen, Tara Sainath, Yonghui Wu

* ASRU camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Multilingual Speech Recognition with a Streaming End-to-End Model


Sep 11, 2019
Anjuli Kannan, Arindrima Datta, Tara N. Sainath, Eugene Weinstein, Bhuvana Ramabhadran, Yonghui Wu, Ankur Bapna, Zhifeng Chen, Seungji Lee

* Accepted in Interspeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

StarNet: Targeted Computation for Object Detection in Point Clouds


Aug 29, 2019
Jiquan Ngiam, Benjamin Caine, Wei Han, Brandon Yang, Yuning Chai, Pei Sun, Yin Zhou, Xi Yi, Ouais Alsharif, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen, Jonathon Shlens, Vijay Vasudevan


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Speak Fluently in a Foreign Language: Multilingual Speech Synthesis and Cross-Language Voice Cloning


Jul 24, 2019
Yu Zhang, Ron J. Weiss, Heiga Zen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, RJ Skerry-Ryan, Ye Jia, Andrew Rosenberg, Bhuvana Ramabhadran

* 5 pages, submitted to Interspeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Massively Multilingual Neural Machine Translation in the Wild: Findings and Challenges


Jul 11, 2019
Naveen Arivazhagan, Ankur Bapna, Orhan Firat, Dmitry Lepikhin, Melvin Johnson, Maxim Krikun, Mia Xu Chen, Yuan Cao, George Foster, Colin Cherry, Wolfgang Macherey, Zhifeng Chen, Yonghui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Gmail Smart Compose: Real-Time Assisted Writing


May 17, 2019
Mia Xu Chen, Benjamin N Lee, Gagan Bansal, Yuan Cao, Shuyuan Zhang, Justin Lu, Jackie Tsay, Yinan Wang, Andrew M. Dai, Zhifeng Chen, Timothy Sohn, Yonghui Wu


  Access Paper or Ask Questions

Direct speech-to-speech translation with a sequence-to-sequence model


Apr 12, 2019
Ye Jia, Ron J. Weiss, Fadi Biadsy, Wolfgang Macherey, Melvin Johnson, Zhifeng Chen, Yonghui Wu

* Submitted to Interspeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Lingvo: a Modular and Scalable Framework for Sequence-to-Sequence Modeling


Feb 21, 2019
Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Yonghui Wu, Zhifeng Chen, Mia X. Chen, Ye Jia, Anjuli Kannan, Tara Sainath, Yuan Cao, Chung-Cheng Chiu, Yanzhang He, Jan Chorowski, Smit Hinsu, Stella Laurenzo, James Qin, Orhan Firat, Wolfgang Macherey, Suyog Gupta, Ankur Bapna, Shuyuan Zhang, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Rohit Prabhavalkar, Qiao Liang, Benoit Jacob, Bowen Liang, HyoukJoong Lee, Ciprian Chelba, Sébastien Jean, Bo Li, Melvin Johnson, Rohan Anil, Rajat Tibrewal, Xiaobing Liu, Akiko Eriguchi, Navdeep Jaitly, Naveen Ari, Colin Cherry, Parisa Haghani, Otavio Good, Youlong Cheng, Raziel Alvarez, Isaac Caswell, Wei-Ning Hsu, Zongheng Yang, Kuan-Chieh Wang, Ekaterina Gonina, Katrin Tomanek, Ben Vanik, Zelin Wu, Llion Jones, Mike Schuster, Yanping Huang, Dehao Chen, Kazuki Irie, George Foster, John Richardson, Klaus Macherey, Antoine Bruguier, Heiga Zen, Colin Raffel, Shankar Kumar, Kanishka Rao, David Rybach, Matthew Murray, Vijayaditya Peddinti, Maxim Krikun, Michiel A. U. Bacchiani, Thomas B. Jablin, Rob Suderman, Ian Williams, Benjamin Lee, Deepti Bhatia, Justin Carlson, Semih Yavuz, Yu Zhang, Ian McGraw, Max Galkin, Qi Ge, Golan Pundak, Chad Whipkey, Todd Wang, Uri Alon, Dmitry Lepikhin, Ye Tian, Sara Sabour, William Chan, Shubham Toshniwal, Baohua Liao, Michael Nirschl, Pat Rondon


  Access Paper or Ask Questions

GPipe: Efficient Training of Giant Neural Networks using Pipeline Parallelism


Dec 12, 2018
Yanping Huang, Yonglong Cheng, Dehao Chen, HyoukJoong Lee, Jiquan Ngiam, Quoc V. Le, Zhifeng Chen

* 10 pages. Work in progress. Copyright 2018 by the authors 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning from Speaker Verification to Multispeaker Text-To-Speech Synthesis


Nov 05, 2018
Ye Jia, Yu Zhang, Ron J. Weiss, Quan Wang, Jonathan Shen, Fei Ren, Zhifeng Chen, Patrick Nguyen, Ruoming Pang, Ignacio Lopez Moreno, Yonghui Wu

* NIPS 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Generative Modeling for Controllable Speech Synthesis


Oct 16, 2018
Wei-Ning Hsu, Yu Zhang, Ron J. Weiss, Heiga Zen, Yonghui Wu, Yuxuan Wang, Yuan Cao, Ye Jia, Zhifeng Chen, Jonathan Shen, Patrick Nguyen, Ruoming Pang


  Access Paper or Ask Questions

The Best of Both Worlds: Combining Recent Advances in Neural Machine Translation


Apr 27, 2018
Mia Xu Chen, Orhan Firat, Ankur Bapna, Melvin Johnson, Wolfgang Macherey, George Foster, Llion Jones, Niki Parmar, Mike Schuster, Zhifeng Chen, Yonghui Wu, Macduff Hughes


  Access Paper or Ask Questions

State-of-the-art Speech Recognition With Sequence-to-Sequence Models


Feb 23, 2018
Chung-Cheng Chiu, Tara N. Sainath, Yonghui Wu, Rohit Prabhavalkar, Patrick Nguyen, Zhifeng Chen, Anjuli Kannan, Ron J. Weiss, Kanishka Rao, Ekaterina Gonina, Navdeep Jaitly, Bo Li, Jan Chorowski, Michiel Bacchiani

* ICASSP camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions


Feb 16, 2018
Jonathan Shen, Ruoming Pang, Ron J. Weiss, Mike Schuster, Navdeep Jaitly, Zongheng Yang, Zhifeng Chen, Yu Zhang, Yuxuan Wang, RJ Skerry-Ryan, Rif A. Saurous, Yannis Agiomyrgiannakis, Yonghui Wu

* Accepted to ICASSP 2018 

  Access Paper or Ask Questions