Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shiliang Pu

Modulating Localization and Classification for Harmonized Object Detection


Mar 25, 2021
Taiheng Zhang, Qiaoyong Zhong, Shiliang Pu, Di Xie

* Accepted by ICME 2021 

  Access Paper or Ask Questions

RPVNet: A Deep and Efficient Range-Point-Voxel Fusion Network for LiDAR Point Cloud Segmentation


Mar 24, 2021
Jianyun Xu, Ruixiang Zhang, Jian Dou, Yushi Zhu, Jie Sun, Shiliang Pu


  Access Paper or Ask Questions

Ground-SLAM: Ground Constrained LiDAR SLAM for Structured Multi-Floor Environments


Mar 05, 2021
Xin Wei, Jixin Lv, Jie Sun, Shiliang Pu

* Submitted to conference IROS2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Adaptive Region of Interest and Graph Learning for Facial Action Unit Recognition


Feb 24, 2021
Jingwei Yan, Boyuan Jiang, Jingjing Wang, Qiang Li, Chunmao Wang, Shiliang Pu

* Camera Ready, ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Domain Adaptation for Face Anti-Spoofing


Feb 24, 2021
Jingjing Wang, Jingyi Zhang, Ying Bian, Youyi Cai, Chunmao Wang, Shiliang Pu

* Camera Ready, AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Noisy Label Learning for Source-Free Unsupervised Domain Adaptation


Feb 23, 2021
Weijie Chen, Luojun Lin, Shicai Yang, Di Xie, Shiliang Pu, Yueting Zhuang, Wenqi Ren


  Access Paper or Ask Questions

Box Re-Ranking: Unsupervised False Positive Suppression for Domain Adaptive Pedestrian Detection


Feb 01, 2021
Weijie Chen, Yilu Guo, Shicai Yang, Zhaoyang Li, Zhenxin Ma, Binbin Chen, Long Zhao, Di Xie, Shiliang Pu, Yueting Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

A Free Lunch for Unsupervised Domain Adaptive Object Detection without Source Data


Dec 10, 2020
Xianfeng Li, Weijie Chen, Di Xie, Shicai Yang, Peng Yuan, Shiliang Pu, Yueting Zhuang

* accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

MANGO: A Mask Attention Guided One-Stage Scene Text Spotter


Dec 08, 2020
Liang Qiao, Ying Chen, Zhanzhan Cheng, Yunlu Xu, Yi Niu, Shiliang Pu, Fei Wu

* Accepted to AAAI2021. The code will be published soon 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Open Set Network with Discriminative Reciprocal Points


Oct 31, 2020
Guangyao Chen, Limeng Qiao, Yemin Shi, Peixi Peng, Jia Li, Tiejun Huang, Shiliang Pu, Yonghong Tian

* ECCV 2020 (spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

PolarDet: A Fast, More Precise Detector for Rotated Target in Aerial Images


Oct 17, 2020
Pengbo Zhao, Zhenshen Qu, Yingjia Bu, Wenming Tan, Ye Ren, Shiliang Pu

* 11 pages, 10 figures, 5 tables 

  Access Paper or Ask Questions

AutoETER: Automated Entity Type Representation for Knowledge Graph Embedding


Oct 06, 2020
Guanglin Niu, Bo Li, Yongfei Zhang, Shiliang Pu, Jingyang Li

* 10 pages, 3 figures, the full version of a paper accepted to EMNLP 2020 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Semantics and Data-Driven Path Representation for Knowledge Graph Inference


Oct 06, 2020
Guanglin Niu, Bo Li, Yongfei Zhang, Yongpan Sheng, Chuan Shi, Jingyang Li, Shiliang Pu

* 12 pages, 6 tables, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

RangeRCNN: Towards Fast and Accurate 3D Object Detection with Range Image Representation


Sep 01, 2020
Zhidong Liang, Ming Zhang, Zehan Zhang, Xian Zhao, Shiliang Pu


  Access Paper or Ask Questions

Two Step Joint Model for Drug Drug Interaction Extraction


Aug 28, 2020
Siliang Tang, Qi Zhang, Tianpeng Zheng, Mengdi Zhou, Zhan Chen, Lixing Shen, Xiang Ren, Yueting Zhuang, Shiliang Pu, Fei Wu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Topic Adaptation and Prototype Encoding for Few-Shot Visual Storytelling


Aug 11, 2020
Jiacheng Li, Siliang Tang, Juncheng Li, Jun Xiao, Fei Wu, Shiliang Pu, Yueting Zhuang

* ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic GCN: Context-enriched Topology Learning for Skeleton-based Action Recognition


Jul 29, 2020
Fanfan Ye, Shiliang Pu, Qiaoyong Zhong, Chao Li, Di Xie, Huiming Tang

* accepted by ACMMM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning a Domain Classifier Bank for Unsupervised Adaptive Object Detection


Jul 06, 2020
Sanli Tang, Zhanzhan Cheng, Shiliang Pu, Dashan Guo, Yi Niu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Text Recognition in Real Scenarios with a Few Labeled Samples


Jun 22, 2020
Jinghuang Lin, Zhanzhan Cheng, Fan Bai, Yi Niu, Shiliang Pu, Shuigeng Zhou

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Image Classification for Deep Representation Learning


Jun 20, 2020
Weijie Chen, Shiliang Pu, Di Xie, Shicai Yang, Yilu Guo, Luojun Lin

* submitted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TRIE: End-to-End Text Reading and Information Extraction for Document Understanding


May 27, 2020
Peng Zhang, Yunlu Xu, Zhanzhan Cheng, Shiliang Pu, Jing Lu, Liang Qiao, Yi Niu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

SPIN: Structure-Preserving Inner Offset Network for Scene Text Recognition


May 27, 2020
Chengwei Zhang, Yunlu Xu, Zhanzhan Cheng, Shiliang Pu, Yi Niu, Fei Wu, Futai Zou


  Access Paper or Ask Questions

Object-QA: Towards High Reliable Object Quality Assessment


May 27, 2020
Jing Lu, Baorui Zou, Zhanzhan Cheng, Shiliang Pu, Shuigeng Zhou, Yi Niu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report


Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Samples Synthesizing for Robust Visual Question Answering


Mar 14, 2020
Long Chen, Xin Yan, Jun Xiao, Hanwang Zhang, Shiliang Pu, Yueting Zhuang

* Appear in CVPR 2020; Codes in https://github.com/yanxinzju/CSS-VQA 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Inheritance Relation Guided One-Shot Layer Assignment Search


Feb 28, 2020
Rang Meng, Weijie Chen, Di Xie, Yuan Zhang, Shiliang Pu

* AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

Refined Gate: A Simple and Effective Gating Mechanism for Recurrent Units


Feb 26, 2020
Zhanzhan Cheng, Yunlu Xu, Mingjian Cheng, Yu Qiao, Shiliang Pu, Yi Niu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Text Perceptron: Towards End-to-End Arbitrary-Shaped Text Spotting


Feb 17, 2020
Liang Qiao, Sanli Tang, Zhanzhan Cheng, Yunlu Xu, Yi Niu, Shiliang Pu, Fei Wu

* Accepted by AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions