Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Di Xie

Topology-aware Convolutional Neural Network for Efficient Skeleton-based Action Recognition


Dec 09, 2021
Kailin Xu, Fanfan Ye, Qiaoyong Zhong, Di Xie

* Accepted by AAAI 2022 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Domain Generalization in Real World:New Benchmark and Strong Baseline


Nov 19, 2021
Luojun Lin, Han Xie, Zhifeng Yang, Zhishu Sun, Wenxi Liu, Yuanlong Yu, Weijie Chen, Shicai Yang, Di Xie

* 10pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Hindsight Reward Tweaking via Conditional Deep Reinforcement Learning


Sep 06, 2021
Ning Wei, Jiahua Liang, Di Xie, Shiliang Pu


  Access Paper or Ask Questions

TransForensics: Image Forgery Localization with Dense Self-Attention


Aug 09, 2021
Jing Hao, Zhixin Zhang, Shicai Yang, Di Xie, Shiliang Pu

* accepted by ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

Divide-and-Assemble: Learning Block-wise Memory for Unsupervised Anomaly Detection


Jul 28, 2021
Jinlei Hou, Yingying Zhang, Qiaoyong Zhong, Di Xie, Shiliang Pu, Hong Zhou

* accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Modulating Localization and Classification for Harmonized Object Detection


Mar 25, 2021
Taiheng Zhang, Qiaoyong Zhong, Shiliang Pu, Di Xie

* Accepted by ICME 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Noisy Label Learning for Source-Free Unsupervised Domain Adaptation


Feb 23, 2021
Weijie Chen, Luojun Lin, Shicai Yang, Di Xie, Shiliang Pu, Yueting Zhuang, Wenqi Ren


  Access Paper or Ask Questions

Box Re-Ranking: Unsupervised False Positive Suppression for Domain Adaptive Pedestrian Detection


Feb 01, 2021
Weijie Chen, Yilu Guo, Shicai Yang, Zhaoyang Li, Zhenxin Ma, Binbin Chen, Long Zhao, Di Xie, Shiliang Pu, Yueting Zhuang


  Access Paper or Ask Questions

A Free Lunch for Unsupervised Domain Adaptive Object Detection without Source Data


Dec 10, 2020
Xianfeng Li, Weijie Chen, Di Xie, Shicai Yang, Peng Yuan, Shiliang Pu, Yueting Zhuang

* accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

MGD-GAN: Text-to-Pedestrian generation through Multi-Grained Discrimination


Oct 02, 2020
Shengyu Zhang, Donghui Wang, Zhou Zhao, Siliang Tang, Di Xie, Fei Wu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic GCN: Context-enriched Topology Learning for Skeleton-based Action Recognition


Jul 29, 2020
Fanfan Ye, Shiliang Pu, Qiaoyong Zhong, Chao Li, Di Xie, Huiming Tang

* accepted by ACMMM2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Image Classification for Deep Representation Learning


Jun 20, 2020
Weijie Chen, Shiliang Pu, Di Xie, Shicai Yang, Yilu Guo, Luojun Lin

* submitted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

IROS 2019 Lifelong Robotic Vision Challenge -- Lifelong Object Recognition Report


Apr 26, 2020
Qi She, Fan Feng, Qi Liu, Rosa H. M. Chan, Xinyue Hao, Chuanlin Lan, Qihan Yang, Vincenzo Lomonaco, German I. Parisi, Heechul Bae, Eoin Brophy, Baoquan Chen, Gabriele Graffieti, Vidit Goel, Hyonyoung Han, Sathursan Kanagarajah, Somesh Kumar, Siew-Kei Lam, Tin Lun Lam, Liang Ma, Davide Maltoni, Lorenzo Pellegrini, Duvindu Piyasena, Shiliang Pu, Debdoot Sheet, Soonyong Song, Youngsung Son, Zhengwei Wang, Tomas E. Ward, Jianwen Wu, Meiqing Wu, Di Xie, Yangsheng Xu, Lin Yang, Qiaoyong Zhong, Liguang Zhou

* 9 pages, 11 figures, 3 tables, accepted into IEEE Robotics and Automation Magazine. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1911.06487 

  Access Paper or Ask Questions

Neural Inheritance Relation Guided One-Shot Layer Assignment Search


Feb 28, 2020
Rang Meng, Weijie Chen, Di Xie, Yuan Zhang, Shiliang Pu

* AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

An End-to-End Audio Classification System based on Raw Waveforms and Mix-Training Strategy


Nov 21, 2019
Jiaxu Chen, Jing Hao, Kai Chen, Di Xie, Shicai Yang, Shiliang Pu

* InterSpeech 2019 

  Access Paper or Ask Questions

All You Need is a Few Shifts: Designing Efficient Convolutional Neural Networks for Image Classification


Mar 13, 2019
Weijie Chen, Di Xie, Yuan Zhang, Shiliang Pu

* CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Spatio-temporal Feature Learning for Video Action Recognition


Mar 04, 2019
Chao Li, Qiaoyong Zhong, Di Xie, Shiliang Pu

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Layer Decomposition-Recomposition Framework for Neuron Pruning towards Accurate Lightweight Networks


Dec 17, 2018
Weijie Chen, Yuan Zhang, Di Xie, Shiliang Pu

* accepted by AAAI19 as oral 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Incremental Triplet Margin for Person Re-identification


Dec 17, 2018
Yingying Zhang, Qiaoyong Zhong, Liang Ma, Di Xie, Shiliang Pu

* accepted by AAAI19 as spotlight 

  Access Paper or Ask Questions

Attentive Sequence to Sequence Translation for Localizing Clips of Interest by Natural Language Descriptions


Aug 27, 2018
Ke Ning, Linchao Zhu, Ming Cai, Yi Yang, Di Xie, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Extreme Network Compression via Filter Group Approximation


Jul 31, 2018
Bo Peng, Wenming Tan, Zheyang Li, Shun Zhang, Di Xie, Shiliang Pu

* Accepted by ECCV2018 

  Access Paper or Ask Questions

Small-scale Pedestrian Detection Based on Somatic Topology Localization and Temporal Feature Aggregation


Jul 04, 2018
Tao Song, Leiyu Sun, Di Xie, Haiming Sun, Shiliang Pu

* Accepted by ECCV18 

  Access Paper or Ask Questions

Co-occurrence Feature Learning from Skeleton Data for Action Recognition and Detection with Hierarchical Aggregation


Apr 17, 2018
Chao Li, Qiaoyong Zhong, Di Xie, Shiliang Pu

* IJCAI18 oral 

  Access Paper or Ask Questions

Cascade Region Proposal and Global Context for Deep Object Detection


Oct 30, 2017
Qiaoyong Zhong, Chao Li, Yingying Zhang, Di Xie, Shicai Yang, Shiliang Pu

* Preprint to appear in Neurocomputing 

  Access Paper or Ask Questions

Skeleton-based Action Recognition with Convolutional Neural Networks


Apr 25, 2017
Chao Li, Qiaoyong Zhong, Di Xie, Shiliang Pu

* ICMEW 2017 

  Access Paper or Ask Questions

All You Need is Beyond a Good Init: Exploring Better Solution for Training Extremely Deep Convolutional Neural Networks with Orthonormality and Modulation


Apr 10, 2017
Di Xie, Jiang Xiong, Shiliang Pu

* Updating experiments; CVPR2017 

  Access Paper or Ask Questions

Mixed context networks for semantic segmentation


Oct 19, 2016
Haiming Sun, Di Xie, Shiliang Pu

* 5 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions