Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Federated Learning for Metaverse: A Survey


Mar 23, 2023
Yao Chen, Shan Huang, Wensheng Gan, Gengsen Huang, Yongdong Wu

Add code

* ACM Web Conference 2023 

   Access Paper or Ask Questions

TencentPretrain: A Scalable and Flexible Toolkit for Pre-training Models of Different Modalities


Dec 13, 2022
Zhe Zhao, Yudong Li, Cheng Hou, Jing Zhao, Rong Tian, Weijie Liu, Yiren Chen, Ningyuan Sun, Haoyan Liu, Weiquan Mao, Han Guo, Weigang Guo, Taiqiang Wu, Tao Zhu, Wenhang Shi, Chen Chen, Shan Huang, Sihong Chen, Liqun Liu, Feifei Li, Xiaoshuai Chen, Xingwu Sun, Zhanhui Kang, Xiaoyong Du, Linlin Shen, Kimmo Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Contrastive Credibility Propagation for Reliable Semi-Supervised Learning


Nov 17, 2022
Brody Kutt, Pamela Toman, Xavier Mignot, Sujit Rokka Chhetri, Shan Huang, Nandini Ramanan, Min Du, William Hewlett

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Dynamic optical contrast imaging for real-time delineation of tumor resection margins using head and neck cancer as a model


Mar 10, 2022
Yong Hu, Shan Huang, Albert Y. Han, Seong Moon, Jeffrey F. Krane, Oscar Stafsudd, Warren Grundfest, Maie A. St. John

Add code

* 21 pages, 7 figures and 1 table 

   Access Paper or Ask Questions

WebUAV-3M: A Benchmark Unveiling the Power of Million-Scale Deep UAV Tracking


Jan 24, 2022
Chunhui Zhang, Guanjie Huang, Li Liu, Shan Huang, Yinan Yang, Yuxuan Zhang, Xiang Wan, Shiming Ge

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Factor Representation and Decision Making in Stock Markets Using Deep Reinforcement Learning


Aug 03, 2021
Zhaolu Dong, Shan Huang, Simiao Ma, Yining Qian

Add code

* finance conference workshop paper 

   Access Paper or Ask Questions

Predicting nucleation near the spinodal in the Ising model using machine learning


Apr 20, 2020
Shan Huang, William Klein, Harvey Gould

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Multi-oriented Chinese Keyword Spotter Guided by Text Line Detection


Jan 06, 2020
Pei Xu, Shan Huang, Hongzhen Wang, Hao Song, Shen Huang, Qi Ju

Add code

* Accepted by ICDAR2019 

   Access Paper or Ask Questions