Alert button
Picture for Weiquan Mao

Weiquan Mao

Alert button

TencentPretrain: A Scalable and Flexible Toolkit for Pre-training Models of Different Modalities

Dec 13, 2022
Zhe Zhao, Yudong Li, Cheng Hou, Jing Zhao, Rong Tian, Weijie Liu, Yiren Chen, Ningyuan Sun, Haoyan Liu, Weiquan Mao, Han Guo, Weigang Guo, Taiqiang Wu, Tao Zhu, Wenhang Shi, Chen Chen, Shan Huang, Sihong Chen, Liqun Liu, Feifei Li, Xiaoshuai Chen, Xingwu Sun, Zhanhui Kang, Xiaoyong Du, Linlin Shen, Kimmo Yan

Figure 1 for TencentPretrain: A Scalable and Flexible Toolkit for Pre-training Models of Different Modalities
Figure 2 for TencentPretrain: A Scalable and Flexible Toolkit for Pre-training Models of Different Modalities
Figure 3 for TencentPretrain: A Scalable and Flexible Toolkit for Pre-training Models of Different Modalities
Figure 4 for TencentPretrain: A Scalable and Flexible Toolkit for Pre-training Models of Different Modalities
Viaarxiv icon

A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning

Oct 18, 2022
Kunbo Ding, Weijie Liu, Yuejian Fang, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Tao Zhu, Haoyan Liu, Rong Tian, Yiren Chen

Figure 1 for A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning
Figure 2 for A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning
Figure 3 for A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning
Figure 4 for A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning
Viaarxiv icon

SAMP: A Toolkit for Model Inference with Self-Adaptive Mixed-Precision

Sep 19, 2022
Rong Tian, Zijing Zhao, Weijie Liu, Haoyan Liu, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Kimmo Yan

Figure 1 for SAMP: A Toolkit for Model Inference with Self-Adaptive Mixed-Precision
Figure 2 for SAMP: A Toolkit for Model Inference with Self-Adaptive Mixed-Precision
Figure 3 for SAMP: A Toolkit for Model Inference with Self-Adaptive Mixed-Precision
Figure 4 for SAMP: A Toolkit for Model Inference with Self-Adaptive Mixed-Precision
Viaarxiv icon

CSL: A Large-scale Chinese Scientific Literature Dataset

Sep 12, 2022
Yudong Li, Yuqing Zhang, Zhe Zhao, Linlin Shen, Weijie Liu, Weiquan Mao, Hui Zhang

Figure 1 for CSL: A Large-scale Chinese Scientific Literature Dataset
Figure 2 for CSL: A Large-scale Chinese Scientific Literature Dataset
Figure 3 for CSL: A Large-scale Chinese Scientific Literature Dataset
Figure 4 for CSL: A Large-scale Chinese Scientific Literature Dataset
Viaarxiv icon

Semantic Matching from Different Perspectives

Feb 14, 2022
Weijie Liu, Tao Zhu, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Weigang Guo, Xuefeng Yang, Qi Ju

Figure 1 for Semantic Matching from Different Perspectives
Figure 2 for Semantic Matching from Different Perspectives
Figure 3 for Semantic Matching from Different Perspectives
Figure 4 for Semantic Matching from Different Perspectives
Viaarxiv icon

Topic Detection and Tracking with Time-Aware Document Embeddings

Dec 12, 2021
Hang Jiang, Doug Beeferman, Weiquan Mao, Deb Roy

Figure 1 for Topic Detection and Tracking with Time-Aware Document Embeddings
Figure 2 for Topic Detection and Tracking with Time-Aware Document Embeddings
Figure 3 for Topic Detection and Tracking with Time-Aware Document Embeddings
Figure 4 for Topic Detection and Tracking with Time-Aware Document Embeddings
Viaarxiv icon

TunaGAN: Interpretable GAN for Smart Editing

Aug 16, 2019
Weiquan Mao, Beicheng Lou, Jiyao Yuan

Figure 1 for TunaGAN: Interpretable GAN for Smart Editing
Figure 2 for TunaGAN: Interpretable GAN for Smart Editing
Figure 3 for TunaGAN: Interpretable GAN for Smart Editing
Figure 4 for TunaGAN: Interpretable GAN for Smart Editing
Viaarxiv icon