Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

TencentPretrain: A Scalable and Flexible Toolkit for Pre-training Models of Different Modalities


Dec 13, 2022
Zhe Zhao, Yudong Li, Cheng Hou, Jing Zhao, Rong Tian, Weijie Liu, Yiren Chen, Ningyuan Sun, Haoyan Liu, Weiquan Mao, Han Guo, Weigang Guo, Taiqiang Wu, Tao Zhu, Wenhang Shi, Chen Chen, Shan Huang, Sihong Chen, Liqun Liu, Feifei Li, Xiaoshuai Chen, Xingwu Sun, Zhanhui Kang, Xiaoyong Du, Linlin Shen, Kimmo Yan

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Simple and Effective Method to Improve Zero-Shot Cross-Lingual Transfer Learning


Oct 18, 2022
Kunbo Ding, Weijie Liu, Yuejian Fang, Weiquan Mao, Zhe Zhao, Tao Zhu, Haoyan Liu, Rong Tian, Yiren Chen

Add code

* Published at COLING2022 

   Access Paper or Ask Questions

Bridging the Gap Between Clean Data Training and Real-World Inference for Spoken Language Understanding


Apr 13, 2021
Di Wu, Yiren Chen, Liang Ding, Dacheng Tao

Add code

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

Syntax-BERT: Improving Pre-trained Transformers with Syntax Trees


Mar 07, 2021
Jiangang Bai, Yujing Wang, Yiren Chen, Yaming Yang, Jing Bai, Jing Yu, Yunhai Tong

Add code

* EACL2021 

   Access Paper or Ask Questions

AutoADR: Automatic Model Design for Ad Relevance


Oct 14, 2020
Yiren Chen, Yaming Yang, Hong Sun, Yujing Wang, Yu Xu, Wei Shen, Rong Zhou, Yunhai Tong, Jing Bai, Ruofei Zhang

Add code

* CIKM 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Improving BERT with Self-Supervised Attention


Apr 29, 2020
Xiaoyu Kou, Yaming Yang, Yujing Wang, Ce Zhang, Yiren Chen, Yunhai Tong, Yan Zhang, Jing Bai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

TextNAS: A Neural Architecture Search Space tailored for Text Representation


Dec 23, 2019
Yujing Wang, Yaming Yang, Yiren Chen, Jing Bai, Ce Zhang, Guinan Su, Xiaoyu Kou, Yunhai Tong, Mao Yang, Lidong Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions