Micro-expression Action Unit Detection withSpatio-temporal Adaptive Pooling

Jul 11, 2019
Yante Li, Xiaohua Huang, Guoying Zhao

* 10 pages, 4 figures 

  Access Model/Code and Paper
A Global Alignment Kernel based Approach for Group-level Happiness Intensity Estimation

Sep 03, 2018
Xiaohua Huang, Abhinav Dhall, Roland Goecke, Matti Pietikainen, Guoying Zhao


  Access Model/Code and Paper
Learning a Target Sample Re-Generator for Cross-Database Micro-Expression Recognition

Jul 26, 2017
Yuan Zong, Xiaohua Huang, Wenming Zheng, Zhen Cui, Guoying Zhao

* To appear at ACM Multimedia 2017 

  Access Model/Code and Paper
Analyzing the group sparsity based on the rank minimization methods

Jun 12, 2017
Zhiyuan Zha, Xin Liu, Xiaohua Huang, Henglin Shi, Yingyue Xu, Qiong Wang, Lan Tang, Xinggan Zhang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1702.04463 

  Access Model/Code and Paper
Image denoising via group sparsity residual constraint

Mar 03, 2017
Zhiyuan Zha, Xin Liu, Ziheng Zhou, Xiaohua Huang, Jingang Shi, Zhenhong Shang, Lan Tang, Yechao Bai, Qiong Wang, Xinggan Zhang


  Access Model/Code and Paper
Towards Reading Hidden Emotions: A comparative Study of Spontaneous Micro-expression Spotting and Recognition Methods

Feb 08, 2017
Xiaobai Li, Xiaopeng Hong, Antti Moilanen, Xiaohua Huang, Tomas Pfister, Guoying Zhao, Matti Pietikäinen


  Access Model/Code and Paper
Analyzing the Affect of a Group of People Using Multi-modal Framework

Oct 13, 2016
Xiaohua Huang, Abhinav Dhall, Xin Liu, Guoying Zhao, Jingang Shi, Roland Goecke, Matti Pietikainen

* 11 pages. Submitted to the IEEE Transactions on Cybernetics 

  Access Model/Code and Paper
Spontaneous Facial Micro-Expression Recognition using Discriminative Spatiotemporal Local Binary Pattern with an Improved Integral Projection

Aug 07, 2016
Xiaohua Huang, Sujing Wang, Xin Liu, Guoying Zhao, Xiaoyi Feng, Matti Pietikainen

* 13pages, 8 figures, 5 tables, submitted to IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Model/Code and Paper