Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaopeng Zhang

Bag of Instances Aggregation Boosts Self-supervised Learning


Jul 04, 2021
Haohang Xu, Jiemin Fang, Xiaopeng Zhang, Lingxi Xie, Xinggang Wang, Wenrui Dai, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Multi-dataset Pretraining: A Unified Model for Semantic Segmentation


Jun 08, 2021
Bowen Shi, Xiaopeng Zhang, Haohang Xu, Wenrui Dai, Junni Zou, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Mixture of Virtual-Kernel Experts for Multi-Objective User Profile Modeling


Jun 04, 2021
Zhenhui Xu, Meng Zhao, Liqun Liu, Xiaopeng Zhang, Bifeng Zhang

* 10 pages, under review 

  Access Paper or Ask Questions

MSG-Transformer: Exchanging Local Spatial Information by Manipulating Messenger Tokens


May 31, 2021
Jiemin Fang, Lingxi Xie, Xinggang Wang, Xiaopeng Zhang, Wenyu Liu, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

What Is Considered Complete for Visual Recognition?


May 28, 2021
Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Longhui Wei, Jianlong Chang, Qi Tian

* 13 pages, 5 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Contrastive Learning with Similarity Co-calibration


May 16, 2021
Yuhang Zhang, Xiaopeng Zhang, Robert. C. Qiu, Jie Li, Haohang Xu, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Swin-Unet: Unet-like Pure Transformer for Medical Image Segmentation


May 12, 2021
Hu Cao, Yueyue Wang, Joy Chen, Dongsheng Jiang, Xiaopeng Zhang, Qi Tian, Manning Wang

* a drafted manuscript 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Deformation Detail Synthesis for Thin Shell Models


Feb 23, 2021
Lan Chen, Lin Gao, Jie Yang, Shibiao Xu, Juntao Ye, Xiaopeng Zhang, Yu-Kun Lai

* 15 pages, 16 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Rotated Object Detection with Gaussian Wasserstein Distance Loss


Jan 28, 2021
Xue Yang, Junchi Yan, Qi Ming, Wentao Wang, Xiaopeng Zhang, Qi Tian

* 15 pages, 6 figures, 9 tables, codes are available at https://github.com/yangxue0827/RotationDetection 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Semantic Aggregation for Contrastive Representation Learning


Dec 04, 2020
Haohang Xu, Xiaopeng Zhang, Hao Li, Lingxi Xie, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Heterogeneous Contrastive Learning: Encoding Spatial Information for Compact Visual Representations


Nov 19, 2020
Xinyue Huo, Lingxi Xie, Longhui Wei, Xiaopeng Zhang, Hao Li, Zijie Yang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Scene text removal via cascaded text stroke detection and erasing


Nov 19, 2020
Xuewei Bian, Chaoqun Wang, Weize Quan, Juntao Ye, Xiaopeng Zhang, Dong-Ming Yan

* 14 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Can Semantic Labels Assist Self-Supervised Visual Representation Learning?


Nov 17, 2020
Longhui Wei, Lingxi Xie, Jianzhong He, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Wengang Zhou, Houqiang Li, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures, 8 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Center-wise Local Image Mixture For Contrastive Representation Learning


Nov 05, 2020
Hao Li, Xiaopeng Zhang, Ruoyu Sun, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Weight-Sharing Neural Architecture Search: A Battle to Shrink the Optimization Gap


Aug 05, 2020
Lingxi Xie, Xin Chen, Kaifeng Bi, Longhui Wei, Yuhui Xu, Zhengsu Chen, Lanfei Wang, An Xiao, Jianlong Chang, Xiaopeng Zhang, Qi Tian

* 24 pages, 3 figures, 2 tables, meta data updated 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate 2D soft segmentation of medical image via SoftGAN network


Jul 29, 2020
Changwei Wang, Rongtao Xu, Shibiao Xu, Weiliang Meng, Jun Xiao, Qimin Peng, Xiaopeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Searching towards Class-Aware Generators for Conditional Generative Adversarial Networks


Jun 25, 2020
Peng Zhou, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Bingbing Ni, Qi Tian

* 20 pages. Code is available at \url{https://github.com/PeterouZh/NAS_cGAN

  Access Paper or Ask Questions

Distilling Object Detectors with Task Adaptive Regularization


Jun 23, 2020
Ruoyu Sun, Fuhui Tang, Xiaopeng Zhang, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

A survey on deep hashing for image retrieval


Jun 10, 2020
Xiaopeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Effective and Robust Detection of Adversarial Examples via Benford-Fourier Coefficients


May 12, 2020
Chengcheng Ma, Baoyuan Wu, Shibiao Xu, Yanbo Fan, Yong Zhang, Xiaopeng Zhang, Zhifeng Li


  Access Paper or Ask Questions

Attribute Mix: Semantic Data Augmentation for Fine Grained Recognition


Apr 06, 2020
Hao Li, Xiaopeng Zhang, Hongkai Xiong, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

Circumventing Outliers of AutoAugment with Knowledge Distillation


Mar 25, 2020
Longhui Wei, An Xiao, Lingxi Xie, Xin Chen, Xiaopeng Zhang, Qi Tian

* 18 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MGCN: Descriptor Learning using Multiscale GCNs


Jan 28, 2020
Yiqun Wang, Jing Ren, Dong-Ming Yan, Jianwei Guo, Xiaopeng Zhang, Peter Wonka


  Access Paper or Ask Questions

Latency-Aware Differentiable Neural Architecture Search


Jan 17, 2020
Yuhui Xu, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Xin Chen, Bowen Shi, Qi Tian, Hongkai Xiong

* 11 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Capacity Preserving Mapping for High-dimensional Data Visualization


Sep 29, 2019
Rongrong Wang, Xiaopeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Central Similarity Hashing via Hadamard matrix


Aug 01, 2019
Li Yuan, Tao Wang, Xiaopeng Zhang, Zequn Jie, Francis EH Tay, Jiashi Feng

* Codes: https://github.com/yuanli2333/Hadamard-Matrix-for-hashing 

  Access Paper or Ask Questions

PC-DARTS: Partial Channel Connections for Memory-Efficient Differentiable Architecture Search


Jul 12, 2019
Yuhui Xu, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Xin Chen, Guo-Jun Qi, Qi Tian, Hongkai Xiong

* 10 pages,Code is available: https://github.com/yuhuixu1993/PC-DARTS 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling Object Detectors with Fine-grained Feature Imitation


Jun 09, 2019
Tao Wang, Li Yuan, Xiaopeng Zhang, Jiashi Feng

* accepted at CVPR2019 code:https://github.com/twangnh/Distilling-Object-Detectors 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Power Computer Vision: Status, Challenges, Opportunities


Apr 15, 2019
Sergei Alyamkin, Matthew Ardi, Alexander C. Berg, Achille Brighton, Bo Chen, Yiran Chen, Hsin-Pai Cheng, Zichen Fan, Chen Feng, Bo Fu, Kent Gauen, Abhinav Goel, Alexander Goncharenko, Xuyang Guo, Soonhoi Ha, Andrew Howard, Xiao Hu, Yuanjun Huang, Donghyun Kang, Jaeyoun Kim, Jong Gook Ko, Alexander Kondratyev, Junhyeok Lee, Seungjae Lee, Suwoong Lee, Zichao Li, Zhiyu Liang, Juzheng Liu, Xin Liu, Yang Lu, Yung-Hsiang Lu, Deeptanshu Malik, Hong Hanh Nguyen, Eunbyung Park, Denis Repin, Liang Shen, Tao Sheng, Fei Sun, David Svitov, George K. Thiruvathukal, Baiwu Zhang, Jingchi Zhang, Xiaopeng Zhang, Shaojie Zhuo

* Preprint, Accepted by IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1810.01732 

  Access Paper or Ask Questions

Few-shot Adaptive Faster R-CNN


Mar 22, 2019
Tao Wang, Xiaopeng Zhang, Li Yuan, Jiashi Feng

* Accepted at CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions