Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Szu-Wei Fu

Deep Learning-based Non-Intrusive Multi-Objective Speech Assessment Model with Cross-Domain Features


Dec 01, 2021
Ryandhimas E. Zezario, Szu-Wei Fu, Fei Chen, Chiou-Shann Fuh, Hsin-Min Wang, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

OSSEM: one-shot speaker adaptive speech enhancement using meta learning


Nov 10, 2021
Cheng Yu, Szu-Wei Fu, Tsun-An Hsieh, Yu Tsao, Mirco Ravanelli


  Access Paper or Ask Questions

SEOFP-NET: Compression and Acceleration of Deep Neural Networks for Speech Enhancement Using Sign-Exponent-Only Floating-Points


Nov 08, 2021
Yu-Chen Lin, Cheng Yu, Yi-Te Hsu, Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Tei-Wei Kuo


  Access Paper or Ask Questions

MetricGAN-U: Unsupervised speech enhancement/ dereverberation based only on noisy/ reverberated speech


Oct 12, 2021
Szu-Wei Fu, Cheng Yu, Kuo-Hsuan Hung, Mirco Ravanelli, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

SpeechBrain: A General-Purpose Speech Toolkit


Jun 08, 2021
Mirco Ravanelli, Titouan Parcollet, Peter Plantinga, Aku Rouhe, Samuele Cornell, Loren Lugosch, Cem Subakan, Nauman Dawalatabad, Abdelwahab Heba, Jianyuan Zhong, Ju-Chieh Chou, Sung-Lin Yeh, Szu-Wei Fu, Chien-Feng Liao, Elena Rastorgueva, François Grondin, William Aris, Hwidong Na, Yan Gao, Renato De Mori, Yoshua Bengio

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

MetricGAN+: An Improved Version of MetricGAN for Speech Enhancement


Apr 08, 2021
Szu-Wei Fu, Cheng Yu, Tsun-An Hsieh, Peter Plantinga, Mirco Ravanelli, Xugang Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

STOI-Net: A Deep Learning based Non-Intrusive Speech Intelligibility Assessment Model


Nov 09, 2020
Ryandhimas E. Zezario, Szu-Wei Fu, Chiou-Shann Fuh, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

* Accepted in APSIPA 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Perceptual Quality by Phone-Fortified Perceptual Loss for Speech Enhancement


Oct 30, 2020
Tsun-An Hsieh, Cheng Yu, Szu-Wei Fu, Xugang Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Boosting Objective Scores of Speech Enhancement Model through MetricGAN Post-Processing


Jun 18, 2020
Szu-Wei Fu, Chien-Feng Liao, Tsun-An Hsieh, Kuo-Hsuan Hung, Syu-Siang Wang, Cheng Yu, Heng-Cheng Kuo, Ryandhimas E. Zezario, You-Jin Li, Shang-Yi Chuang, Yen-Ju Lu, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

Multichannel Speech Enhancement by Raw Waveform-mapping using Fully Convolutional Networks


Sep 26, 2019
Chang-Le Liu, Szu-Wei Fu, You-Jin Lee, Yu Tsao, Jen-Wei Huang, Hsin-Min Wang


  Access Paper or Ask Questions

Increasing Compactness Of Deep Learning Based Speech Enhancement Models With Parameter Pruning And Quantization Techniques


May 31, 2019
Jyun-Yi Wu, Cheng Yu, Szu-Wei Fu, Chih-Ting Liu, Shao-Yi Chien, Yu Tsao

* 4pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

MetricGAN: Generative Adversarial Networks based Black-box Metric Scores Optimization for Speech Enhancement


May 13, 2019
Szu-Wei Fu, Chien-Feng Liao, Yu Tsao, Shou-De Lin

* Accepted by Thirty-sixth International Conference on Machine Learning (ICML) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning with Learned Loss Function: Speech Enhancement with Quality-Net to Improve Perceptual Evaluation of Speech Quality


May 06, 2019
Szu-Wei Fu, Chien-Feng Liao, Yu Tsao


  Access Paper or Ask Questions

MOSNet: Deep Learning based Objective Assessment for Voice Conversion


Apr 26, 2019
Chen-Chou Lo, Szu-Wei Fu, Wen-Chin Huang, Xin Wang, Junichi Yamagishi, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

* Submitted to Interspeech2019 

  Access Paper or Ask Questions

A study on speech enhancement using exponent-only floating point quantized neural network (EOFP-QNN)


Oct 30, 2018
Yi-Te Hsu, Yu-Chen Lin, Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Tei-Wei Kuo


  Access Paper or Ask Questions

Quality-Net: An End-to-End Non-intrusive Speech Quality Assessment Model based on BLSTM


Aug 17, 2018
Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Hsin-Te Hwang, Hsin-Min Wang

* Accepted in Interspeech2018 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Waveform Utterance Enhancement for Direct Evaluation Metrics Optimization by Fully Convolutional Neural Networks


Mar 15, 2018
Szu-Wei Fu, Tao-Wei Wang, Yu Tsao, Xugang Lu, Hisashi Kawai

* Accepted in IEEE Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP) 

  Access Paper or Ask Questions

Complex spectrogram enhancement by convolutional neural network with multi-metrics learning


Sep 09, 2017
Szu-Wei Fu, Ting-yao Hu, Yu Tsao, Xugang Lu


  Access Paper or Ask Questions

Raw Waveform-based Speech Enhancement by Fully Convolutional Networks


Jun 15, 2017
Szu-Wei Fu, Yu Tsao, Xugang Lu, Hisashi Kawai


  Access Paper or Ask Questions