Alert button
Picture for Gholamreza Haffari

Gholamreza Haffari

Alert button

Conversational SimulMT: Efficient Simultaneous Translation with Large Language Models

Feb 16, 2024
Minghan Wang, Thuy-Trang Vu, Ehsan Shareghi, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Continual Learning for Large Language Models: A Survey

Feb 07, 2024
Tongtong Wu, Linhao Luo, Yuan-Fang Li, Shirui Pan, Thuy-Trang Vu, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Improving Cross-Domain Low-Resource Text Generation through LLM Post-Editing: A Programmer-Interpreter Approach

Feb 07, 2024
Zhuang Li, Levon Haroutunian, Raj Tumuluri, Philip Cohen, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems

Feb 02, 2024
Haolan Zhan, Yufei Wang, Tao Feng, Yuncheng Hua, Suraj Sharma, Zhuang Li, Lizhen Qu, Zhaleh Semnani Azad, Ingrid Zukerman, Gholamreza Haffari

Figure 1 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Figure 2 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Figure 3 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Figure 4 for Let's Negotiate! A Survey of Negotiation Dialogue Systems
Viaarxiv icon

Assistive Large Language Model Agents for Socially-Aware Negotiation Dialogues

Jan 29, 2024
Yuncheng Hua, Lizhen Qu, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

SADAS: A Dialogue Assistant System Towards Remediating Norm Violations in Bilingual Socio-Cultural Conversations

Jan 29, 2024
Yuncheng Hua, Zhuang Li, Linhao Luo, Kadek Ananta Satriadi, Tao Feng, Haolan Zhan, Lizhen Qu, Suraj Sharma, Ingrid Zukerman, Zhaleh Semnani-Azad, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Towards Event Extraction from Speech with Contextual Clues

Jan 27, 2024
Jingqi Kang, Tongtong Wu, Jinming Zhao, Guitao Wang, Guilin Qi, Yuan-Fang Li, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Importance-Aware Data Augmentation for Document-Level Neural Machine Translation

Jan 27, 2024
Minghao Wu, Yufei Wang, George Foster, Lizhen Qu, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon

Adapting Large Language Models for Document-Level Machine Translation

Jan 12, 2024
Minghao Wu, Thuy-Trang Vu, Lizhen Qu, George Foster, Gholamreza Haffari

Viaarxiv icon