Alert button
Picture for Yunhe Gao

Yunhe Gao

Alert button

Deep Deformable Models: Learning 3D Shape Abstractions with Part Consistency

Sep 02, 2023
Di Liu, Long Zhao, Qilong Zhangli, Yunhe Gao, Ting Liu, Dimitris N. Metaxas

Figure 1 for Deep Deformable Models: Learning 3D Shape Abstractions with Part Consistency
Figure 2 for Deep Deformable Models: Learning 3D Shape Abstractions with Part Consistency
Figure 3 for Deep Deformable Models: Learning 3D Shape Abstractions with Part Consistency
Figure 4 for Deep Deformable Models: Learning 3D Shape Abstractions with Part Consistency
Viaarxiv icon

Training Like a Medical Resident: Universal Medical Image Segmentation via Context Prior Learning

Jun 06, 2023
Yunhe Gao, Zhuowei Li, Di Liu, Mu Zhou, Shaoting Zhang, Dimitris N. Metaxas

Figure 1 for Training Like a Medical Resident: Universal Medical Image Segmentation via Context Prior Learning
Figure 2 for Training Like a Medical Resident: Universal Medical Image Segmentation via Context Prior Learning
Figure 3 for Training Like a Medical Resident: Universal Medical Image Segmentation via Context Prior Learning
Figure 4 for Training Like a Medical Resident: Universal Medical Image Segmentation via Context Prior Learning
Viaarxiv icon

Visual Prompt Tuning for Test-time Domain Adaptation

Oct 10, 2022
Yunhe Gao, Xingjian Shi, Yi Zhu, Hao Wang, Zhiqiang Tang, Xiong Zhou, Mu Li, Dimitris N. Metaxas

Figure 1 for Visual Prompt Tuning for Test-time Domain Adaptation
Figure 2 for Visual Prompt Tuning for Test-time Domain Adaptation
Figure 3 for Visual Prompt Tuning for Test-time Domain Adaptation
Figure 4 for Visual Prompt Tuning for Test-time Domain Adaptation
Viaarxiv icon

TransFusion: Multi-view Divergent Fusion for Medical Image Segmentation with Transformers

Mar 21, 2022
Di Liu, Yunhe Gao, Qilong Zhangli, Zhennan Yan, Mu Zhou, Dimitris Metaxas

Figure 1 for TransFusion: Multi-view Divergent Fusion for Medical Image Segmentation with Transformers
Figure 2 for TransFusion: Multi-view Divergent Fusion for Medical Image Segmentation with Transformers
Figure 3 for TransFusion: Multi-view Divergent Fusion for Medical Image Segmentation with Transformers
Figure 4 for TransFusion: Multi-view Divergent Fusion for Medical Image Segmentation with Transformers
Viaarxiv icon

A Multi-scale Transformer for Medical Image Segmentation: Architectures, Model Efficiency, and Benchmarks

Mar 03, 2022
Yunhe Gao, Mu Zhou, Di Liu, Dimitris Metaxas

Figure 1 for A Multi-scale Transformer for Medical Image Segmentation: Architectures, Model Efficiency, and Benchmarks
Figure 2 for A Multi-scale Transformer for Medical Image Segmentation: Architectures, Model Efficiency, and Benchmarks
Figure 3 for A Multi-scale Transformer for Medical Image Segmentation: Architectures, Model Efficiency, and Benchmarks
Figure 4 for A Multi-scale Transformer for Medical Image Segmentation: Architectures, Model Efficiency, and Benchmarks
Viaarxiv icon

Modality Bank: Learn multi-modality images across data centers without sharing medical data

Jan 22, 2022
Qi Chang, Hui Qu, Zhennan Yan, Yunhe Gao, Lohendran Baskaran, Dimitris Metaxas

Figure 1 for Modality Bank: Learn multi-modality images across data centers without sharing medical data
Figure 2 for Modality Bank: Learn multi-modality images across data centers without sharing medical data
Figure 3 for Modality Bank: Learn multi-modality images across data centers without sharing medical data
Figure 4 for Modality Bank: Learn multi-modality images across data centers without sharing medical data
Viaarxiv icon

UTNet: A Hybrid Transformer Architecture for Medical Image Segmentation

Jul 02, 2021
Yunhe Gao, Mu Zhou, Dimitris Metaxas

Figure 1 for UTNet: A Hybrid Transformer Architecture for Medical Image Segmentation
Figure 2 for UTNet: A Hybrid Transformer Architecture for Medical Image Segmentation
Figure 3 for UTNet: A Hybrid Transformer Architecture for Medical Image Segmentation
Figure 4 for UTNet: A Hybrid Transformer Architecture for Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

FocusNetv2: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with Adversarial Shape Constraint for Head and Neck CT Images

Apr 05, 2021
Yunhe Gao, Rui Huang, Yiwei Yang, Jie Zhang, Kainan Shao, Changjuan Tao, Yuanyuan Chen, Dimitris N. Metaxas, Hongsheng Li, Ming Chen

Figure 1 for FocusNetv2: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with Adversarial Shape Constraint for Head and Neck CT Images
Figure 2 for FocusNetv2: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with Adversarial Shape Constraint for Head and Neck CT Images
Figure 3 for FocusNetv2: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with Adversarial Shape Constraint for Head and Neck CT Images
Figure 4 for FocusNetv2: Imbalanced Large and Small Organ Segmentation with Adversarial Shape Constraint for Head and Neck CT Images
Viaarxiv icon

Enabling Data Diversity: Efficient Automatic Augmentation via Regularized Adversarial Training

Mar 30, 2021
Yunhe Gao, Zhiqiang Tang, Mu Zhou, Dimitris Metaxas

Figure 1 for Enabling Data Diversity: Efficient Automatic Augmentation via Regularized Adversarial Training
Figure 2 for Enabling Data Diversity: Efficient Automatic Augmentation via Regularized Adversarial Training
Figure 3 for Enabling Data Diversity: Efficient Automatic Augmentation via Regularized Adversarial Training
Figure 4 for Enabling Data Diversity: Efficient Automatic Augmentation via Regularized Adversarial Training
Viaarxiv icon

SelfNorm and CrossNorm for Out-of-Distribution Robustness

Feb 04, 2021
Zhiqiang Tang, Yunhe Gao, Yi Zhu, Zhi Zhang, Mu Li, Dimitris Metaxas

Figure 1 for SelfNorm and CrossNorm for Out-of-Distribution Robustness
Figure 2 for SelfNorm and CrossNorm for Out-of-Distribution Robustness
Figure 3 for SelfNorm and CrossNorm for Out-of-Distribution Robustness
Figure 4 for SelfNorm and CrossNorm for Out-of-Distribution Robustness
Viaarxiv icon