Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

TransFusion: Multi-view Divergent Fusion for Medical Image Segmentation with TransformersDi Liu , Yunhe Gao , Qilong Zhangli , Zhennan Yan , Mu Zhou , Dimitris Metaxas


   Access Paper or Ask Questions

Region Proposal Rectification Towards Robust Instance Segmentation of Biological ImagesQilong Zhangli , Jingru Yi , Di Liu , Xiaoxiao He , Zhaoyang Xia , Haiming Tang , He Wang , Mu Zhou , Dimitris Metaxas


   Access Paper or Ask Questions

A Multi-scale Transformer for Medical Image Segmentation: Architectures, Model Efficiency, and BenchmarksYunhe Gao , Mu Zhou , Di Liu , Dimitris Metaxas


   Access Paper or Ask Questions

Graph Convolutional Networks for Multi-modality Medical Imaging: Methods, Architectures, and Clinical ApplicationsKexin Ding , Mu Zhou , Zichen Wang , Qiao Liu , Corey W. Arnold , Shaoting Zhang , Dimitri N. Metaxas


   Access Paper or Ask Questions

UTNet: A Hybrid Transformer Architecture for Medical Image SegmentationYunhe Gao , Mu Zhou , Dimitris Metaxas

* Accepted by MICCAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Low-Dose CT Denoising Using a Structure-Preserving Kernel Prediction NetworkLu Xu , Yuwei Zhang , Ying Liu , Daoye Wang , Mu Zhou , Jimmy Ren , Zhaoxiang Ye

* ICIP2021 

   Access Paper or Ask Questions

Enabling Data Diversity: Efficient Automatic Augmentation via Regularized Adversarial TrainingYunhe Gao , Zhiqiang Tang , Mu Zhou , Dimitris Metaxas

* Accepted by IPMI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

Light-weight Calibrator: a Separable Component for Unsupervised Domain AdaptationShaokai Ye , Kailu Wu , Mu Zhou , Yunfei Yang , Sia huat Tan , Kaidi Xu , Jiebo Song , Chenglong Bao , Kaisheng Ma


   Access Paper or Ask Questions

3-D Convolutional Neural Networks for Glioblastoma SegmentationDarvin Yi , Mu Zhou , Zhao Chen , Olivier Gevaert


   Access Paper or Ask Questions