Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ao Ren

FedSAE: A Novel Self-Adaptive Federated Learning Framework in Heterogeneous Systems


Apr 15, 2021
Li Li, Moming Duan, Duo Liu, Yu Zhang, Ao Ren, Xianzhang Chen, Yujuan Tan, Chengliang Wang

* This paper will be presented at IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DARB: A Density-Aware Regular-Block Pruning for Deep Neural Networks


Nov 20, 2019
Ao Ren, Tao Zhang, Yuhao Wang, Sheng Lin, Peiyan Dong, Yen-kuang Chen, Yuan Xie, Yanzhi Wang

* This paper has been accepted by AAAI'2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Stochastic-Computing based Deep Learning Framework using Adiabatic Quantum-Flux-Parametron SuperconductingTechnology


Jul 22, 2019
Ruizhe Cai, Ao Ren, Olivia Chen, Ning Liu, Caiwen Ding, Xuehai Qian, Jie Han, Wenhui Luo, Nobuyuki Yoshikawa, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

ADMM-NN: An Algorithm-Hardware Co-Design Framework of DNNs Using Alternating Direction Method of Multipliers


Dec 31, 2018
Ao Ren, Tianyun Zhang, Shaokai Ye, Jiayu Li, Wenyao Xu, Xuehai Qian, Xue Lin, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Budget-Driven Hardware Optimization for Deep Convolutional Neural Networks using Stochastic Computing


May 10, 2018
Zhe Li, Ji Li, Ao Ren, Caiwen Ding, Jeffrey Draper, Qinru Qiu, Bo Yuan, Yanzhi Wang

* Accepted by IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Weight Matrices-Based Hardware Accelerators in Deep Neural Networks: FPGAs and ASICs


Mar 28, 2018
Caiwen Ding, Ao Ren, Geng Yuan, Xiaolong Ma, Jiayu Li, Ning Liu, Bo Yuan, Yanzhi Wang

* 6 pages, 7 figures, GLSVLSI2018 

  Access Paper or Ask Questions

An Area and Energy Efficient Design of Domain-Wall Memory-Based Deep Convolutional Neural Networks using Stochastic Computing


Feb 03, 2018
Xiaolong Ma, Yipeng Zhang, Geng Yuan, Ao Ren, Zhe Li, Jie Han, Jingtong Hu, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

VIBNN: Hardware Acceleration of Bayesian Neural Networks


Feb 02, 2018
Ruizhe Cai, Ao Ren, Ning Liu, Caiwen Ding, Luhao Wang, Xuehai Qian, Massoud Pedram, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning: Framework, Applications, and Embedded Implementations


Oct 10, 2017
Hongjia Li, Tianshu Wei, Ao Ren, Qi Zhu, Yanzhi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Hardware-Driven Nonlinear Activation for Stochastic Computing Based Deep Convolutional Neural Networks


Mar 12, 2017
Ji Li, Zihao Yuan, Zhe Li, Caiwen Ding, Ao Ren, Qinru Qiu, Jeffrey Draper, Yanzhi Wang

* This paper is accepted by 2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) 

  Access Paper or Ask Questions

SC-DCNN: Highly-Scalable Deep Convolutional Neural Network using Stochastic Computing


Jan 31, 2017
Ao Ren, Ji Li, Zhe Li, Caiwen Ding, Xuehai Qian, Qinru Qiu, Bo Yuan, Yanzhi Wang

* This paper is accepted by 22nd ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, 2017 

  Access Paper or Ask Questions