Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Junbo Zhang

Traffic Flow Forecasting with Spatial-Temporal Graph Diffusion Network


Oct 08, 2021
Xiyue Zhang, Chao Huang, Yong Xu, Lianghao Xia, Peng Dai, Liefeng Bo, Junbo Zhang, Yu Zheng

* Published as a paper at AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

POI Alias Discovery in Delivery Addresses using User Locations


Sep 20, 2021
Tianfu He, Guochun Chen, Chuishi Meng, Huajun He, Zheyi Pan, Yexin Li, Sijie Ruan, Huimin Ren, Ye Yuan, Ruiyuan Li, Junbo Zhang, Jie Bao, Hui He, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

GigaSpeech: An Evolving, Multi-domain ASR Corpus with 10,000 Hours of Transcribed Audio


Jun 13, 2021
Guoguo Chen, Shuzhou Chai, Guanbo Wang, Jiayu Du, Wei-Qiang Zhang, Chao Weng, Dan Su, Daniel Povey, Jan Trmal, Junbo Zhang, Mingjie Jin, Sanjeev Khudanpur, Shinji Watanabe, Shuaijiang Zhao, Wei Zou, Xiangang Li, Xuchen Yao, Yongqing Wang, Yujun Wang, Zhao You, Zhiyong Yan


  Access Paper or Ask Questions

speechocean762: An Open-Source Non-native English Speech Corpus For Pronunciation Assessment


Apr 03, 2021
Junbo Zhang, Zhiwen Zhang, Yongqing Wang, Zhiyong Yan, Qiong Song, Yukai Huang, Ke Li, Daniel Povey, Yujun Wang


  Access Paper or Ask Questions

Fairness and Accuracy in Federated Learning


Dec 18, 2020
Wei Huang, Tianrui Li, Dexian Wang, Shengdong Du, Junbo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Convolutional Neural Networks for Urban Flow Analytics


Feb 28, 2020
Yuxuan Liang, Kun Ouyang, Junbo Zhang, Yu Zheng, David S. Rosenblum


  Access Paper or Ask Questions

Federated Extra-Trees with Privacy Preserving


Feb 18, 2020
Yang Liu, Mingxin Chen, Wenxi Zhang, Junbo Zhang, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Urban flows prediction from spatial-temporal data using machine learning: A survey


Aug 26, 2019
Peng Xie, Tianrui Li, Jia Liu, Shengdong Du, Xin Yang, Junbo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

DOER: Dual Cross-Shared RNN for Aspect Term-Polarity Co-Extraction


Jun 05, 2019
Huaishao Luo, Tianrui Li, Bing Liu, Junbo Zhang

* Accepted to ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Federated Forest


May 24, 2019
Yang Liu, Yingting Liu, Zhijie Liu, Junbo Zhang, Chuishi Meng, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Arbitrage of Energy Storage in Electricity Markets with Deep Reinforcement Learning


May 04, 2019
Hanchen Xu, Xiao Li, Xiangyu Zhang, Junbo Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Citywide Crowd Flows in Irregular Regions Using Multi-View Graph Convolutional Networks


Mar 19, 2019
Junkai Sun, Junbo Zhang, Qiaofei Li, Xiuwen Yi, Yu Zheng

* 11 pages, 10 figures, 5 tables. Submitted to TKDE 

  Access Paper or Ask Questions

UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows


Feb 06, 2019
Yuxuan Liang, Kun Ouyang, Lin Jing, Sijie Ruan, Ye Liu, Junbo Zhang, David S. Rosenblum, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Empirical Evaluation of Speaker Adaptation on DNN based Acoustic Model


Oct 25, 2018
Ke Wang, Junbo Zhang, Yujun Wang, Lei Xie

* Proc. Interspeech 2018, 2018, 2429-2433 
* Interspeech 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Investigating Generative Adversarial Networks based Speech Dereverberation for Robust Speech Recognition


Oct 25, 2018
Ke Wang, Junbo Zhang, Sining Sun, Yujun Wang, Fei Xiang, Lei Xie

* Proc. Interspeech 2018, 2018, 1581-1585 
* Interspeech 2018 

  Access Paper or Ask Questions

HyperST-Net: Hypernetworks for Spatio-Temporal Forecasting


Sep 28, 2018
Zheyi Pan, Yuxuan Liang, Junbo Zhang, Xiuwen Yi, Yong Yu, Yu Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Attention-based End-to-End Models for Small-Footprint Keyword Spotting


Mar 29, 2018
Changhao Shan, Junbo Zhang, Yujun Wang, Lei Xie

* attention-based model, end-to-end keyword spotting, convolutional neural networks, recurrent neural networks 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-Based End-to-End Speech Recognition on Voice Search


Feb 13, 2018
Changhao Shan, Junbo Zhang, Yujun Wang, Lei Xie


  Access Paper or Ask Questions

Predicting Citywide Crowd Flows Using Deep Spatio-Temporal Residual Networks


Jan 10, 2017
Junbo Zhang, Yu Zheng, Dekang Qi, Ruiyuan Li, Xiuwen Yi, Tianrui Li

* 21 pages, 16 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1610.00081 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Spatio-Temporal Residual Networks for Citywide Crowd Flows Prediction


Jan 10, 2017
Junbo Zhang, Yu Zheng, Dekang Qi

* AAAI 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Parallel Large-Scale Attribute Reduction on Cloud Systems


Oct 06, 2016
Junbo Zhang, Tianrui Li, Yi Pan

* 14 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions