Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Cross-Skeleton Interaction Graph Aggregation Network for Representation Learning of Mouse Social Behaviour


Aug 07, 2022
Feixiang Zhou , Xinyu Yang , Fang Chen , Long Chen , Zheheng Jiang , Hui Zhu , Reiko Heckel , Haikuan Wang , Minrui Fei , Huiyu Zhou


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

giMLPs: Gate with Inhibition Mechanism in MLPs


Aug 02, 2022
Cheng Kang , Jindich Prokop , Lei Tong , Huiyu Zhou , Yong Hu , Daneil Novak

* It needs to be replaced in the future, because there are some extra experiments should be added 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CTooth+: A Large-scale Dental Cone Beam Computed Tomography Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation


Aug 02, 2022
Weiwei Cui , Yaqi Wang , Yilong Li , Dan Song , Xingyong Zuo , Jiaojiao Wang , Yifan Zhang , Huiyu Zhou , Bung san Chong , Liaoyuan Zeng , Qianni Zhang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Attention Guided Network for Salient Object Detection in Optical Remote Sensing Images


Jul 05, 2022
Yuhan Lin , Han Sun , Ningzhong Liu , Yetong Bian , Jun Cen , Huiyu Zhou

* accepted by ICANN2022, The code is available at https://github.com/NuaaYH/AGNet 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DU-Net based Unsupervised Contrastive Learning for Cancer Segmentation in Histology Images


Jun 17, 2022
Yilong Li , Yaqi Wang , Huiyu Zhou , Huaqiong Wang , Gangyong Jia , Qianni Zhang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2002.05709 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CTooth: A Fully Annotated 3D Dataset and Benchmark for Tooth Volume Segmentation on Cone Beam Computed Tomography Images


Jun 17, 2022
Weiwei Cui , Yaqi Wang , Qianni Zhang , Huiyu Zhou , Dan Song , Xingyong Zuo , Gangyong Jia , Liaoyuan Zeng


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Salient Skin Lesion Segmentation via Dilated Scale-Wise Feature Fusion Network


May 20, 2022
Pourya Shamsolmoali , Masoumeh Zareapoor , Eric Granger , Huiyu Zhou

* International Conference of Pattern Recognition (ICPR) 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A lightweight multi-scale context network for salient object detection in optical remote sensing images


May 18, 2022
Yuhan Lin , Han Sun , Ningzhong Liu , Yetong Bian , Jun Cen , Huiyu Zhou

* accepted by ICPR2022, source code, see https://github.com/NuaaYH/MSCNet 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Absolute Wrong Makes Better: Boosting Weakly Supervised Object Detection via Negative Deterministic Information


Apr 21, 2022
Guanchun Wang , Xiangrong Zhang , Zelin Peng , Xu Tang , Huiyu Zhou , Licheng Jiao

* 7 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Source-free Domain Adaptation for Multi-site and Lifespan Brain Skull Stripping


Mar 11, 2022
Yunxiang Li , Ruilong Dan , Shuai Wang , Yifan Cao , Xiangde Luo , Chenghao Tan , Gangyong Jia , Huiyu Zhou , Yaqi Wang , Li Wang

* 11 page 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>