Alert button
Picture for Teng Hu

Teng Hu

Alert button

AnomalyDiffusion: Few-Shot Anomaly Image Generation with Diffusion Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2023
Teng Hu, Jiangning Zhang, Ran Yi, Yuzhen Du, Xu Chen, Liang Liu, Yabiao Wang, Chengjie Wang

Figure 1 for AnomalyDiffusion: Few-Shot Anomaly Image Generation with Diffusion Model
Figure 2 for AnomalyDiffusion: Few-Shot Anomaly Image Generation with Diffusion Model
Figure 3 for AnomalyDiffusion: Few-Shot Anomaly Image Generation with Diffusion Model
Figure 4 for AnomalyDiffusion: Few-Shot Anomaly Image Generation with Diffusion Model
Viaarxiv icon

SAMVG: A Multi-stage Image Vectorization Model with the Segment-Anything Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 09, 2023
Haokun Zhu, Juang Ian Chong, Teng Hu, Ran Yi, Yu-Kun Lai, Paul L. Rosin

Viaarxiv icon

Phasic Content Fusing Diffusion Model with Directional Distribution Consistency for Few-Shot Model Adaption

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2023
Teng Hu, Jiangning Zhang, Liang Liu, Ran Yi, Siqi Kou, Haokun Zhu, Xu Chen, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Lizhuang Ma

Figure 1 for Phasic Content Fusing Diffusion Model with Directional Distribution Consistency for Few-Shot Model Adaption
Figure 2 for Phasic Content Fusing Diffusion Model with Directional Distribution Consistency for Few-Shot Model Adaption
Figure 3 for Phasic Content Fusing Diffusion Model with Directional Distribution Consistency for Few-Shot Model Adaption
Figure 4 for Phasic Content Fusing Diffusion Model with Directional Distribution Consistency for Few-Shot Model Adaption
Viaarxiv icon

Stroke-based Neural Painting and Stylization with Dynamically Predicted Painting Region

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 07, 2023
Teng Hu, Ran Yi, Haokun Zhu, Liang Liu, Jinlong Peng, Yabiao Wang, Chengjie Wang, Lizhuang Ma

Figure 1 for Stroke-based Neural Painting and Stylization with Dynamically Predicted Painting Region
Figure 2 for Stroke-based Neural Painting and Stylization with Dynamically Predicted Painting Region
Figure 3 for Stroke-based Neural Painting and Stylization with Dynamically Predicted Painting Region
Figure 4 for Stroke-based Neural Painting and Stylization with Dynamically Predicted Painting Region
Viaarxiv icon

DocPrompt: Large-scale continue pretrain for zero-shot and few-shot document question answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Sijin Wu, Dan Zhang, Teng Hu, Shikun Feng

Figure 1 for DocPrompt: Large-scale continue pretrain for zero-shot and few-shot document question answering
Figure 2 for DocPrompt: Large-scale continue pretrain for zero-shot and few-shot document question answering
Figure 3 for DocPrompt: Large-scale continue pretrain for zero-shot and few-shot document question answering
Figure 4 for DocPrompt: Large-scale continue pretrain for zero-shot and few-shot document question answering
Viaarxiv icon

ERNIE-Layout: Layout Knowledge Enhanced Pre-training for Visually-rich Document Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 14, 2022
Qiming Peng, Yinxu Pan, Wenjin Wang, Bin Luo, Zhenyu Zhang, Zhengjie Huang, Teng Hu, Weichong Yin, Yongfeng Chen, Yin Zhang, Shikun Feng, Yu Sun, Hao Tian, Hua Wu, Haifeng Wang

Figure 1 for ERNIE-Layout: Layout Knowledge Enhanced Pre-training for Visually-rich Document Understanding
Figure 2 for ERNIE-Layout: Layout Knowledge Enhanced Pre-training for Visually-rich Document Understanding
Figure 3 for ERNIE-Layout: Layout Knowledge Enhanced Pre-training for Visually-rich Document Understanding
Figure 4 for ERNIE-Layout: Layout Knowledge Enhanced Pre-training for Visually-rich Document Understanding
Viaarxiv icon